Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 Euro na: "Dostawę samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach"

                                                                                                                                                                                 Katowice, dnia 26.11.2014r.
OA.9011.3.3.68.2014

                                                                    Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę samochodu osobowo – towarowego
na potrzeby własne.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Wykonawca może złożyć  jedną ofertę,
b)    Wykonawca przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c)    Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Wykonawca przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2014 do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę samochodu osobowo – towarowego ”
5.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Pani Agnieszka Wojtasiak tel. (32) 351-23-41.
6.    Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2014 r.
7.    Termin płatności: 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z fakturą.
8.    Kryterium wyboru oferty : najniższa cena
9.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
10.    O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie.
11.    Zamawiający  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
12.    Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
13.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

14.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
b)    Projekt umowy – Zał. nr 2.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:22:15 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:22:13 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2014-11-26 10:28:32 Celina Osuch

Edycja

2014-11-26 10:24:59 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-26 10:24:59 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-26 10:24:25 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-26 10:24:24 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-11-26 10:21:44 Celina Osuch

Edycja

2014-11-26 10:19:47 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3084

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-11-26 10:19:47

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-11-26 10:19:47

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch