Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Usługi wzorcowanie zestawu odważników F1 o masie 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 2g, 1g, typ OA-2 i odważnika (wzorca masy) 200g (klasa-F1).

Katowice: Usługi wzorcowanie zestawu odważników F1 o masie 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 2g, 1g, typ OA-2 i odważnika (wzorca masy) 200g (klasa-F1).
Numer ogłoszenia: 132531 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wzorcowanie zestawu odważników F1 o masie 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 2g, 1g, typ OA-2 i odważnika (wzorca masy) 200g (klasa-F1)..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi wzorcowanie zestawu odważników F1 o masie 100g, 50g, 20g, 10g, 5g, 2g, 1g, typ OA-2 i odważnika (wzorca masy) 200g (klasa-F1)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Naprawa Wag Danuta Wrodarczyk, ul. Gen. Andersa 8/5,, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 415,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 375,00
•    Oferta z najniższą ceną: 375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 375,00
•    Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu z wolnej ręki (art. 66-68) spowodowany jest wystąpieniem przesłanki z art. 67.1.4 Pzp a mianowicie: w prowadzonych kolejno 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na przedmiot zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Usługi wzorcowań niezbędne są do dopuszczenia urządzeń do badań.


Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-09-08 11:12:36 Celina Osuch

Edycja

2015-09-08 11:11:56 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3389

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-09-08 11:11:56

Osoba wytwarzająca informację

dr n. med. Grzegorz Hudzik

Czas publikacji

2015-09-08 11:11:56

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch