index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej WSSE w Katowicach Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
WSSE -> Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne 


§ 1.

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa jej szczegółową organizację wewnętrzną, a w szczególności: 
  1) zasady kierowania;
  2) strukturę organizacyjną;
  3) zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1. Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym – należy przez to rozumieć Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
2. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – należy przez to rozumieć Zastępcę Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
3. Wojewódzkiej Stacji – należy przez to rozumieć Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach;
4. Śląskiej Wojewódzkiej Stacji – należy przez to rozumieć Śląską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach jako przedsiębiorstwo Wojewódzkiej Stacji w rozumieniu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej;
5. powiatowych inspektorach sanitarnych – należy przez to rozumieć Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających na terenie województwa śląskiego;
6. ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).


Rozdział 2
Zasady kierowania 

§ 3.

1. Wojewódzka Stacja jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji.
2. Wojewódzki Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz
3. Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje swoje zadania przy pomocy: Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy
4. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który przejmuje zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w pełnym zakresie.
5. W przypadku nieobecności zarówno Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jaki i jego Zastępcy, zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonuje upoważniony pracownik Wojewódzkiej Stacji, w zakresie określonym w upoważnieniu.
6. Wojewódzka Stacja realizuje działalność leczniczą za pomocą przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej, pod nazwą „Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna”.
7. Wojewódzka Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza działalność podstawową polegającą na świadczeniu usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz profilaktyki, a rodzaj usług i wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określa zarządzenie Dyrektora. 

§ 4.

Do zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy:
1. Określanie kierunków działania oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Wojewódzką Stację, określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych;
2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
3. Pełnienie w stosunku do pracowników Wojewódzkiej Stacji funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
4. Kształtowanie przez doskonalenie i realizacja polityki jakości;
5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień, a także innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków;
7. Udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji upoważnień do:
    - wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz do podpisywania korespondencji w ustalonym zakresie,
    - wykonywania czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych;
8. Udzielanie pracownikom Wojewódzkiej Stacji pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych;
9. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i komunikatów;
10. Ustalanie ogólnych kierunków działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu powiatowym, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć;
11. Sprawowanie nadzoru nad sporządzeniem planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji oraz sprawozdania z jego realizacji;
12. Kształtowanie i realizacja polityki kadrowej z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych;
13. Zawieranie porozumień z innymi organami administracji publicznej;
14. Zawieranie umów cywilno-prawnych;
15. Dysponowanie środkami budżetowymi;
16. Kierowanie realizacją zadań obronnych;
17. Sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych;
18. Sprawowanie funkcji administratora danych dla zbiorów przetwarzanych w Wojewódzkiej Stacji;
19. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

§ 5.

1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nadzoruje zadania realizowane przez Dział Nadzoru Sanitarnego. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego określa zakres czynności, ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
2. Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych nadzoruje zadania realizowane przez Głównego Księgowego, Specjalistę do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej Oddział Ekonomiczny oraz Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki.

§ 6.

1. Pracą komórek organizacyjnych - działów, oddziałów, sekcji i pracowni - kierują kierownicy, do zadań których należy w szczególności:
  1) kierowanie działalnością podległych im komórek organizacyjnych;
  2) zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;
  3) wstępne akceptowanie sposobu załatwienia sprawy, w szczególności projektów rozstrzygnięć oraz innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4) identyfikacja potrzeb szkoleniowych w podległych komórkach organizacyjnych i sporządzanie propozycji do planów szkoleń;
  5) wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawach pracowników zatrudnionych w podległych komórkach organizacyjnych dotyczących:
    - nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy,
    - awansowania, wyróżniania, karania
    - szkolenia i wyjazdów służbowych,
    - udzielania urlopów
  6) sporządzanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników;
  7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
  8) opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z działalności kierowanej komórki organizacyjnej;
współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych w realizacji zadań
  9) w sprawach wymagających kompleksowego rozwiązania;
  10) przeprowadzanie kontroli w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
  11) nadzór nad prowadzeniem kontroli w obiektach w ramach sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
  12) realizowanie ustanowionej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego polityki jakości i jej celów;
  13) uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i wykonywaniu zdań obronnych, przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a realizowanych przez Wojewódzką Stację. 

 

Rozdział 3
Struktura organizacyjna 


§7.

1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
  1) Dział Nadzoru Sanitarnego, w tym:
    - Oddział Epidemiologii,
    - Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
    - Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska;
    - Oddział Bezpieczeństwa Wody;
    - Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi;
    - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
    - Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
    - Oddział Higieny Radiacyjnej;
  2) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
  3) Dział Laboratoryjny, w tym:
   a) Oddział Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w tym:
    - Interdyscyplinarna Pracownia Diagnostyki Molekularnej,
   b) Oddział Badań Żywności i Przedmiotów Użytku, w tym:
    - Pracownia Mikrobiologii Żywności i Kosmetyków,
    - Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności,
    - Pracownia Badań Przedmiotów Użytku,
   c) Oddział Badań Środowiskowych, w tym:
    - Pracownia Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy,
    - Pracownia Badań Fizykochemicznych Wody,
    - Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody,
   d) Oddział Badań Higieny Radiacyjnej,
   e) Oddział Analiz Instrumentalnych, w tym:
    - Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej,
    - Pracownia Chromatografii Gazowej,
    - Pracownia Chromatografii Cieczowej,
   f) Pracownia Przygotowania Pożywek; 
 4) Oddział Organizacji i Kadr w tym:
    - Sekcja Informatyzacji i Analiz Statystycznych.
    - Sekcja Kadr i Szkoleń.
    - Stanowiska ds. obsługi Kancelarii;
 5) Oddział Ekonomiczny, w tym:
    - Sekcja Księgowości,
    - Sekcja Rachuby,
    - Stanowisko Pracy do Spraw Planowania i Sprawozdawczości,
    - Kasa;
 6) Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki, w tym:
    - Sekcja Administracyjno-Techniczna i Archiwum;
    - Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
    - Punkt Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu,
 7) Międzynarodowy Punkt Szczepień;
 8) Oddział do Spraw Obsługi Prawnej;
 9) Samodzielne Stanowiska Pracy:
    - Głównego Księgowego,
    - Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,
    - Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej,
    - Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych,
    - Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
    - Do Spraw Obsługi Sekretariatu.

2. W skład Śląskiej Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Dział Laboratoryjny;
  2) Dział Nadzoru Sanitarnego;
  3) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
  4) Międzynarodowy Punkt Szczepień.
3. Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Schemat struktury organizacyjnej Śląskiej Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
5. Wykaz symboli komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 
Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy 

§ 8.

Do zadań pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego należy:
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach należących do zakresu zadań Działu;
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz załatwianie interwencji;
3. Przeprowadzanie kontroli w:
   a) obiektach w ramach sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
   b) powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (z wyjątkiem pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej);
4. Koordynowanie działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów prawa;
5. Organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (z wyłączeniem pracowników Oddziału Higieny Radiacyjnej);
6. Realizowanie postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości oraz stosowanie się do procedur i instrukcji ogólnych oraz technicznych, a także realizacja postanowień zawartych w dokumentacji kontroli zarządczej.

W szczególności:
7. W zakresie epidemiologii:
  1) prowadzenie nadzoru w zakresie występowania zakażeń, chorób zakaźnych, chorób pasożytniczych oraz zatruć pokarmowych, a także prowadzenie czynności przeciwepidemicznych.
  2) prowadzenie sprawozdawczości oraz statystyki epidemiologicznej, a także weryfikacja danych dotyczących zatruć, zachorowań na choroby zakaźne oraz choroby pasożytnicze. Nadzór nad przeprowadzaniem dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań.
  3) monitorowanie, analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa śląskiego w zakresie zachorowań na choroby zakaźne, stanu sanitarno- higienicznego placówek leczniczych oraz stanu zaszczepienia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  4) realizacja programów profilaktycznych dotyczących chorób zakaźnych.
  5) udział w działaniach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, w tym aktualizacja „Wojewódzkiego planu działań na wypadek wystąpienia epidemii” oraz organizowanie działań zmierzających do wykrywania, likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania ognisk chorób zakaźnych.
  6) prowadzenie nadzoru nad placówkami lecznictwa, współpraca w zakresie opiniowania do rejestracji oraz rozpatrywanie wniosków ich dotyczących wraz z prowadzeniem postępowania administracyjnego (I i II instancja) w zakresie:
    - opracowania, oceny stopnia wdrożenia i realizacji procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym,
    - prawidłowości działań Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w tym współpracy w zakresie występujących zakażeń/ognisk zakażeń szpitalnych,
    - sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji,
    - sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
    - realizacji Programu Szczepień Ochronnych, to jest ocena stanu zaszczepienia populacji podlegającej, gospodarki preparatami szczepionkowymi oraz prowadzonej sprawozdawczości.
  7) nadzór nad prawidłową realizacją Programu Szczepień Ochronnych w województwie śląskim oraz gospodarka preparatami szczepionkowymi.
  8) prowadzenie rejestrów zachorowań na wybrane choroby zakaźne oraz rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  9) poradnictwo w zakresie obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dla osób podróżujących.
  10) ustalanie kierunków działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych.
  11) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej oraz promocyjnej w zakresie epidemiologii i profilaktyki chorób zakaźnych.
  12) współpraca z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie, organami Inspekcji Weterynaryjnej, Państwową Inspekcją Pracy, Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie i innymi jednostkami w celu prowadzenia działań mających na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym.
  13) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych, a przede wszystkim aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
8. w zakresie higieny żywności i żywienia i przedmiotów użytku:
  1) sprawowanie nadzoru w oparciu o postanowienia art. 4.1 pkt 3,3a i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1263z późn. zm.).
  2) koordynacja na terenie woj. śląskiego działań w zakresie systemu RASFF,
  3) tworzenie dla woj. śląskiego „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”, nadzór nad jego realizacją przez PPIS,
  4) koordynacja działań w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków,
  5) wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 104.1 ustawy z dn. 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm),
  6) współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi w ramach zawartych porozumień,
  7) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz ocena stanu higieniczno-sanitarnego
województwa. 
9. W zakresie higieny komunalnej i środowiska:
  1) koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz środków transportu, a także elementami środowiska zewnętrznego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2) opiniowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kwestii spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) oraz koordynowanie w tym zakresie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych,
  3) współpraca i prowadzenie z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji działań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarne,
  4) sporządzanie analiz i ocen na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
10. W zakresie bezpieczeństwa wody:
  1) prowadzenie i nadzorowanie baz danych dotyczących: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ujmowanych wód powierzchniowych oraz wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji (monitoring sanitarnej jakości wody),
  2) koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie nadzoru nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, urządzeniami wodociągowymi, wodami przeznaczonymi do kąpieli i rekreacji (kąpieliska i baseny kąpielowe), ujęciami wód podziemnych i powierzchniowych,
  3) koordynacja i realizacja monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód powierzchniowych ujmowanych do celów wodociągowych oraz wody przeznaczonej do kąpieli, w oparciu o aktualne przepisy.
  4) koordynacja kontroli urządzeń służących zaopatrzeniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
  5) kontynuacja prac nad systemem informatycznym wspomagającego „Monitoring Jakości Sanitarnej Wody”
  6) kontynuacja prac nad geobazą, jako elementem geograficznego systemu informacyjnego.
  7) rozwój portalu internetowego dedykowanego higienie wody www.higienawody.wsse.katowice.pl 
11. W zakresie higieny pracy i nadzoru nad środkami zastępczymi:
  1) koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy w środowisku pracy,
  2) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
    - wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin oraz stosowania w działalności zawodowej,
    - wprowadzania do obrotu prekursorów narkotyków kategorii 2, 3,
    - wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
    - szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy,
    - substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  3) koordynowanie działań „Sieci chemikalia" na terenie województwa śląskiego,
  4) współpraca z odpowiednimi przedstawicielami organów administracji rządowej, instytutami naukowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką środków zastępczych, w tym organizacjami pozarządowymi,
  5) prowadzenie sprawozdawczości oraz analiza danych dotyczących środków zastępczych, monitorowanie pojawiania się nowych rodzajów produktów, skutków wywołanych użyciem, miejsc występowania,
  6) rozpatrywanie wniosków zakładów pracy dotyczących uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na pracę w pomieszczeniach stałej pracy: 
    - przy oświetleniu wyłącznie elektrycznym,
    - o zaniżonej wysokości,
    - usytuowanych poniżej otaczającego terenu,
  7) zbieranie i weryfikowanie informacji przesyłanych przez zakłady pracy, w których występują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z województwa śląskiego oraz przekazywanie ich do Centralnego Rejestru Danych prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
  8) zbieranie i weryfikowanie informacji przesyłanych przez zakłady pracy dotyczących zamierzonego użycia szkodliwych czynników biologicznych grupy zagrożenia 2 – 4
w celach naukowo-badawczych i przemysłowych oraz przekazywanie ich do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
  9) prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego chorób zawodowych,
  10) prowadzenie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy,
  11) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w ramach zawartego porozumienia. 
12. W zakresie higieny dzieci i młodzieży:
  1) realizowanie zadań, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
w zakresie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  2) koordynowanie działalności powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących:
    - warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku dzieci i młodzieży w: żłobkach,  placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych, placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 
    - utrzymania należytego stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów i higieny  pomieszczeń,
    - higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
    - przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe,
    - przechowywania i dystrybucji substancji oraz preparatów chemicznych,
    - wymagań w stosunku do sprzętu i mebli przeznaczonych do używania przez dzieci i młodzież,
  3) sporządzanie analiz i ocen działalności na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
  4) monitorowanie pracy pionu higieny dzieci i młodzieży w województwie zgodnie z systemem jakości; 
13. W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:
  1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pionem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  2) uzgadnianie i opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego, a także uzgadnianie projektów wojewódzkich i lokalnych planów, programów i strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania,
  3) uzgadnianie utworzenia strefy przemysłowej,
  4) wyrażanie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniana wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  5) zajmowanie stanowiska odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska, wymagane przy ubieganiu się o zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska,
  6) uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  7) wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, wymagane przy ubieganiu się o uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej,
  8) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  9) wydawanie opinii i zgód uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym, wymaganych przepisami szczególnymi,
  10) uczestniczenie w kontrolach w trakcie realizacji obiektów budowlanych oraz dopuszczanie do użytku tych obiektów,
  11) sprawowanie nadzoru i ocena działalności rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych; 
 14. W zakresie higieny radiacyjnej :
 1. prowadzenie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego dla źródeł promieniowania jonizującego i niejonizującego poprzez:
  1) wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej,
  2) wydawanie zezwoleń na uruchomienie pracowni stosujących aparaty, o których mowa
w pkt. 1),
  3) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej pomieszczeń, w których planuje się instalację aparatów rentgenowskich,
  4) zatwierdzanie programów szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej, opracowywanych
przez kierowników jednostek organizacyjnych stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące,
  5) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku przekroczenia dawki
indywidualnej ustalonego limitu u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  6) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego i niejonizującego,
  7) opiniowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

§ 9.

Do zadań pracowników Oddziału Promocji Zdrowia Komunikacji Społecznej należy:
  1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w wybranych środowiskach;
  2) badanie poziomu społecznej świadomości zdrowotnej w oparciu o dostępne techniki i metody badawcze (ankieta, wywiad, testy wiedzy i umiejętności, analiza epidemiologiczna);
  3) badanie skuteczności wdrażanych programów edukacyjno-zdrowotnych;
  4) realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu jakości;
  5) organizowanie i prowadzenie szkoleń;
  6) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie instruktażu merytoryczno-metodycznego;
  7) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz koordynacja działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  8) ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez współpracujące instytucje, organizacje społeczne, środki masowego przekazu i inne;
  9) prowadzenie nadzoru merytorycznego i metodycznego nad pracą komórek organizacyjnych zajmujących się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
  10) kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej wśród społeczeństwa oraz dbałość o dobrą współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jak również z organizacjami wyższej użyteczności publicznej (fundacje, stowarzyszenia itd.).
  11) realizowanie kampanii informacyjnych w zakresie zdrowia publicznego poprzez organizację konferencji w imieniu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz udział w projektowaniu plakatów, ulotek, materiałów, druków informacyjnych, promocyjnych.
  12) organizacja konferencji prasowych oraz utrzymywanie kontaktów z mediami w celu przekazywania informacji dotyczących działalności Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
  13) koordynacja kontaktów pomiędzy przedstawicielami mediów, a pracownikami merytorycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (wypowiedzi, artykuły, udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych).
  14) utrzymywanie stałego kontaktu z rzecznikiem GIS, Biurem Prasowym Wojewody Śląskiego i osobami upoważnionymi w PSSE woj. śląskiego do kontaktów z mediami.
  15) redagowanie i aktualizacja biuletynu informacyjnego dot. działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego.
  16) dzienny monitoring mediów w szczególności w obszarze działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  17) bieżąca obsługa strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach od strony merytorycznej.
  18) szkolenie pracowników dotyczące zasad etyki oraz wizerunku w ramach organizowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego szkoleń. 

§ 10.

Do zadań pracowników Działu Laboratoryjnego należy:
  1) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych niezbędnych do realizowania zadań nadzoru sanitarnego, a w szczególności:
    - badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
    - badanie wody ,
    - badanie żywności, wymazów sanitarnych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
    - badanie w kierunku chorób zakaźnych i zakażeń oraz skuteczności procesu sterylizacji,
    - badanie pola i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy i w środowisku ogólnym,
    - badanie skażeń promieniotwórczych żywności i wody;
  2) kontrola jakości aparatury rentgenowskiej;
  3) udział w akcjach specjalnych związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi,
  4) opracowywanie dokumentów systemu zarządzania i działalności technicznej oraz  nadzór nad dokumentami, a także realizacja postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania;
  5) nadzór nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie
badań laboratoryjnych;
  6) kontrola laboratoriów ubiegających się o zatwierdzenie systemu jakości lub o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań;
  7) organizowanie narad i szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych;
  8) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej. 

§ 11.

Do zadań pracowników Oddziału Organizacji i Kadr należy:
  1) sporządzanie na podstawie informacji przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych:
    - wytycznych do planowania i działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego,
    - planu zasadniczych przedsięwzięć Wojewódzkiej Stacji, w tym planu kontroli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sprawozdań z ich realizacji,
    - oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa śląskiego,
    - protokołów z kontroli kompleksowych i rekontroli,
    - wystąpień do powiatowych inspektorów sanitarnych w przypadku wydania, w wyniku kontroli kompleksowych, zaleceń pokontrolnych, stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonych do zatwierdzenia planach zasadniczych przedsięwzięć powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonych sprawozdaniach z wykonania planów zasadniczych przedsięwzięć powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  2) sporządzanie harmonogramu kontroli kompleksowych powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych wraz z wytycznymi;
  3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz;
  4) przygotowywanie dokumentacji Wojewódzkiej Stacji do rejestru (i zmian w rejestrze) podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz nadzór nad dokumentacją przesyłaną w tym zakresie przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;
  5) opracowywanie projektu statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji oraz ich zmian, a także nadzór nad dokumentacją sporządzaną w tym zakresie przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;
  6) przeprowadzanie kontroli w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w zakresie spraw organizacyjnych;
  7) aktualizowanie i przesyłanie danych teleadresowych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
  8) prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw;
  9) organizowanie i prowadzenie narad oraz szkoleń dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie spraw organizacyjnych;
  10) w zakresie statystyki i analiz:
     - weryfikowanie i opracowywanie danych statystycznych otrzymanych z komórek merytorycznych,
     - sporządzanie zbiorczych analiz i ocen statystycznych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
     - przetwarzanie informacji i danych niezbędnych do przygotowywania opracowań i analiz na temat sytuacji epidemiologicznej województwa śląskiego.
  11) prowadzenie spraw pracowniczych, a w szczególności:
    - sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania i rozwiązywania umów o pracę, wynagradzania, zmiany stanowiska pracy, przejścia pracowników na emeryturę lub rentę, a także wyróżniania, nagradzania i karania pracowników,
    - prowadzenie akt osobowych, ewidencji pracowników, urlopów i zwolnień lekarskich,
    - wypisywanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i zaświadczeń o zatrudnieniu,
    - załatwianie spraw związanych z kierowaniem pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
  12) prowadzenie ewidencji
    - legitymacji służbowych,
    - poleceń wyjazdów służbowych (delegacji),
    - czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych w oparciu o indywidualne kartoteki czasu pracy,
    - urlopów wychowawczych i bezpłatnych
    - osób upoważnionych do przetwarzania danych w Wojewódzkiej Stacji.
  13) kontrola dyscypliny pracy;
  14) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zatrudnienia
  15) prowadzenie spraw socjalnych i administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
  16) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących szkoleń;
  17) nadzór nad realizacją wprowadzonych zasad i procedur zabezpieczania danych osobowych a zwłaszcza nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane.
  18) zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych funkcjonujących w WSSE udostępnianych lub tworzonych wspólnie z innymi jednostkami administracji rządowej
  19) nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
  20) obsługa techniczna strony internetowej Wojewódzkiej Stacji;
  21) przeprowadzanie przeglądów oprogramowania i zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego;
  22) współtworzenie projektu sieci komputerowej Wojewódzkiej Stacji;
  23) nadzór i dbałość o zachowanie poufności i bezpieczeństwa zasobów informatycznych;
  24) zapewnienie skutecznego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych;
  25) opracowywanie propozycji zmian oraz wniosków w zakresie modernizacji i rozbudowy oraz zakupów podnoszących wydajność i funkcjonalność wszystkich elementów infrastruktury informatycznej;
  26) okresowa konserwacja sprzętu informatycznego
  27) prowadzenie kancelarii; 

