Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach
w poniedziałki od godz. 10:00 - 12:00

Wyznaczeni pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
od poniedziałku do  piątku w godzinach pracy - 7:30-15:05
oraz dodatkowo osoba dyżurująca w każdy poniedziałek  do godziny 16:05

 

Skargi i wnioski wpływające do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez działy merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 1. Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

 • pisemnie,
 • telegraficznie,
 • za pomocą dalekopisu,
 • telefaxem,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uwaga:  W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno- higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, skargę należy złożyć do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku konieczności zbadania środka spożywczego uznanego przez konsumenta o niewłaściwej jakości zdrowotnej próbkę do badań laboratoryjnych pobiera przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:

 1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
  W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Grzegorz Hudzik 2010-01-15  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2010-01-15 08:30  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2016-08-26 12:06  Historia zmian