Przetarg nieograniczony na: Dostawę i transport sprzętu komputerowego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wsse.katowice.pl
________________________________________
Katowice: Dostawa i transport sprzętu komputerowego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39
Numer ogłoszenia: 244499 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i transport sprzętu komputerowego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i transport sprzętu komputerowego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39. Poniżej 134 000 EURO.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.23.21.10-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiajacemu następujące dokumenty: 1. Dla zadania nr 1,2,3 informacja o zgodności sprzętu ze wskazanymi normami i dyrektywami musi znajdować się na stronie producenta sprzętu lub należy dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wskazanych norm i zgodności z dyrektywami najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 90
•    2 - Okres gwarancji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Budynek B Sekcja Zamówień Publicznych pok. 6B.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:22:48 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:46 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:44 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:41 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:39 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:37 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:35 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:33 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2014-12-19 10:13:42 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-19 10:13:42 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-11 10:37:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-11 10:37:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-03 14:17:36 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-03 14:17:36 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-01 14:27:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-01 14:27:45 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-27 14:40:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-27 14:40:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-27 14:28:29 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-27 14:28:29 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:35:46 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:35:46 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:35:01 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2014-11-25 14:33:06 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:33:06 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:32:20 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:32:20 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-25 14:31:28 Celina Osuch

Edycja

2014-11-25 14:29:29 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3401

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-11-25 14:29:29

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-11-25 14:29:29

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch