Przetarg w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Dostawa kolumienek powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB i AlfaM1, Fumoni Test WB i sączki drobnowłókniste.

Katowice: Dostawa kolumienek powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB i AlfaM1, Fumoni Test WB i sączki drobnowłókniste.
Numer ogłoszenia: 226673 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3512345, faks 032 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kolumienek powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB i AlfaM1, Fumoni Test WB i sączki drobnowłókniste..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kolumienek powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB i AlfaM1, Fumoni Test WB i sączki drobnowłókniste..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.40.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NATURAN Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4645,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4180,50

 • Oferta z najniższą ceną: 4180,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4180,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na sączki i kolumienki oraz Test (wym. w pkt. I.3 nn. wniosku), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Sączki drobnowłókniste oraz kolumienki powinowactwa immunologicznego są niezbędne w celu przygotowania próbek żywności do oznaczeń w kierunku zawartości mykotoksyn. Kolumienki powinowactwa immunologicznego są niezbędne w celu przygotowania próbek w kierunku aftatoksyny M1. Przedmioty zamówienia były podane w przetargu, ale firma się do niego nie zgłosiła pomimo dwóch kolejnych postępowań przetargowych.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-10-25 08:05:27 Celina Osuch

Edycja

2012-10-25 08:04:46 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4421

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2012-10-25 08:04:46

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2012-10-25 08:04:46

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch