Statut

 

STATUT
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KATOWICACH

 

§ 1.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1261);
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.);
3) odrębnych przepisów;
4) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Wojewódzka Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia podmiotu tworzącego  posiada Wojewoda Śląski.
2. Wojewódzka Stacja wykonuje swoje zadania za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej, pod nazwą „Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna”.
3. Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 2 wskazuje regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

§ 3.

1.  Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Katowice.
2.  Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo śląskie.

§ 4.

Wojewódzka Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej będącej podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.

1. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny, będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym”.
2. Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji.
3. Wojewódzki Inspektor Sanitarny działa przy pomocy Zastępcy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 6.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 7.

1. Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny radiacyjnej;
4) higieny procesów nauczania i wychowania;
5) higieny wypoczynku i rekreacji;
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób   zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy
2) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
3) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejscami zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
4) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków;
5) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji miejskiej;
6) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej;
7) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
8) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych realizowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
9) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
10) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
11) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
12) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
13) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz informacji o stanie higieniczno-sanitarnym;
14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
15) przygotowywanie decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
16) przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;
17) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
18) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej;
19) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.

3. Ponadto do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji należy prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nadzoru nad działalnością państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, bądź poleceniem Wojewody Śląskiego.

§ 8.

Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz profilaktyki.

§ 9.

1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Nadzoru Sanitarnego;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny;
4) Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki;
5) Oddział do Spraw Obsługi Prawnej;
6) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
7) Oddział Organizacji i Kadr
8) Międzynarodowy Punkt Szczepień;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu.

2.  Szczegółową organizację wewnętrzną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji, ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-03-30 14:25:11 Krzysztof Borek

Edycja

2016-02-05 11:08:17 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 13:31:16 Krzysztof Borek

Edycja

2013-12-30 11:41:02 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-19 09:52:46 Krzysztof Borek

Edycja

2011-10-13 10:15:40 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2011-10-12 11:20:35 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2011-10-12 11:17:05 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2010-01-14 09:54:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:53:44 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

20662

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-14 09:53:44

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-14 09:53:44

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek