Zamówienie z wolnej ręki na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Katowice: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego
Numer ogłoszenia: 232115 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spectro-Lab Jan Borkowsi, Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8569,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8569,00
• Oferta z najniższą ceną: 8569,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8569,00
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu z wolnej (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty za przedmiot zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Części niezbędne są do badania wody przy użyciu ICP-HS.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-11-05 13:34:44 Monika Wieczorek

Edycja

2014-11-05 13:32:21 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3499

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-11-05 13:32:21

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-11-05 13:32:21

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek