Zamówienie w trybie z wolnej ręki na : Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tj. Wzorcowanie miernika natężenia pola elektromagnetycznego...

Katowice: Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tj. Wzorcowanie miernika natężenia pola elektromagnetycznego NBM-550 nr B-0234; zakres wzorcowania pole elektromagnetyczne, pole magnetyczne. - 1 szt.
Numer ogłoszenia: 255539 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tj. Wzorcowanie miernika natężenia pola elektromagnetycznego NBM-550 nr B-0234; zakres wzorcowania pole elektromagnetyczne, pole magnetyczne. - 1 szt..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi wzorcowania, kalibracji i legalizacji urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tj. Wzorcowanie miernika natężenia pola elektromagnetycznego NBM-550 nr B-0234; zakres wzorcowania pole elektromagnetyczne, pole magnetyczne. - 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9, 50.41.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Politechnika Wrocławska, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 4400,00
•    Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00
•    Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Miernik jest używany do wykonywania pomiarów pól EM w środowisku ogólnym i środowisku pracy. Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-10 12:01:07 Celina Osuch

Edycja

2014-12-10 12:00:06 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3174

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-10 12:00:06

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-12-10 12:00:06

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch