Skargi i wnioski

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach
w poniedziałki od godz. 10:00 - 12:00

Wyznaczeni pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
od poniedziałku do  piątku w godzinach pracy - 7:45-14:50
oraz dodatkowo osoba dyżurująca w każdy poniedziałek  do godziny 16:05

 

Skargi i wnioski wpływające do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez działy merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 1. Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 388 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

 • pisemnie,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uwaga:  W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno- higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, skargę należy złożyć do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku konieczności zbadania środka spożywczego uznanego przez konsumenta o niewłaściwej jakości zdrowotnej próbkę do badań laboratoryjnych pobiera przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Terminy załatwiania skarg i wniosków

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:

 1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
  W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-11-06 12:13:25 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-19 11:48:10 Krzysztof Borek

Edycja

2023-01-23 09:49:16 Krzysztof Borek

Edycja

2021-04-13 13:51:40 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2016-08-26 12:06:07 Krzysztof Borek

Edycja

2016-08-02 08:32:50 Krzysztof Borek

Edycja

2015-02-05 12:45:47 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2015-02-05 12:43:01 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2015-02-05 12:39:19 Marcin Fedynkiewicz

Edycja

2010-01-15 08:39:58 Krzysztof Borek

Edycja

2010-01-15 08:30:18 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

20947

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2010-01-15 08:30:18

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2010-01-15 08:30:18

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek