Ochrona danych osobowych

Poniższe dokumenty określają zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

 

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

Administratorem danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Grzegorz Hudzik z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 15, e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl

Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest pani Joanna Bajer z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39, tel: 32 351 23 15, 32 351 23 21 e-mail: iod.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO), uprzejmie informuję co następuje:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, będący Dyrektorem Stacji. Adres: Katowice przy ul. Raciborska 39, e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl, telefon 32 351 23 15;

2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@wsse.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
•    realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia RODO;
•    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorze Sanitarnym;
•    gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań powierzonych do realizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej  na obszarze województwa śląskiego;
•    gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
•    na podstawie udzielonej zgody;

4. W przypadkach, gdy przepisy prawa tego nie wymagają, nie powinniście Państwo przekazywać Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnego  danych osobowych osób trzecich, a jeśli dane takie zostaną jednak przekazane uważa się, że odbyło się to za zgodą tych osób;

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania, są:
•    inne właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy – jeżeli na mocy przepisów szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych, bądź podmioty te są uprawnione do żądania udostępnienia takich danych;
•    strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  zobowiązany jest doręczyć;
•    podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
•    wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ma obowiązek upubliczniania danych;
•    dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi;
•    wszystkie osoby objęte Państwa zgodą;

W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do przekazywania posiadanych danych osobowych innym organom w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania;

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania
7. Okres przechowywania przez Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego Państwa danych osobowych uzależniony jest od:
•    rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
•    okresu obowiązywania umowy oraz czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;

8. Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  musi mieć pewność, że nie udostępni Państwa danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, stosowane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Państwa prośby o dodatkowe informacje weryfikujące;

9. W przypadkach określonych przepisami prawa mają Państwo również prawo do:
•    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•    przeniesienia danych do innego administratora;
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•    sprostowania danych osobowych;
•    usunięcia danych osobowych.

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody na takie przetwarzanie, można w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  przepisami prawa;

11.  Podanie Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi  Sanitarnemu danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację uzależnione jest od rodzaju sprawy, w związku z którą dane są przetwarzane. W związku z tym może to być sytuacja, kiedy podanie danych jest:
•    warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego będącego Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poprzedzających  zawarcie umowy oraz warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych, umożliwiających Państwa identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy;
•    obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  tych danych nie będzie posiadał, Państwa sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
•    niezbędne do wykonania zadania powierzonego do realizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej  na obszarze województwa śląskiego; jeśli Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  tych danych nie będzie posiadał, realizacja takiego zadania może być utrudniona, jak również Państwa sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
•    niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Państwo zgodę;

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową załatwienia sprawy

13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego  narusza przepisy o ochronie tych danych;

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-11-06 09:46:21 Krzysztof Borek

Edycja

2023-05-19 11:41:16 Krzysztof Borek

Edycja

2022-11-04 13:31:43 Krzysztof Borek

Edycja

2022-06-13 21:06:30 Krzysztof Borek

Edycja

2022-06-03 09:31:54 Krzysztof Borek

Edycja

2020-08-13 12:57:38 Krzysztof Borek

Edycja

2020-06-02 08:21:55 Krzysztof Borek

Edycja

2020-06-01 10:06:41 Krzysztof Borek

Edycja

2020-04-24 13:33:07 Krzysztof Borek

Edycja

2020-04-24 13:32:52 Krzysztof Borek

Edycja

2019-07-04 14:10:43 Krzysztof Borek

Edycja

2018-05-25 14:53:10 Krzysztof Borek

Edycja

2018-05-25 14:47:11 Krzysztof Borek

Edycja

2018-05-25 14:44:18 Krzysztof Borek

Edycja

2018-05-25 14:16:43 Krzysztof Borek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

8191

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-05-25 14:16:43

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2018-05-25 14:16:43

Osoba wprowadzająca informację

Krzysztof Borek