Przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wsse.katowice.pl
________________________________________
Katowice: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
Numer ogłoszenia: 223229 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Poniżej 5 186 000 Euro..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.31.00.00-3, 45.11.11.00-9, 45.41.21.00-4, 45.42.10.00-5, 45.26.21.00-2, 44.10.00.00-1, 45.32.10.00-3, 45.26.12.10-9, 31.51.00.00-4, 09.33.20.00-5, 09.33.11.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść do dnia 05.11.2014r. do godz. 8.30.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku przez złożenie oświadczenia (zał. nr 4 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: 1.jedną realizację polegająca na remoncie elewacji i dachu dla obiektów objętych nadzorem konserwatorskim o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 złotych 2.dwie realizacje polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji obiektów na kwotę min. 1 000 000,00 złotych brutto każda z nich 3.jedną realizację polegająca na realizację robót budowlanych, których przedmiotem były prace związane z zabudowa i wykonaniem wentylacji mechanicznej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych 4.jedną realizację związaną z wymiana instalacji CO, gdzie przedmiotem były prace w istniejących pomieszczeniach laboratoryjnych/badawczych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych 5.jedną realizację polegającą na termomodernizacji obiektów ze środków zewnętrznych celowych np. NFOŚ, WFOŚ na kwotę min. 2 500 000,00 złotych brutto z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów (zał. nr 5 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.
•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia (zał. nr 4 do SIWZ), metodą spełnia/nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zatwierdzenie niżej wym. osób zostanie wykonane przez Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy, a po przedłożeniu przez Wykonawcę ich kwalifikacji. Do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni nadzór osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń i odpowiedni staż po uzyskaniu uprawnień w odpowiednim zakresie tj.: a)Kierownik budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 10-letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień; b)Kierownik robót - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i minimum 5-letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień; c)Kierownik robót - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i minimum 5-letni staż pracy po uzyskaniu uprawnień.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca potwierdza spełnienie warunku przez złożenie oświadczenia (zał. nr 4 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 95
•    2 - Gwarancja - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy (zgodnie z art. 144 ustawy Prawa zamówień publicznych) w następującym zakresie: 1)wysokości wynagrodzenia w przypadku: a.zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b.ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ, (przy zmniejszeniu zakresu ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób proporcjonalny do kosztorysu inwestorskiego opracowanego na podstawie dostępnych cenników i katalogów w stosunku do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę. c.zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt.4); 2)terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a.siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, b.następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, c.następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3)jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowaną: a.niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowaną: zaprzestaniem produkcji, udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy, wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b.dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii pozwalających na: obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu; c.koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy; d.koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e.koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; f.zmianami rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji; 4)osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób. 5)zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, 6)powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu Umowy, Jeżeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 7)zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 4.Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 5.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz pisemna zgoda Zamawiającego. 6.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Budynek B pok. 6B.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:32:04 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:02 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:32:00 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:57 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:55 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:53 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:50 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:47 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:44 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:42 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:39 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:37 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:35 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:32 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:29 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:25 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:22 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:19 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:17 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:14 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:11 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:09 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:06 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:04 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:31:01 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:58 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:56 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:54 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:51 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:49 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:30:46 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:24:43 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:24:41 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:24:38 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2014-11-27 09:53:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-27 09:53:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-07 15:05:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-07 15:05:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-05 14:09:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-05 14:09:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-30 12:23:05 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-30 12:23:05 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:48:40 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:48:40 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:47:51 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:47:51 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:47:10 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:47:10 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:46:31 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:46:29 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:45:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:45:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:44:34 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:44:34 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:43:36 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:43:36 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:42:33 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:42:33 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:41:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:41:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:40:31 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:40:31 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:39:34 Celina Osuch

Zmiana nazwy załącznika

2014-10-21 16:39:17 Celina Osuch

Zmiana nazwy załącznika

2014-10-21 16:38:55 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:38:55 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:37:33 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:37:33 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:36:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:36:22 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:35:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:35:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:33:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:33:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:27:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:27:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:26:37 Celina Osuch

Zmiana nazwy załącznika

2014-10-21 16:26:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:26:12 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:24:32 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:24:32 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:22:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:22:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:20:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:20:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:17:30 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2014-10-21 16:16:59 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:16:59 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:16:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:16:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:16:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:16:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:15:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:15:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:12:02 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:12:02 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:11:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:11:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:11:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:11:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:10:49 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:10:49 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:09:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:09:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:08:34 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:08:34 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:07:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:07:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-10-21 16:06:02 Celina Osuch

Edycja

2014-10-21 16:05:03 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4823

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-10-21 16:05:03

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-10-21 16:05:03

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch