Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 Euro na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby WSSE w Katowicach w 2015r.

OA.9011.3.3.70.2014          Katowice, dnia 12.12.2014r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę  energii elektrycznej na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2015r.


1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Wykonawca może złożyć  jedną ofertę,
b)    Wykonawca przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c)    Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Wykonawca przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2014 do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę energii elektrycznej dla WSSE w Katowicach w 2015r.”
5.    Kryterium wyboru oferty : najniższa cena
6.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
7.    O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie.
8.    Zamawiający  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
9.    Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
10.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.
Załączniki :
Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
Opis przedmiotu – Zał. nr 2.
Projekt umowy – Zał. nr 3.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:20:35 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:20:32 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:20:30 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:20:28 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2014-12-19 07:27:28 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-19 07:27:28 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:11:19 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:11:19 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:09:54 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2014-12-15 13:06:25 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:06:25 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:05:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:05:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:05:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:05:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2014-12-15 13:04:39 Celina Osuch

Edycja

2014-12-15 13:04:29 Celina Osuch

Edycja

2014-12-15 13:03:19 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3161

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-15 13:03:19

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2014-12-15 13:03:19

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch