Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 Euro na: Dostawę wznowienia jednej licencji na 200 stanowisk oprogramowania ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 Suite z abonamentem na 1 rok wraz z darmową licencją roczną na 200 stanowisk opr...

OA.9011.3.3.4.2015                                                         Katowice, dnia 16.02.2015r.    

    Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza przedstawicieli firm i osoby fizyczne do składania ofert na „Dostawę wznowienia jednej licencji na 200 stanowisk oprogramowania   ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 Suite z abonamentem na 1 rok wraz z darmową licencją roczną na 200 stanowisk oprogramowania Deslock Essential Edition”.


1.                  OPIS  ZAMÓWIENIA
  Zamawiający  wymaga dostarczenia - Certyfikatu Użytkownika Licencji Programu  ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 Suite zawierającego m.in. nazwę produktu, nr licencji, datę wystawienia licencji oraz czas trwania licencji. Nowa licencja powinna obowiązywać od dnia wygaśnięcia obecnie posiadanej licencji.
Należy także dostarczyć darmową licencję roczną na 200 stanowisk oprogramowania Deslock Essential Edition.
Termin wygaśnięcia obecnie posiadanej licencji Programu  ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 Suite: 19.04.2015r.

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.
3.  Zamówienie należy wykonać:  do 27 marca 2015r.
4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto (z doliczonym podatkiem VAT).
5. Osobami  upoważnionymi  do kontaktu  z  Oferentami  w  sprawach  związanych  z  przedmiotem zamówienia jest: Pan mgr inż. Marcin Fedynkiewicz - tel.(032) 3512-321 w godzinach od  7.30 - 14.00
6.   Oferty proszę składać w kancelarii WSSE Katowice do dnia 25.02.2015r. z dopiskiem: „Dostawa wznowienia jednej licencji na 200 stanowisk oprogramowania   ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD32 Suite z abonamentem na 1 rok wraz z darmową licencją roczną na 200 stanowisk oprogramowania Deslock Essential Edition”.
Wykonawca przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
7. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.plZałącznik nr 1- formularz cenowy.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:18:45 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:43 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:18:41 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-02-26 10:52:33 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-26 10:52:33 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-02-16 09:33:40 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-02-16 09:33:40 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-02-16 09:33:01 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-02-16 09:33:00 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-02-16 09:32:19 Celina Osuch

Edycja

2015-02-16 09:31:08 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3341

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-02-16 09:31:08

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-02-16 09:31:08

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch