index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Postępowania z wyłączeniem Pzp -> Postępowanie poniżej 30 000 Euro na: dostawę i transport 10 zestawów komputerowych i 10 pakietów oprogramowania

Katowice, dnia 30.06.2017r.
OA.2600.2.7.2017

        Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę i transport 10 zestawów komputerowych   i 10 pakietów oprogramowania


1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Sprzedający może złożyć  jedną ofertę.
b)    Sprzedający przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
c)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
d)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt protokołu odbioru będący załącznikiem nr 3 do zaproszenia.
e)    Sprzedający przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 14.07.2017r. do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę i transport 10 zestawów komputerowych i 10 pakietów oprogramowania”
5.    Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017r.
6.    Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Kupujący dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
8.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9.    Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia jest Pan Krzysztof Borek tel. 0323512321 w godzinach od 7.30 – 14.00
10.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
11.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
12.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
13.    Nie dopuszcza się odstępstw od parametrów wskazanych w specyfikacji. Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
14.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

15.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy ze specyfikacją – Zał. nr 1
b)    Projekt umowy  – Zał. nr  2
c)    Protokół odbioru – Zał. nr 3Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2017-06-30  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Celina Zabdyr 2017-06-30 14:15  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Zabdyr 2017-07-17 14:01  Historia zmian