Statut

 

STATUT
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KATOWICACH

 

§ 1.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie :
   1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.);
   2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.);
   3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
   4) odrębnych przepisów;
   5) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Wojewódzka Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej będącej podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
2. Uprawnienia podmiotu tworzącego, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Śląski.

§ 3.

1.  Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Katowice.
2.  Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo śląskie.

§ 4.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, będący organem rządowej administracji zespolonej w województwie, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym”:
   1) wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy pomocy Wojewódzkiej Stacji;
   2) kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji;
   3) jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji;
   4) jest dysponentem środków budżetowych drugiego i trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa;
   5) działa przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 5.

1. Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
   1) higieny środowiska,
   2) higieny pracy w zakładach pracy,
   3) higieny radiacyjnej,
   4) higieny procesów nauczania i wychowania,
   5) higieny wypoczynku i rekreacji,
   6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
   7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:
   1) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
   2) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
   3) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejscami zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
   4) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków;
   5) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji miejskiej;
   6) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej ;
   7) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
   8) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
   9) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
 10) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 11) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 12) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz informacji o stanie higieniczno-sanitarnym;
 13) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 14) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej.
3. Wojewódzka Stacja wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej, pod nazwą „Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna”.
4. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na sprzedaży usług zleconych. Środki pochodzące ze sprzedaży tych usług stanowią dochody budżetu państwa.
5. Ponadto do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji należy prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nadzoru nad działalnością państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, bądź poleceniem Wojewody Śląskiego.

§ 6.

1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą:
   1) Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w skład której wchodzą:
      a) Dział Nadzoru Sanitarnego,
      b) Dział Laboratoryjny,
      c) Oddział Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej,
      d) Międzynarodowy Punkt Szczepień;
   2) pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
      a) Oddział Ekonomiczny,
      b) Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki,
      c) Oddział Obsługi Prawnej,
      d) Oddział Organizacji i Kadr,
      e) Oddział Informatyki,
      f) Główny Księgowy,
      g) Audytor Wewnętrzny,
      h) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości,
      i) Stanowisko Pracy do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej,
      j) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
      k) Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
      l) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji, ustalony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-01-24 09:05:40 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 08:59:24 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 08:48:43 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 08:23:56 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 08:22:16 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 08:02:50 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-24 07:57:18 Krzysztof Borek

Edycja

2018-03-30 14:25:11 Krzysztof Borek

Edycja

2016-02-05 11:08:17 Krzysztof Borek

Edycja

2016-01-28 13:31:16 Krzysztof Borek

Edycja

2013-12-30 11:41:02 Krzysztof Borek

Edycja

2013-07-19 09:52:46 Krzysztof Borek

Edycja

2011-10-13 10:15:40 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2011-10-12 11:20:35 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2011-10-12 11:17:05 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2010-01-14 09:54:54 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-14 09:53:44 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

24039

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-14 09:53:44

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-14 09:53:44

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek