index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

 

Sprawy wniesione do WSSE w Katowicach są rozpatrywane według kolejności ich wpływu, zgodnie z obowiązującą  w Stacji instrukcją kancelaryjną  stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) oraz zarządzenia ŚPWIS nr 19 z dnia 20 grudnia 2011r.


O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Wydziale, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy . Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich dane teleadresowe zamieszczone są w zakładce Dane teleadresowe. Można także zadzwonić na numer główny Stacji prosząc o połączenie z daną komórką. W takim przypadku należy podać numer prowadzonej sprawy, który zawiera symbol komórki prowadzącej sprawę.


Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego.


Sprawy  rozpatrywane   według  terminów określonych ustawą  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego są załatwiane:
1. niezwłocznie -jeżeli, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
2. nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
3. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
4. w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
5. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego zawiadamia się  strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Sprawy rozpatrywane według przepisów szczególnych są załatwiane są załatwiane w terminach w nich określonych .


Terminy i sposób załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej określa zakładka „Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP”Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji mgr Agnieszka Tymińska 2016-11-15  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Marcin Fedynkiewicz 2016-11-15 14:26  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Marcin Fedynkiewicz 2016-11-15 14:28  Historia zmian