Przetarg nieograniczony na: Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Katowice: Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Numer ogłoszenia: 217261 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
 2. Inny: jednostka budżetowa.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
 2. usługi.
 3. Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Poniżej 134 000 Euro..
 4. 50.40.00.00-9, 50.41.00.00-2.
 5. tak, liczba części: 44.
 6. nie.
 7. Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP - oryginał, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz złączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub czy są wykonywane należycie. Wymagana przynajmniej 1 usługa na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł brutto odpowiadająca swoim rodzajem zamówieniu.

 

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 pzp (załącznik nr 4).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 pzp (załącznik nr 4).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 4 pzp (załącznik nr 4).
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania. W przypadku złożenia wspólnej oferty Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem, że Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo z którego wynika, że ustanowiony Wykonawca - pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na w/w postępowanie. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, jakiego postępowania ono dotyczy. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. przetarg nieograniczony.
 2. najniższa cena.

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu zamówienia lub stawek podatku VAT, b) wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia. itp.), c) terminu realizacji zamówienia - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ. d) dopuszczalne będą również zmiany nieistotne umowy tzn. takie, kiedy w przypadku ich dokonania na etapie postępowania o zamówienie publiczne nie zmieniłby się krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani też jego wynik. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 1.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Budynek B Sekcja Zamówień Publicznych pok. 6B.
 2. 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice.
 3. okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. nie

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:32:44 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:42 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:38 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:36 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:34 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2014-10-30 12:26:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-30 12:26:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-23 10:20:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-23 10:20:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-22 10:22:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-22 10:22:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-15 10:11:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-15 10:11:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-15 10:10:37 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-15 10:10:37 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-15 10:08:08 Celina Osuch

Edycja

2014-10-15 10:07:15 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3655

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-10-15 10:07:15

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-10-15 10:07:15

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch