Przetarg nieograniczony na dostawę i transport 2 routerów z przystawką logującą do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39.

 

Katowice: dostawa i transport 2 routerów z przystawką logującą do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
Numer ogłoszenia: 249861 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i transport 2 routerów z przystawką logującą do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i transport 2 routerów z przystawką logującą do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (zał. nr 4).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiajacemu następujące dokumenty: Dla zadania nr 1,2,3 informacja o zgodności sprzętu ze wskazanymi normami i dyrektywami musi znajdować się na stronie producenta sprzętu lub naleŜy dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wskazanych norm i zgodności z dyrektywami najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE ) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39, pok. 6B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE ) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39, Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:21:26 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:21:23 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:21:21 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:21:19 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:21:16 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-02-02 12:18:58 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-02 12:18:57 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-11 11:27:35 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-11 11:27:35 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-09 13:44:06 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-09 13:44:06 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-02 15:00:21 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-02 15:00:21 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-02 14:57:36 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-02 14:57:36 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2014-12-02 14:56:40 Monika Wieczorek

Edycja

2014-12-02 14:56:00 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4180

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-02 14:56:00

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-12-02 14:56:00

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek