index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Przetargi -> Archiwum -> Przetarg w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Dostawę testów LAL i kontroli pozytywnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Katowice: Dostawa testów LAL i kontroli pozytywnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
Numer ogłoszenia: 258167 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3512345, faks 032 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testów LAL i kontroli pozytywnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa testów LAL i kontroli pozytywnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  EXNA-POL Sp. z o.o., ul. Baśniowa 2, Otrębusy, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8466,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 8466,00

·           Oferta z najniższą ceną: 8466,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8466,00

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Testy LAL i kontrole pozytywne są niezbędne do oznaczania endotoksyn bakteryjnych w wodzie w ośrodkach dializ. Badania wykonywane są w ramach dochodów budżetowych umów-zleceń. Jesteśmy jedynym wykonawcą, WSSE podpisała umowy na wykonanie tych analiz ze szpitalami śląskimi. Produkty te były zgłoszone do przetargu w 2012r., ale firma się do niego nie zgłosiła pomimo dwóch kolejnych postępowań przetargowych. Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na testy LAL i kontrole pozytywne, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Grzegorz Hudzik 2012-12-06  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Celina Osuch 2012-12-06 10:45  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Celina Osuch 2012-12-06 10:46  Historia zmian