index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
PSSE -> PSSE Tychy -> Skargi i wnioski

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w środy od godz. 11:00 - 13:00

 

 Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:05

 

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

  1. Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres zgłaszającego,
  • zwięzły opis sprawy.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W przypadku, gdy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach nie jest właściwy do rozpoznania wniosku, zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go do właściwego organu zawiadamiając równocześnie wnioskodawcę.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

O sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiadamia się skarżącego na piśmie.

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

 

 Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Tomasz Lubecki 2012-04-25 10:39  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Tomasz Lubecki 2015-02-09 07:35  Historia zmian