§ 12.

Do zadań pracowników Oddziału Ekonomicznego należy:
  1) wykonywanie zadań dysponenta drugiego stopnia środków budżetowych;
  2) prowadzenie rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm);
  3) naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
  4) prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie dowodów księgowych;
  5) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  6) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  7) windykacja należności;
  8) sporządzanie sprawozdań budżetowych;
  9) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawami. 
 

§ 13.

Do zadań pracowników Oddziału Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki należy:
  1) organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej Wojewódzkiej Stacji;
  2) zapewnienie bezpieczeństwa technicznego budynków;
  3) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, instalacji urządzeń i sprzętu;
  4) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kontrola przestrzegania przez pracowników przepisów w tym zakresie;
  5) prowadzenie gospodarki magazynowej;
  6) zapewnienie czystości i porządku w budynkach;
  7) prowadzenie Punktu Obsługi Klienta i Monitoringu Obiektu w systemie całodobowym celem właściwej obsługi interesantów Wojewódzkiej Stacji;
  8) prowadzenie archiwum zakładowego;
  9) przeprowadzanie i organizowanie zamówień publicznych;
  10) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;
  11) organizowanie wyjazdów samochodów służbowych na kontrole i pobory prób w ramach realizacji zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;
  12) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia);
  13) przeprowadzanie inwentaryzacji w Wojewódzkiej Stacji; 

§ 14.

Do zadań pracowników Międzynarodowego Punktu Szczepień należy:
  1) szczepienie osób zgłaszających się do Międzynarodowego Punktu Szczepień w celu uzyskania u nich odpowiedniego stopnia immunizacji, w tym: 
    - weryfikacja badań lekarskich kwalifikujących do szczepień ochronnych,
    - prowadzenie poradnictwa z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych,
    - świadczenie zabiegów pielęgniarskich niezbędnych przed wykonaniem szczepienia oraz wykonywanie szczepień;
  2) podejmowanie działań edukacyjnych wśród pacjentów Międzynarodowego Punktu Szczepień, propagowanie idei szczepień jako formy profilaktyki chorób zakaźnych, udzielanie porad lekarskich osobom podróżującym;
  3) organizowanie innych form świadczeń zdrowotnych na wypadek klęski żywiołowej, katastrofy, epidemii i innych zdarzeń. 

§ 15.

Do zadań pracowników Oddziału do Spraw Obsługi Prawnej należy:
  1) prowadzenie obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  2) obsługa prawna Wojewódzkiej Stacji w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych i pracowniczych;
  3) doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;
  4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym decyzji, postanowień i umów cywilno- prawnych;
  5) sporządzanie opinii prawnych;
  6) uczestnictwo w negocjowaniu umów;
  7) opracowywanie projektów aktów prawnych obowiązujących w Wojewódzkiej Stacji;
  8) pełnienie zastępstwa procesowego;
  9) prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej rejestru zarządzeń oraz rejestru poleceń służbowych i komunikatów;
  10) przygotowywanie upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz przepustek uprawniających do wstępu na teren zakładów karnych i zakładów dla nieletnich. 

§ 17.

Do zadań Głównego Księgowego należy:
  1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiej Stacji;
  2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 
 

§ 18.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości należy:
  1) utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania w Dziale Laboratoryjnym opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz systemu jakości w Dziale Nadzoru Sanitarnego i Oddziale Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej opartego na PN-EN ISO/IEC 17020:2006,
  2) doskonalenie systemu zarządzania/systemu jakości,
  3) zarządzanie dokumentami systemu zarządzania i dokumentami systemu jakości,
  4) zarządzanie normami i piśmiennictwem związanym z systemem zarządzania/ systemem jakości i ich zatwierdzanie,
  5) opracowywanie procedur ogólnych systemu jakości,
  6) zarządzanie auditami wewnętrznymi, w tym auditami zgodnymi z Rozporządzeniem (WE) Nr 882/2004, przeprowadzanymi w PSSE województwa śląskiego,
  7) przygotowanie i uczestniczenie w przeglądach zarządzania oraz ocenianie realizacji ustaleń z tych przeglądów,
  8) planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania/ systemu jakości,
  9) planowanie szkoleń zewnętrznych dotyczących systemu zarządzania/systemu jakości,
  10) uczestniczenie w pracy Zespołu ds. Wdrożenia i Funkcjonowania Kontroli Zarządczej,
  11) prowadzenie szkoleń i konsultacji dla powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa śląskiego w zakresie systemu zarządzania/ systemu jakości,
  12) nadzorowanie funkcjonowania systemu jakości w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa śląskiego. 

§ 19.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:
  1) badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzenia ryzykiem oraz kierowania jednostką;
  2) badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
  3) ocena przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  4) badanie efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  5) prowadzenie kontroli gospodarki finansowej i jej zgodności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
  6) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
  7) ocena przestrzegania procedur kontroli oraz celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  8) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;
  9) ocena zabezpieczenia mienia stacji;
  10) ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów stacji;
  11) badanie wiarygodności sprawozdań budżetowych;
  12) kontrola sprawozdań finansowych;
  13) opracowanie rocznego planu kontroli ;
  14) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu kontroli;
  15) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania stacji.;

§ 20.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:
  1) wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej z zakresu:
    - działania obrony cywilnej ,
    - przygotowania do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym,
    - przygotowania do realizacji zadań obronnych;
  2) planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkoleń z zakresu: obrony cywilnej, zadań obronnych i reagowania w sytuacjach kryzysowych , w tym:
    - szkolenie kadry kierowniczej,
    - szkolenie zakładowej formacji obrony cywilnej,
    - szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności;
  3) prowadzenie czynności związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu Wojewódzkiej Stacji;
  4) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi instytucjami na terenie województwa śląskiego w sprawach dotyczących obrony cywilnej, zadań obronnych i działania w sytuacjach kryzysowych. 

§ 21.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
  1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Wojewódzkiej Stacji;
  2) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi pracowników Wojewódzkiej Stacji;
  3) organizowanie szkoleń podstawowych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy w Wojewódzkiej Stacji;
  5) dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstawanie chorób zawodowych;
  6) przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy Wojewódzkiej Stacji oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń;
  7) udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Wojewódzkiej Stacji;
  8) współpraca z jednostkami służby zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
  9) prowadzenie ewidencji chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz przechowywanie i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie. 

§ 24.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu należy:
  1) obsługa pracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i jego zastępcy, a w szczególności
    - organizowanie spotkań z interesantami, prowadzenie kontroli terminów,
    - prowadzenie technicznej obsługi sekretariatu,
    - odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych oraz odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej i faksów,
    - przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji,
    - prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i jego zastępcy;
  2) organizowanie narad z powiatowymi inspektorami sanitarnymi oraz kierownikami komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji;
  3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe


§ 25.

Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania. 

§ 26.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Podmiot udostępniający informację WSSE Katowice
Osoba i czas wytworzenia informacji lek. med. Grzegorz Hudzik 2010-01-14  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Krzysztof Borek 2010-01-14 09:57  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Krzysztof Borek 2017-05-18 08:28  Historia zmian