Przetarg nieograniczony na: Usługi wzorcowania, legalizacji, przeglądy, sprawdzenie i naprawy urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Katowice: Usługi wzorcowania, legalizacji, przeglądy, sprawdzenie i naprawy urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Numer ogłoszenia: 76997 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
 2. Inny: jednostka budżetowa.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Usługi wzorcowania, legalizacji, przeglądy, sprawdzenie i naprawy urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach..
 2. usługi.
 3. Usługi wzorcowania, legalizacji, przeglądy, sprawdzenie i naprawy urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.Poniżej 134 000 Euro.
 4. 50.40.00.00-9, 50.41.00.00-2.
 5. tak, liczba części: 85.
 6. nie.

 

 1. Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP - oryginał, b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz złączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub czy są wykonywane należycie. Wymagana przynajmniej 1 usługa na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł brutto odpowiadająca swoim rodzajem zamówieniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp (Załącznik nr 4).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp (Załącznik nr 4).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp (Załącznik nr 4).
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania. W przypadku złożenia wspólnej oferty Zamawiający dopuści taką ofertę pod warunkiem, że Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo z którego wynika, że ustanowiony Wykonawca - pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wzorcowania, legalizacji, przeglądy, sprawdzenie i naprawy urządzeń medycznych i precyzyjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na w/w postępowanie. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, jakiego postępowania ono dotyczy. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. przetarg nieograniczony.
 2. cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania usługi - 10

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu zamówienia lub stawek podatku VAT, b) wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia. itp.).

 1.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice Budynek B Sekcja Zamówień Publicznych pok. 6B..
 2. 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice..
 3. okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. nie

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:15:13 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:15:11 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:15:08 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:15:05 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:15:03 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:15:00 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:58 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:56 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-06-22 12:26:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-22 12:26:48 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-09 14:31:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-09 14:31:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:13:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:13:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:02:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:02:56 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:02:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:02:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:01:32 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-01 14:01:32 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-05-27 13:27:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-05-27 13:27:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-05-27 13:26:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-05-27 13:26:08 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-05-27 13:24:50 Celina Osuch

Edycja

2015-05-27 13:23:17 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4134

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-05-27 13:23:17

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-05-27 13:23:17

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch