index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Archiwum -> Zamówienie w trybie z wolnej ręki: dostawa podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - filtry i końcówki do pipet BIOHIT.

Katowice: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - filtry i końcówki do pipet BIOHIT.
Numer ogłoszenia: 172873 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - filtry i końcówki do pipet BIOHIT..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego - filtry i końcówki do pipet BIOHIT..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: 0
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-202 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2660,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 2070,80
•    Oferta z najniższą ceną: 2070,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2070,80
•    Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a zatem: w proponowanych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2015-11-25  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Monika Wieczorek 2015-11-25 14:05  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Zabdyr 2017-09-22 09:35  Historia zmian