Zamówienie w trybie z wolnej ręki: naprawa chromatografu cieczowego firmy WatersKatowice: Naprawa chromatografu firmy Waters
Numer ogłoszenia: 357326 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa chromatografu firmy Waters.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa chromatografu firmy Waters.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    WATERS Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9009,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 8723,01

    Oferta z najniższą ceną: 8723,01 / Oferta z najwyższą ceną: 8723,01

    Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Przesłanka z art. 67.1.3 ustawy PZP, mianowicie ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć wcześniej, wymagane jest natychmiastowe wykonania zamówienia ze względu na konieczność wykonania analiz próbek już pobranych, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 09:39:45 Celina Zabdyr

Edycja

2015-12-30 12:05:36 Monika Wieczorek

Edycja

2015-12-30 12:04:58 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2679

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2015-12-30 12:04:58

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2015-12-30 12:04:58

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek