Zamówienie w trybie z wolnej ręki na: Usługę wzorcowania rotametru typ TG 02. 1

Katowice: Usługa wzorcowania rotametru typ TH 02.1 w zakresie: 5 dm3, 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 25 dm3, 30 dm3
Numer ogłoszenia: 245157 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wzorcowania rotametru typ TH 02.1 w zakresie: 5 dm3, 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 25 dm3, 30 dm3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa wzorcowania rotametru typ TH 02.1 w zakresie: 5 dm3, 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 25 dm3, 30 dm3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9, 50.41.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Zakład Aparatury Pomiarowej Henryk Iszczek, ul. Gandora 21, 43-512 Bestwinka, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 330,00
•    Oferta z najniższą ceną: 330,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330,00
•    Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Rotametr jest stosowany do kalibracji aspiratorów do pobierania substancji chemicznych oznaczanych metodą chromatografii gazowej.


Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-11-26 11:35:18 Celina Osuch

Edycja

2014-11-26 11:34:24 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2861

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-11-26 11:34:24

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-11-26 11:34:24

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch