Poniższe dokumenty określają zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Urszula Mendera-Bożek z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 15, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl

Inspektorami ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach są: mgr Agnieszka Tymińska, mgr inż. Marcin Fedynkiewicz, Krzysztof Borek z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 37, 32 351 23 21 e-mail: iod@wsse.katowice.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39 jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 32 351 23 37, 32 351 23 21 lub pisząc na adres iod@wsse.katowice.pl

 Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Urszula Mendera - Bożek 2018-05-25  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2018-05-25 14:16  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2018-05-25 14:53  Historia zmian