Przetarg nieograniczony na: Dostawa dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i transport do ZZOZ w Cieszynie przenośnego izolatora podciśnieniowego przeznaczonego na wyposażenie Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – kompani analiz laboratoryjn...

Katowice: Dostawa dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i transport do ZZOZ w Cieszynie przenośnego izolatora podciśnieniowego przeznaczonego na wyposażenie Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej - kompani analiz laboratoryjnych działającej przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
Numer ogłoszenia: 87747 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i transport do ZZOZ w Cieszynie przenośnego izolatora podciśnieniowego przeznaczonego na wyposażenie Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej - kompani analiz laboratoryjnych działającej przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i transport do ZZOZ w Cieszynie przenośnego izolatora podciśnieniowego przeznaczonego na wyposażenie Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej - kompani analiz laboratoryjnych działającej przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

    próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

    inne dokumenty

    b) Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dn. 20 maja 2010r Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) składa oświadczenie (załącznik nr 8) o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu(do wglądu za żądanie Zamawiającego), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych 2. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE oferowanego wyrobu medycznego 3. W przypadku, kiedy dany produkt nie jest wyrobem medycznymi nie podlega przepisom ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz dyrektywie europejskiej 93/42/EEC Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, iż dokumenty te nie są wymagane wymieniając w oświadczeniu, iż dany produkt nie jest wyrobem medycznym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 90
    2 - termin dostawy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a. przedmiotu zamówienia lub stawek podatku VAT, b. wycofania towaru zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę, c. wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia. itp.),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39 Kancelaria główna, Budynek A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:14:39 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:37 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:34 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:32 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:30 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:28 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:14:25 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2015-07-01 08:10:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-07-01 08:10:26 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-07-01 08:10:08 Monika Wieczorek

Usunięcie załącznika

2015-07-01 07:59:07 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-07-01 07:59:07 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-29 14:06:59 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-29 14:06:59 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:45:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:45:52 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:32:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:32:38 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:31:54 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-24 12:31:54 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2015-06-16 11:04:19 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-16 11:04:19 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-16 11:02:48 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-16 11:02:48 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2015-06-16 11:01:53 Monika Wieczorek

Edycja

2015-06-16 11:00:45 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3463

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-06-16 11:00:45

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-06-16 11:00:45

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek