Przetargg nieograniczony na dostawę i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

 

Katowice: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
Numer ogłoszenia: 239679 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Poniżej 134 000 euro..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.14.14.20-0, 18.14.20.00-6, 18.14.30.00-3, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 101.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
• inne dokumenty
dot. poz. 58, 64, 68, 69, 70, 71. 1.Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego(w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dn. 20 maja 2010r Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu(do wglądu za żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych 2. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE oferowanych wyrobów medycznych W przypadku, kiedy dany produkt nie jest wyrobem medycznymi nie podlega przepisom ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz dyrektywie europejskiej 93/42/EEC Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, iż dokumenty te nie są wymagane wymieniając w oświadczeniu, iż dany produkt nie jest wyrobem medycznym.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - termin dostawy - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Budynek B Sekcja Zamówień Publicznych pok. 6B..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Kancelaria Ogólna..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:23:39 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:37 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:34 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:32 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:28 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:26 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:24 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:22 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:20 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:23:17 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-02-02 12:19:47 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-02 12:19:46 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-12 08:49:12 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-12 08:49:12 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-11 08:12:19 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-11 08:12:19 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 14:39:11 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 14:39:11 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 12:58:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 12:58:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 12:51:58 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 12:51:58 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 12:42:58 Monika Wieczorek

Usunięcie załącznika

2014-11-20 12:17:33 Monika Wieczorek

Usunięcie załącznika

2014-11-20 10:35:58 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 10:35:58 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 10:35:00 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-20 10:35:00 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-19 09:24:03 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-19 09:24:03 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-19 09:22:32 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-19 09:22:32 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-18 14:43:50 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-18 14:43:50 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-18 14:40:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-18 14:40:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-11-18 14:37:05 Monika Wieczorek

Edycja

2014-11-18 14:36:33 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4148

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-11-18 14:36:33

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-11-18 14:36:33

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek