Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 Euro na: Dostawę wraz z transportem na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, gazów technicznych i specjalnych o...

Katowice, dnia 28.01.2015r.

OA.9011.3.3.2.2015

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę wraz z transportem na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, gazów  technicznych i specjalnych oraz dzierżawa butli gazowych w 2015 roku.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Sprzedający może złożyć  jedną ofertę,
b)    Sprzedający przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 04 luty 2015 do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli”
5.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.
6.    Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
10.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
11.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
12.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
13.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

14.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
b)    Projekt umowy – Zał. nr 2.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:19:14 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:19:12 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:19:10 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:19:07 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:19:05 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:19:02 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-02-06 14:47:45 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-06 14:47:45 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-04 14:33:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-04 14:33:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-02 11:47:11 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-02 11:47:10 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:07:07 Celina Osuch

Edycja

2015-01-28 12:03:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:03:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:03:00 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2015-01-28 12:02:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:02:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:01:54 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:01:54 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:01:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:01:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-01-28 12:00:16 Celina Osuch

Edycja

2015-01-28 11:58:02 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3339

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-01-28 11:58:02

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-01-28 11:58:02

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch