Przetarg nieograniczony na: Dostawę i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Katowice: Dostawa i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39Numer ogłoszenia: 275928 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
 2. Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
 2. dostawy.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
 4. 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 5. tak, liczba części: 5.
 6. nie.

 Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz złączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub czy są wykonywane należycie. Wymagana przynajmniej 1 dostawa na kwotę nie mniejszą 10 000,00 zł brutto odpowiadająca swoim rodzajem zamówieniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ma wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie ma wymagań
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp (Załącznik nr 4)
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo - w przypadku złożenia wspólnej oferty Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem, że Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo z którego wynika, że ustanowiony Wykonawca - pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na w/w postępowanie. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, jakiego postępowania ono dotyczy. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. przetarg nieograniczony.
 2. najniższa cena.

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu umowy lub stawek podatku VAT, b) wycofania produktu zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę, c) w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia. itp.), d) terminu realizacji zamówienia - wówczas gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ. e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 1.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Budynek B Sekcja Zamówień Publicznych pok. 6B oraz www.bip.wsse.katowice.pl.
 2. 01.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Kancelaria ogólna.
 3. okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1 Sprzęt laboratoryjny - 47 części w pakiecie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 47 części w pakiecie,dopuszcza się składanie ofert częściowych: 1.Bibuła jakościowaw arkuszach, gramatura: 80 do 84 g/m2. Szybkość przepływu wody: min 10s, max 15 s. Wymiary: szerokość 45-60 cm, długość 45-60 cm. 2.Filtr bibułowy karbowany śr.24 cm rozmiar porów od 8 um do 12um, filtry odpowiednie do oznaczeń mykotoksyn: ZEA, DON, Ochratoksyna A, Aflatoksyny, Toksyny T-2 i HT-2 3.Filtr drobnowłóknisty śr. 11 cm, zatrzymujący cząstki o średnicy 1,6 um lub mniejsze,filtry odpowiednie do oznaczeń mykotoksyn: ZEA, DON, Ochratoksyna A, Aflatoksyny, Fumonizyny 4.Filtr mechaniczny do dejonizatora wody AQUA OSMOTIC f-my PW-H Marat (wkład z włókniny polipropylenowej, wymiar 25 cm x 6,5 cm, filtracja 1 um, wydajność 20 l/min, żywotność 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2-0,4 bar) 5.Filtr sznurkowy do dejonizatora wody AQUA OSMOTIC f-my PW-H Marat (wkład ze sznurka polipropylenowego, wymiar 25 x 6,5 cm, filtracja 5 um, wydajność 20 l/min, żywotność 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2-0,4 bar) 6.Filtr węglowy do dejonizatora wody AQUA OSMOTIC f-my PW-H Marat (wkład ze specjalnie spiekanego węgla, usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne, poprawia smak i zapach, wymiar 25 x 6,5 cm, wydajność 6 l/min, żywotność 3-6 miesięcy, spadek ciśnienia 0,2 - 0,4 bar) 7.Filtry membranowe z mieszaniny estrów celulozy, rozmiar porów 0,2 um, średnica filtra 47 mm 8.Folia aluminiowa Na rolce. Wymiary: szerokość 45 cm, długość 150 m, grubość 0,015mm. 9.Igły do systemu S-Monovette. Pasują do zamkniętego systemu pobierania krwi S-Monovette. Igły z zabezpieczeniem zamykającym. Z kauczukową zastawką uniemożliwiającą wypływ krwi do czasu podłączenia probówko-strzykawki. Wymiary: średnica 0,7 mm, długość 38 mm. Sterylne, każda igła pakowana oddzielnie. 10.Osłona twarzy przed rozbryzgami cieczy (chromianki) 11.Palnik laboratoryjny Bunsena na gaz ziemny, niklowany, z regulacją szybkości przepływu gazu, wymiary: średnica zewnętrzna 11 mm x wysokość 140 mm. 12.Pipety Pasteur a, sterylne, o pojemności 1ml, długości 150mm, skala 0,25 - 1ml, pakowane pojedynczo. 13.Pojemnik na kał z łopatką i nakrętką (sterylny) wysokość ok.80 mm, średnica denka 24 mm, średnica nakrętki 28 mm (lub 25x80 mm) 14.Probówki laboratoryjne, okrągłodenne z polistyrenu (PS), bez obrzeża, pojemność ok. 10 ml, średnica ok.16mm, wysokość ok.100 mm 15.Probówki pojemność 1,5 ml, bezbarwne, pakowane pojedynczo sterylnie, z pokrywką safe-lock zapobiegającą niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji, otwieraną bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Wytrzymałe na chemikalia, ekstremalne temperatury, obciążenia mechaniczne, wirowanie do 30000 x g . Z uszczelnieniem korka gwarantującym minimalne parowanie. Z matową powierzchnią na korku i po stronie zewnętrznej ułatwiającą podpisywanie. Stopniowanie w celu łatwego sprawdzania pojemności w trakcie pipetowania. Możliwość sterylizacji w autoklawie 16.Probówki do pobierania krwi próżniowe, jednorazowego użytku , pojemność 4 ml, wymiary 13 x 75mm, sterylne, klasa czystości A. Zawierające wysokiej jakości przyspieszacz wykrzepiania z dodatkiem trombiny, rozpylony na ściankach probówki. Wykonane z tworzywa sztucznego.Stosowane do uzyskiwania próbek surowicy. Przezroczyste z papierową etykietą. 17.Probówki apirogenne do poboru próbek wody wym. 10 x75 mm, z nakrętką 18.Probówko-strzykawki do pobierania krwi w zamkniętym systemie S-Monovette , pobieranie krwi metodą strzykawkową i podciśnieniową. Do uzyskiwania próbek surowicy, z aktywatorem krzepnięcia. Wymiary: długość 90 mm, średnica 13 mm, pojemność 4,9 ml. Sterylne. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostarczenia 19.Rękawice ochronne niebieskie nitrylowe o grubości ścianki 0,2 mm, z długim mankietem, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, odporne na rozpuszczalniki organiczne, do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (np.chloroform) oraz substancjami rakotwórczymi, długość 280 mm +- 10 każda rękawica znakowana na mankiecie, rozmiar 08 (M) 20.Rękawice ochronne niebieskie nitrylowe o grubości ścianki 0,2 mm, z długim mankietem, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, odporne na rozpuszczalniki organiczne, do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (np.chloroform) oraz substancjami rakotwórczymi, długość 280 mm +- 10 każda rękawica znakowana na mankiecie, rozmiar 07 (S) 21.Rękawice ochronne do ochrony przed prostymi zagrożeniami chemicznymi, materiał latex naturalny, chloropren. Z mankietem. Welurowane. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość około 310 mm. Oznakowanie rękawic kategoria III.Rozmiar 8 (M) 22.Rękawice ochronne Rękawice wykonane z naturalnego kauczuku, z hydrożelową wyściółką, niepudrowane, bardzo elastyczne, mikroszorstka powierzchnia, wielokrotnego użytku, dł. 300mm, podwójna grubość ścianki 0,55mm, kat. III, rozmiar 8 23.Sączki celulozowe, ilościowe, typ 389- biały punkt, śr.150mm, gramatura 80g/m2 24.Sączki celulozowe, ilościowe, typ392-czerwony punkt, śr.240cm, gramatura 80g/m2 25.Sączki do separacji fazy do rozdziału faz n-heptan:woda, średnica 70 mm 26.Strzykawki jednorazowe typ Luer , niesterylne, poj. 2 ml 27.Szalka Petriego z tworzywa PS przezroczyste - odporność termiczna do 80ºC średnica x wysokość (mm): 92 x 16. Sterylne, z napowietrzaniem 28.Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22x22mm, grubość 0,13 - 0,17 mm 29.Szczotka laboratoryjna do mycia butli, kolb i cylindrów. Wykonana ze szczeciny; zakończona pędzelkiem; średnica włosia: 80 mm, długość całkowita szczotki: 430 mm, długość włosia: 100 mm 30.Szczotka laboratoryjna do mycia kolb, wykonana z włosia naturalnego; , długość całkowita szczotki: 430 mm, długość włosia: 100 mm średnica szczotki: 55 mm 31.Szczotka laboratoryjna do mycia szkła wykonana z włosia koziego, długość całkowita 560 mm, długość włosia 210mm, średnica włosia 10mm 32.Szczotka laboratoryjna do mycia probówek, zakończona pędzelkiem; wykonana z włosia koziego; długość całkowita szczotki: 360 mm, długość włosia: 110 mm., średnica włosia: 35 mm, 33.Szczotka laboratoryjna do mycia probówek, zakończona pędzelkiem; długość całkowita szczotki 330 mm, długość włosia 110 mm, średnica włosia 10 mm, wykonana z włosia koziego 34.Szczotka laboratoryjna do mycia probówek zakończona pędzelkiem, z włosia koziego, długość całkowita szczotki 360 mm, długość włosia 110 mm, średnica włosia 25 mm 35.Szczotka laboratoryjna do mycia probówek, zakończona pędzelkiem; wykonana z włosia koziego; długość całkowita szczotki: 330 mm, długość włosia: 100 mm, średnica włosia: 15 mm, 36.Szczotka laboratoryjna do mycia szkła, z włosia świńskiego, długość calkowita 370 mm, długość szczotki 85 mm, średnica 50 mm 37.Szczotka laboratoryjna do mycia pipet z naturalnego włosia, odporna na zużycie, z wysoką odpornością na działanie chemikaliów, dł. całk.160mm, dł. szczotki 70mm, średnica szczotki 10mm 38.Szczotka laboratoryjna do mycia probówek zakończona pędzelkiem, z włosia koziego, długość całkowita szczotki 360 mm, długość włosia 110 mm, średnica włosia 25mm 39.Szczotka laboratoryjna do mycia szkła, z włosia świńskiego, całkowita długość 300 mm, długość szczotki 100 mm, średnica 15 mm 40.Szczotka laboratoryjna do mycia kolb, wykonana z włosia naturalnego; , długość całkowita szczotki: 480 mm, długość włosia: 120 mm średnica szczotki: 60 mm 41.Szczotka laboratoryjna do mycia, drewniana z dwóch stron z włosiem naturalnym, dł. 90mm, szer. 80 mm, dł. włosia 80/80 mm, szer. 25/15 mm 42.Szczotka laboratoryjna do probówek z kogucikiem, dł. całkowita ok.225mm, dł. włosia ok.105 mm, śr. włosia ok.25mm 43.Torebki z zamknięciem strunowym i polem na opis 160/220 do przechowywania kontrpróbek 44.Torebki z zamknięciem strunowym i polem na opis 120/170 do przechowywania kontrpróbek 45.Wkład mechaniczny polipropylenowy 20 um, wymiary ok. wys./szer.: 250/65 mm, do wstępnego oczyszczania wody dla celów analitycznych 46.Zaciski do węży z obwódką z brązu fosforowego, antymagnetyczne, odporne na większość agresywnych cieczy i par, 47.Ezy jednorazowego użytku, sterylne, pojedynczo pakowane, średnica oczka 1 ul , wymagany certyfikat do każdej partii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 1a Rękawice ochronne - 7 części w pakiecie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7 części w pakiecie,dopuszcza się składanie ofert częściowych: 1.Rękawice ochronne:Rękawice winylowe, gładkie, rozciągliwe, przezroczyste, kategoria I, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, grubość ścianki 0,18 mm, rozmiar S, długośc co najmniej 240 mm 2.Rękawice ochronne:Rękawice winylowe, gładkie, rozciągliwe, przezroczyste, kategoria I, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, grubość ścianki 0,18 mm, rozmiar M, długość co najmniej 240 mm 3.Rękawice ochronne:Nitrylowe rękawice laboratoryjne, bezpudrowe, bez silikonu, chlorowane, grubość ścianki 0,2 mm, rolowany rant, pasują na obie ręce, długość 240 mm, kategoria III odporności chemicznej, kolor niebieski, rozmiar S 4.Rękawice ochronne:Nitrylowe rękawice laboratoryjne, bezpudrowe, bez silikonu, chlorowane, grubość ścianki 0,2 mm, rolowany rant, pasują na obie ręce, długość 240 mm, kategoria III odporności chemicznej, kolor niebieski, rozmiar M 5.Rękawice ochronne:Nitrylowe rękawice laboratoryjne, bezpudrowe, bez silikonu, chlorowane, grubość ścianki 0,2 mm, rolowany rant, pasują na obie ręce, długość 240 mm, kategoria III odporności chemicznej, kolor niebieski, rozmiar L 6.Rękawice ochronne:Rękawice nitrylowe, długość 240 mm, bezpudrowe, grubość 0,10 mm, czubki palców z fakturą, niebieskie, kategoria III odporności na chemikalia, rozmiar M 7.Rękawice ochronne:Rękawice nitrylowe, długość 240 mm, bezpudrowe, grubość 0,10 mm, czubki palców z fakturą, niebieskie, kategoria III odporności na chemikalia, rozmiar L. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2 Sprzęt do systemów mikrofalowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Membrana ciśnieniowa do naczyń ACV/LDV do mikrofalowego systemu przygotowania prób MDS- 2000 firmy Varian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3 Sprzęt do ICP-MS i ICP-OES - 10 części w paiecie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10 części w pakiecie,dopuszcza się składanie ofert częściowych: 1.Wkład Simpak Simplicity Kompatybilny z systemem oczyszczania wody Simplicity 185 firmy Millipore; 2.Lampa UV Simplicity Kompatybilna z systemem oczyszczania wody SIMPLICITY 185 firmy MILLIPORE 3.Super Pre Activated Carbon Filter do systemu Human Power II, Do systemu oczyszczania wody Human Power II: nr kat.Alchem HMC-S-PR14AC lub równoważny 4.Filtr UP Pack S-UV do systemu Human Power II, Do systemu oczyszczania wody Human Power II: 5.Filtr RO do systemu Human Power II Do systemu oczyszczania wody Human Power II 6.Koncentryczny nebulizer szklany do spektrometru ICP-MS X-Series 7.Jednoczęściowy palnik kwarcowy, injektor 1,5 mm do komory mgielnej do spektrometru ICP-MS X-Series 8.Stożek próbkujący niklowy typ Xt lub Xs (Ni Sample cone for either Xt Or Xs interface) do spektrometru ICP-MS X-Series Firmy 9.Stożek skimerowy niklowy (Ni Xt Skimmer cone)do spektrometru ICP-MS X-Series 10.Tubingi do pompy perystaltycznejdo spektrometru ICP-MS X-Series Firmy Termo; ograniczniki pomarańczowo-żółte, PK/12 0,5 mm z PCV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4 System do filtracji próżniowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do filtracji próżniowej do rozpuszczalników HPLC objętość 500 ml, nylonowa membrana, średnica porów 0,45µm, przystosowane do nakładania na butelki z gwintem GL 45, odporne na rozpuszczalniki organiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5 Rurki sorpcyjne - 7 części w pakiecie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7 części w pakiecie,dopuszcza się składanie ofert częściowych: 1.Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg rozmiar 6x 70 mm ( śr.x dł.) 2.Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym 2 warstwy sorbentu: 300/150 mg 3.Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym 2 warstwy sorbentu: 150/75 mg lub 200/75 mg 4.Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym 2 warstwy sorbentu: 200/50 mg 5.Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym 2 warstwy sorbentu: 300/50 mg 6.Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym 2 warstwy sorbentu: 400/200 mg rozmiar 8x 110 mm ( śr.x dł.) 7.Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg rozmiar 6x 70 mm ( śr.x dł.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4, 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 - Pakiet 1- 5 do SIWZ
wyjaśnienia treści SIWZ 22.08.2014r.
Wyjaśnienia do zapytania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.09.2014r. do wszystkich uczestników postępowania
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.09.2014r. do wszystkich uczestników postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-09-11 11:03:06 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-09-11 11:03:06 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-09-11 11:02:00 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-09-11 11:02:00 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:56:44 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:56:44 Marcin Fedynkiewicz

Dodanie załącznika

2014-08-22 13:53:51 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-22 13:53:51 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-19 16:02:07 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-19 16:02:07 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-19 16:01:11 Renata Łapaj

Edycja

2014-08-19 16:00:13 Renata Łapaj

Edycja

2014-08-19 15:58:18 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-19 15:58:18 Renata Łapaj

Dodanie załącznika

2014-08-19 15:54:49 Renata Łapaj

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4620

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-08-19 15:54:49

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-08-19 15:54:49

Osoba wprowadzająca informację

Renata Łapaj