Zamówienie z wolnej ręki na dostawę systemu do filtracji próżniowej do rozpuszczalników HPLC

 

Katowice: dostawa dwóch opakowań po 12 szt. systemu do filtracji próżniowej do rozpuszczalników HPLC
Numer ogłoszenia: 262877 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa dwóch opakowań po 12 szt. systemu do filtracji próżniowej do rozpuszczalników HPLC.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa dwóch opakowań po 12 szt. systemu do filtracji próżniowej do rozpuszczalników HPLC.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  
Nazwa: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, lok. 222, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1200,00

Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb zamówienia z wolnej ręki spowodowany występowaniem przesłanki z art. 67.1.7 Pzp- w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzieleniu zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

 


 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-12-22 14:21:28 Monika Wieczorek

Edycja

2014-12-22 14:20:51 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2936

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2014-12-22 14:20:51

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2014-12-22 14:20:51

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek