index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Skargi i wnioski

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach
w poniedziałki od godz. 10:00 - 12:00

Wyznaczeni pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
od poniedziałku do  piątku w godzinach pracy - 7:30-15:05
oraz dodatkowo osoba dyżurująca w każdy poniedziałek  do godziny 16:05

 

Skargi i wnioski wpływające do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez działy merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 • Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

  • pisemnie,
  • telegraficznie,
  • za pomocą dalekopisu,
  • telefaxem,
  • pocztą elektroniczną,
  • ustnie do protokołu (osobiście).

  Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
  • adres wnoszącego

  Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
  Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  Uwaga:  W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno- higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, skargę należy złożyć do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku konieczności zbadania środka spożywczego uznanego przez konsumenta o niewłaściwej jakości zdrowotnej próbkę do badań laboratoryjnych pobiera przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  Terminy załatwiania skarg i wniosków

  Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:

 • O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego
 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
  W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
 •    Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
  Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Grzegorz Hudzik 2010-01-15  Wersja do druku
  Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2010-01-15 08:30  Statystyka odwiedzin
  Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2016-08-26 12:06  Historia zmian