Zamówienie w trybie z wolnej ręki: dostawa igieł iniekcyjnych i strzykawek jednorazowychKatowice: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych - igły iniekcyjne i strzykawki
Numer ogłoszenia: 131731 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych - igły iniekcyjne i strzykawki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i transport wyrobów jednorazowych - igły iniekcyjne i strzykawki - 7 pozycji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Interpharma Sp. z o.o., ul. Zabrska 17, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 748,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 744,35

    Oferta z najniższą ceną: 744,35 / Oferta z najwyższą ceną: 744,35

    Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 PZP a mianowicie: w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-09-07 14:38:57 Monika Wieczorek

Edycja

2015-09-07 14:38:22 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2847

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-09-07 14:38:22

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-09-07 14:38:22

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek