Przetarg nieograniczony na: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odnies...

11/03/2016    S50    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne
2016/S 050-082553
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE)
ul. Raciborska 39
Osoba do kontaktów: Celina Osuch
40- 074 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 323512345
E-mail: m.wieczorek@wsse.katowice.pl; zaopatrzenie@wsse.katowice.pl; wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Budynek A, pomieszczenie nr 030 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 39 (dojazd przez podwórze).
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 135 000 Euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Kwas azotowy
Kwas azotowy
Kwas borowy
Kwas fluorowodorowy
Kwas L(+) askorbinowy
Kwas L(+)-askorbinowy
Kwas octowy
Kwas octowy
Kwas siarkowy (VI)
Kwas siarkowy (VI)
Kwas winowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Kwas azotowy
kwas azotowy 65 %
kwas azotowy 60 %
Kwas siarkowy
Kwas siarkowy (VI)
kwas solny 30 %
kwas solny 30 %.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Kwas 5-amino-2-naftylenosulfonowy
Kwas cytrynowy jednowodny
Kwas cytrynowy monohydrat,
Kwas metafosforowy
Kwas octowy
Kwas ortofosforowy (V)
Kwas solny, roztwór 3 N w metanolu
Kwas solny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Kwas azotowy
Kwas solny
Chlorek sodu
Azotan srebra
Jod
Potasu joadn-jodek
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany
Tiosiarczan sodu
Wodorotlenek sodu roztwór.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Amoniak
Amonu chlorek
azotan potasu
Azotan srebra
Azotan srebra
Baru chlorek dwuwodny
Chlorek sodu
chlorek wapnia bezwodny
Chromian potasu
Cynku siarczan 7 hydrat
di-Sodu wersenian 2-hydrat
Heksacyjanożelazian (III) potasu
jod krystaliczny
Jodek potasu
jodek potasu
Jodek potasu
Jodek potasu
Kalces (postać kwasowa)
Potasu azotan
Potasu nadmanganian
Siarczan manganu * 1 H2O
Sodu wodorotlenek
Sodu wodorotlenek mikrogranulki
wodorofosforan disodu 12 wodny
Wodorowęglan sodu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Chlorek potasu
Chlorek sodu
chlorek sodu
Diwodorofosforan (V) potasu
Diwodorofosforan (V) sodu dihydrat
Diwodorofosforan (V) sodu monohydrat
Fosforan (V) trisodu dodekahydrat
Heksacyjanożelazian (II) potasu trihydrat
Piasek morski
Siarczan cynku heptahydrat
Siarczan żelaza(II) siedmiowodny (FeSO4\7H2O)
telluryn potasu
Tetraboran disodu dekahydrat
Węglan sodu
Woda amoniakalna
Wodorosiarczan tetrabutyloamoniowy
Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 50-52 %
Wodorowęglan sodu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Amonu azotan
Amonu molibdenian
Cezu chlorek
Chlorek cyny (II) * 2 H2O
Chlorek cyny (II) 2-Hydrat
Chlorek lantanu (III) * 7 H2O
Miedzi (II) octan * 1 H2O
Nadtlenek wodoru 30 %
Odczynnik Nesslera na sole amonowe
Podchloryn sodu
Potasu chlorek
Potasu metanadjodan
Siarczan sodu
Węglan sodu * 10 H2O.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Magnezu azotan sześciowodny
Magnezu tlenek
Molibdenian sodu dihydrat
Nadtlenek wodoru
Potasu siarczan
Potasu siarczan
Rtęci jodek (II) czerwony
Siarczan sodu bezwodny
Sodu nadsiarczan (peroksodisiarczan sodowy)
Sodu pirosiarczyn
Sodu tiosiarczan 5.hydrat
Sodu tiosiarczan 5.hydrat
Tiosiarczan sodu bezwodny
Wata szklana
Węgiel drzewny aktywowany
Węglan sodu 0,5 mol/l roztwór wodny
wodorofosforan dipotasu bezwodny
wodorofosforan disodu 2 wodny
wodorofosforan disodu bezwodny
wodoroselenin sodu
wodorotlenek sodu
Wodoru nadtlenek r-r 3 %.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
„Chrom – roztwór wzorcowy
do ICP 1000 mg/l Cr

„Cynk – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Zn

Kadm – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Cd
Mangan – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Mn
Miedź – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Cu
Cyna – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Sn
Kadm – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Cd
Ołów – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Pb
Nikiel – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Ni
Rtęć – roztwór wzorcowy do ICP 1000 mg/l Hg
Wapń – roztwór wzorcowy wapnia 1000 ±5mg/l
Magnez – roztwór wzorcowy magnezu 1000± 5mg/l.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Wodny roztwór wzorcowy azotu amonowego o stężeniu 1000±5mg/l
Wodny roztwór wzorcowy azotu azotanowego o stężeniu 1000±5mg/l
Wodny roztwór wzorcowy azotu azotynowego o stężeniu 1000±5mg/l
Wzorzec twardości ogólnej w roztworze wodnym; (3,57±0,02) mmol/l CaCO3.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego w wodzie (OWO) 1000 ± 10mg/l
Roztwór wzorcowy barwy wody 500 ± 5 mg/l Pt (Color Standard 500 Units).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Zestaw wzorców formazynowych, kalibracyjnych mętności o mętnościach: 0÷0,1; 20±1; 200±10; 1000±50; 4000±200 i 7500±375 NTU.
Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 1,00±0,05 NTU.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Standard konduktometryczny 84 µS/cm±1 % w 25°C
Standard konduktometryczny 1413 µS/cm ±1 % w 25°C
Bufor pH 6,00 ±0,02
Bufor pH 8,00 ± 0,02
Bufor pH 4.00 ±0,02
Bufor pH 7.00±0,02.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Aflatoksyna B1
Aflatoksyna M1
Błękit patentowy V
Biksyna
1,5-diaminonaftalen
Erytrozyna
Glutaraldehyd – DNPH
m-fenylenodiamina
m-fenylenodiamina
PAH Mieszanina
Zearalenon
Zieleń S
Woda – materiał referencyjny o certyfikowanych wartościach minimum dla: wapnia, magnezu, sodu, potasu, twardości ogólnej, przewodności, pH, rozpuszczonego węgla organicznego, fluorków, siarczanów, sumy azotu azotanowego i azotynowego,
„Materiał odniesienia do badań wody powierzchniowej (Surface Water);
0,5 % roztwór wodny HNO3 zawierający pierwiastki o stężeniach w 20ºC:
Al, Ba, Sr = 50 ng/ml,
Cu, Fe, Zn = 20 ng/ml,
As, Mn, Ni, V = 10ng/ml,
Pb = 5 ng/ml,
Cr, Se = 2 ng/ml,
Cd, U = 0,50 ng/ml

„Materiał odniesienia do badań wody powierzchniowej (Surface Water);
0,5 % roztwór wodny HNO3 zawierający pierwiastki o stężeniach w 20ºC:
Al, Ba, Sr = 250 ng/ml,
Cu, Fe, Zn = 100 ng/ml,
As, Mn, Ni, V = 50ng/ml,
Pb = 25 ng/ml,
Cr, Se = 10 ng/ml,
Cd, U = 2,50 ng/ml;

Odtłuszczone mleko w proszku
Mięso przetworzone
Liście herbaty
Mąka z ryżu brązowego
Pasta pomidorowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Aflatoksyny
Aflatoksyna M1
Cytrynina
Deoksyniwalenol
Fumonizyny
Kofeina
Ochratoksyna A
Patulina
Toksyna T-2
Toksyna HT-2
2,4–toluilenodiamina
2,6–toluilenodiamina
Zearalenon.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Acesulfam K
Amarant
Aspartam
Azorubina
Bisfenol A
Błękit brylantowy FCF
Butylohydroksyanizol
Butylohydroksytoluen
Cyklaminian sodu
Czerń brylantowa PN
Czerwień Allura AC
Czerwień koszenilowa A
3,3\-dimetylobenzydyna
Indygotyna
Kwas L-(+)-askorbinowy
Kwas benzoesowy
Kwas sorbowy
Para red
Sacharyna
Sudan III
Sudan IV
Tartrazyna
Żółcień chinolinowa
Żółcień pomarańczowa FCF.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Aceton
Acetonitryl
Alkohol etylowy
Chlorek metylenu
Chloroform
Metanol
n – heksan
n – heptan
Octan etylu
2 – propanol
Toluen
Woda.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Aceton
Alkohol etylowy
1-butanol
Chloroform
Chloroform
Denaturat 92 %
Dwusiarczek węgla
Eter dietylowy
Keton metylo-izobutylowy
octan etylu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Benzen
Izooktan
Metanol
metanol
pentan
toluen
woda
Woda do analizy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
(S)-(-)-Limonen
2-merkaptoetanol
4 – dimetyloaminopirydyna
4-aminoantypiryna (4-Amino-2,3-dimetylo-1-fenylo-3-pirazolino-5-on)
4-aminobenzeno-sulfonamid (sulfanilamid)
4-dimetyloaminobenzaldehyd
Aldehyd cynamonowy
cis-3-heksen-1-ol
Dialdehyd ftalowy
D-ksyloza
Laktoza jednowodna
L-cysteina
L-histydyna
L-lizyna monochlorowodorek
Mocznik
Mucasol
Ninhydryna
Octan cynku dihydrat
Oranż metylowy
parafina ciekła
Siarczan N,N-dietylo-1,4-fenylenodiamoniowy
Skrobia rozpuszczalna
TRIS maleinian
Tween 20
Wanilina
Zieleń bromokrezolowa
Zestaw testowy do oznaczania chloru w basenie w zakresie stężeń 0,1÷2,0 mg/l Cl2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
„2-azocyklononanon
(8-oktanolaktam, kaprylolaktam)”
1 – antrylonitryl
2,4-dinitrofenylohydrazyna
Barwnik cyjaninowy eriochromowy R (Eriochromocyjanina
Czerń eriochromowa T
czerwień fenolowa
czerwień metylowa
Fenoloftaleina
Fenylohydrazyny chlorowodorek
Formaldehyd
glicerol
Gliceryna bezwodna
Kofeina
Kreatyna jednowodna
N-(1-Naftylo)-etylenodiaminy dichlorowodorek
Oranż metylowy
Potasu sodu winian 4\hydrat
Salicylan sodowy
Sodu l-glutaminian monohydrat
Sól sodowa kwasu chromotropowego
szczawian disodu
Winian antomonylu potasu * 3 H2O
Odczynniki DPD do oznaczania chloru wolnego
Odczynniki DPD do oznaczania chloru ogólnego
Test do oznaczania detergentów niejonowych w wodzie w zakresie: 0,2÷6,0 mg/l.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
2-Methylisoborneol
Cykloheksymid
Cytrynian trisodu dihydrat
DL-tryptofan
Etylenodiamina
Geosmin
Glikol polietylenowy
Kaprolaktam
Kwas pirolidyno-1-ditiokarboksylowy, sól amonowa (APDC)
Octan sodu
Saponina.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Bufor fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS), 10 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy fumonizyn i ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Bufor do mykotoksyn, PBS (bufor fosforanowy w soli fizjologicznej) z Tween 20, pH 7.4, suchy proszek (0,01 M PBS; NaCl-0,138 M, KCl-0,0027 M, Tween 20-0,05 %), dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Bufor „do przemywania, z 0,01 % roztworem Tween 20, 5 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości,
okres ważności: minimum rok od daty dostawy”
Bufor do przemywania, mieszanina PBS i 0.01 % roztworu Tween 20, 10 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
'Roztwór wzorcowy rtęci o stężeniu 10,00±0,02 ppm
w 10 % wodnym roztworze HCl (v/v)
'Roztwór wzorcowy rtęci o stężeniu 10,00±0,02 ppb
w 10 % wodnym roztworze HCl (v/v)
'Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków 10 ppb±0,6 %
'Roztwór wzorcowy 6-cio pierwiastkowy (Bi, Ga, Ho, Li6, Th, Y) w 7 % wodnym HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
10 ppm±0,4 %
'Roztwór wzorcowy 10-cio pierwiastkowy (Ba, Be, Bi, Ce, Co, In, Li, Ni, Pb, U)
w 5 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
10 ppm±0,6 %
'Roztwór wzorcowy 2-u pierwiastkowy (Ca, Mg)
w 2÷7 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
1000 mg/l±0,3 %
'Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
10 ppm±0,6 %
'Wodny roztwór wzorcowy boru
o stężeniu nominalnym
1000 mg/l±0,3 %
'Roztwór wzorcowy 12-to pierwiastkowy (Ag, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, V, Zn) w 2÷7 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
1000 mg/l ±0,4 %.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Roztwór wzorcowy azotynów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l
Roztwór wzorcowy azotynów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l
Roztwór wzorcowy chlorków w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l
Roztwór wzorcowy fluorków w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l
Roztwór wzorcowy ortofosforanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l
Roztwór wzorcowy siarczanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l
Roztwór wzorcowy siarczanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l
Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l
Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Roztwór wzorcowy bromianów w wodzie o stężeniu 1000±5mg/l
Roztwór wzorcowy chlorynów w wodzie o stężeniu 1000±2mg/l
Roztwór wzorcowy chloranów w wodzie o stężeniu 1000±5mg/l.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
1,1-dietoksyetan
1,2,3-trichlorobenzen
1,2,4-trichlorobenzen
1,2-dichloroetan
1,3,5-trichlorobenzen
1-pentanol
1-propanol
2-butoksyetanol
aceton
aldehyd octowy
benzen
bromodichlorometan
bromoform
chloroform
cyklohekasn
dibromochlorometan
dichlorometan
dodekan
etanol
glikol etylenowy
glikol propylenowy
izopropanol
karbaminian propylu
octan butylu
octan etylu
o-ksylen
p-ksylen
styren
tert-butanol
tetrachloroetylen
tetrachlorometan
toluen
trifenylofosfat
tris-(1,3-dichloroizopropylo)-fosfat (TDCPP).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Halotan
kaprolaktam
C 22:2, omega-6, ester metylowy kwasu cis-13,16-docosadienowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Oleje roślinne – kwasy tłuszczowe Omega-3 i omega-6 – materiał referencyjny
Mleko w proszku – materiał referencyjny
Wołowina / wieprzowina mieszanka tłuszczowa – materiał referencyjny
Olej z ryb kwasy tłuszczowe Omega-3 i omega-6 – materiał referencyjny
Pestycydy fosforoorganiczne w wodzie
Materiał referencyjny do analizy wody pitnej
Trihalometany – materiał referencyjny do analizy wody pitnej
Trihalometany – materiał referencyjny do analizy wody pitnej
Whisky.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
C 20:4, omega-6, ester metylowy kwasu arachidonowego (cis-5,8,11,14-ikozatetraenowy)
C 20:1, omega-9, ester metylowy kwasu cis-11-eikozenowego
C 24:1, omega-9, ester metylowy kwasu nerwonowego (cis-15-tetrakozenowy)
C 22:6, omega-3,DHA, ester metylowy kwasu cerwonowego (cis-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowy)
C 22:5, omega-3, DPA, ester metylowy kwasu klupanodonowego (cis-7,10,13,16,19-dokozapentaenowy)
C 20:5, omega-3,EPA, ester metylowy kwasu tymnodonowego (cis-5,8,11,14,17-ikozapentaenowy)
C 22:1, omega-9, ester metylowy kwasu erukowego (cis-13-dokozenowy)
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych FO 7
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych modyfikowana FO 7
C 18:3, omega-6, ester metylowy kwasu gamma-linolenowego ( cis-6,9,12-oktadekatrienowy)
C 18:2, omega-6, ester metylowy kwasu linolowego (cis-9,12-oktadekadienowy)
C 18:3, omega-3, ALA, ester metylowy kwasu alfa-linolenowego (cis-9,12,15- oktadekatrienowy)
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych ME 100
C 18:1, omega-9, ester metylowy kwasu oleinowego ( cis-9-oktadekenowy)
C 18:0, ester metylowy kwasu stearynowego (oktadekanowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Azinofos etylowy
azinofos metylowy
chlorpiryfos
chlorpiryfos metylowy
diazynon
etion
forat
fosalon
heksakonazol
malation
mekarbam
metydation
paraoxon metylowy
paration etylowy
paration metylowy
pirymifos metylowy
profenofos
terbufos
tolclofos metylowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
'Szczep odniesienia
Legionella anisa ATCC 35292
preparat jakościowy
'
'Szczep odniesienia
Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633
preparat jakościowy
'
'Szczep odniesienia
Clostridium bifermentans NCTC 506 lub ATCC 638
preparat jakościowy
'
'Escherichia coli O157: H7
WDCM 00014
(preparat jakościowy)'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
„BCYE z cysteiną /BCYE bez cysteiny (płytki dwudzielne)- podłoże agarowe do
wykrywania Legionella”
„GVPC – gotowe podłoże
agarowe do wykrywania
Legionella”
Bulion Muller-Kauffmanna z czterotionianem i nowobiocyną (MKTTn)
Agar tryptozowo- sojowy (TSA) – podłoże referencyjne
Agar Sabouraud z chloramfenikolem -podłoże referencyjne
„Podłoże Mueller-Hinton Agar z 5 % krwi końskiej i 20 mg/L NAD (MH-F) Badanie wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych
zgodnie z wytycznymi EUCAST”
Podłoże Chocolate Agar z Biovitex\em do hodowli Neisseria spp., Haemophilus spp.
Podłoże XLD.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Osocze królicze
Jałowe, liofilizowane osocze królicze do diagnostyki in vitro.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Krążki ONPG do wykrywania b-galaktozydazy u Enterobacteriaceae
Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej
Zestaw do barwienia preparatów metodą Grama.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody
Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słoju 2,5l dla beztlenowców, dla mikrobiologii
Olejek immersyjny
RNase AWAY® lub równoważny
Testy z octanem indoksylu
Układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Płyn płuczący z neutralizatorami
„Płytki odciskowe
Agar TSA z neutralizatorami ”
„Płytki odciskowe
Agar SABOURAUD z 4 % dekstrozą i neutralizatorami ”
Płytki odciskowe, szczelnie pakowane
Test lateksowy do jakościowej identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F i G.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Odczynnik Kovacsa
Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej
System do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej
Wkłady do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej
Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej
System do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Paski testowe
Paski testowe
RINGERA tabletki do przygotowania roztworu Ringera
Test do kontroli środowiska beztlenowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Płyn do odkażania powierzchni
Płyn do odkażania rąk
Preparat do dezynfekcji małych powierzchni o szerokim spektrum działania
Gaziki do dezynfekcji
Płyn do mycia podrażnionej skóry
Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk
„Środek myjąco-dezynfekcyjny do rozpylania
i przecierania
(małe powierzchnie)”
Spryskiwacz do środka myjąco-dezynfekcyjnego
„Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni
(duże powierzchnie)”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Sporal A
Sporal S.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Testy sterylizacji parowej
Testy sterylizacji gorącym, suchym powietrzem.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Legionella latex test
Test lateksowy aglutynacyjny do identyfikacji E. coli O157.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Agar bakteriologiczny
pepton kazeinowy
pepton bakteriologiczny
pepton tryptonowy
pepton proteozowy
ekstrakt mięsny
ekstrakt drożdżowy
pepton sojowy
wątroba suszona kostki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Agar z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem DRBC
Agar chromogenny (do oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie)
Agar odżywczy dla Enterobacteriaceae
Agar ESIA
Agar z ksylozą i lizyną XLD
Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i laktozą (VRBL)
Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą (VRBG)
Agar BGA
Agar MacConkey
Agar Mueller-Hinton
Agar Sorbitol Mac Conkey (SMC)
Agar Salmonella Shigella (SS)
Agar Wilson-Blaira
Agar Kliglera
Agar mleczny
Agar z ekstraktem drożdżowym
Pożywka laktozowo- żelatynowa dla Clostridium perfringens
Agar z cetrymidem
Agar Slanetza i Bartley
Agar krwawy podstawa
Agar trójcukrowy z żelazem (TSI)
Agar Chapmana z mannitolem
Agar z zielenią brylantową, ksylozą, lizyną i wskaźnikiem (BXLH)
Agar z dichloranem i glicerolem DG-18
Agar TBX – pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa
Agar z chloramfenikolem
Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
Agar Endo LES
Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem
Agar tryptonowo-sojowy TSA
Agar Simmonsa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Bulion wzbogacony
Bulion TSYEB
Zbufrowana woda peptonowa
Bulion RVS
Bulion z żółcią i zielenią brylantową BGL
Roztwór fizjologiczny z peptonem (płyn do rozcieńczeń)
Bulion Giolitti-Cantoni
Bulion EC
Bulion odżywczy zwykły
Pożywka z siarczanem laurylowym (bulion SSL)
Bulion Brucela
Bulion kazeinowo-sojowy TSB
Podłoże Christensena z mocznikiem w modyfikacji Hormaecha i Munilla
Podłoże z malonianem sodu
bulion MKTTn.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Agar mCP – podstawa do oznaczania Clostridium perfringens metodą filtrów membranowych.
Suplement do agaru mCP
Agar chromogenny dla Salmonella
Suplement do agaru chromogennego dla Salmonella
Agar ALOA – podstawa
Suplement do agaru ALOA
Agar CN do wykrywania Pseudomonas aeruginosa – podstawa
Suplement do agaru CN
Agar Oxford – podstawa
Suplement do agaru Oxford
Agar Mossela (MYP) dla Bacillus cereus – podstawa
„Suplement do agaru MYP dla Bacillus cereus
(siarczan polimyksyny B)”
Agar CIN – podstawa
Suplement do agaru CIN
Agar mCCDA – podstawa
Suplement do agaru mCCDA
Agar TSC – podstawa
Suplement do agaru TSC – D-cykloseryna
Zmodyfikowany bulion tryptonowo-sojowy (mTSB) – podstawa
Nowobiocyna- suplement do mTSB dla E.coli 0157
Bulion Boltona – podstawa
Suplement do bulionu Boltona dla Campylobacter
Bulion Mac Conkey
Suplement do bulionu MacConkeya (mieszanina cefixim-telluryn)
Bulion Frazera – podstawa
Suplement do bulionu półFrazera
Suplement do bulionu Frazera
Agar Baird-Parker
Agar Columbia
Agar z mocznikiem wg Christensena
Bulion KCN – podstawa
Dodatek wybiórczy BCYE z cysteiną do agaru CYE dla Legionella
„Dodatek wybiórczy GVPC do agaru CYE
dla Legionella”
Bulion ITC
Suplement do bulionu ITC dla Yersinia enterocolitica
Suplement do agaru Karmali
Krew końska
Emulsja żółtka jaja
NAD suplement – suplement do pożywki Mueller Hinton z krwią końską 1 fiolka – 10mg.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi. Metoda ELISA – ilościowa.
Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciwko Borrelia burgdorferi. Metoda ELISA – ilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Cytomegalii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Cytomegalii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein-Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein-Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi odry w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi odry w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Varicella-Zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Varicella-Zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgA przeciwko toksynie krztuśca PT i hemaglutyninie włókienkowej FHA w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxocara canis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).
Koniugat do zestawu typu Line do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi.
Koniugat do zestawu typu Line do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciw Borrelia burgdorferi.
Zestaw do wykrywania antygenów Entamoeba histolytica (szczep patogenny) w próbkach ludzkiego kału. Metoda ELISA.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Chlamydia trachomatis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Chlamydia trachomatis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi świnki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi świnki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko HSV 1/2 w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko HSV 1/2 w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi różyczki w surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi różyczki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – ilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – ilościowa.
Zestaw do oznaczania awidności przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy krwi ludzkiej.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Brucella w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko enterowirusom w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – półilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko enterowirusom w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (FSME/TBEV) w surowicy ludzkiej i PMR. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.
Zestaw 4 standardów do diagnostyki przeciwciał IgG przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (FSME/TBEV) w PMR. Metoda ELISA.
Zestaw 4 standardów do diagnostyki przeciwciał IgM przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (FSME/TBEV) w PMR. Metoda ELISA.
Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach ELISA w kierunku IgM.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
„Surowica Salmonella
dla antygenu HM
do aglutynacji szkiełkowej, ”
„Surowica Salmonella
dla antygenu BO
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu CO
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu DO
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu EO
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O1,3,19
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O4
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O7
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O9
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O8,20
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu 015
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hb
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hd
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Heh
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hfg
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hgm
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hh
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hi
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hk
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hlv
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hm
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hq
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H r
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hs
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hv
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H2
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H5
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H6
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H7
do aglutynacji szkiełkowej”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
„Surowica Salmonella
dla antygenu O6,7
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O46
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hn
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hy
do aglutynacji szkiełkowej”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hi
do hamowania antygenów rzęskowych”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H2
do hamowania antygenów rzęskowych”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H5
do hamowania antygenów rzęskowych”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Surowica Shigella sonnei I i II faza do aglutynacji szkiełkowej
Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej
Surowica Salmonella dla antygenu HM
Surowica Salmonella dla antygenu HM.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Lateks Salmonella Zestaw wieloważny
„Lateks Salmonella
Zestaw podstawowy
»
Zestaw«Lateks S. sonnei”
Lateks Shigella sonnei Odczynnik S.sonnei
„Lateks Shigella sonnei
Lateks kontrolny”
„Lateks EPEC
Opakowanie nr 1”
„Lateks EPEC
Opakowanie nr 2”
„Lateks EPEC
Opakowanie nr 3”
„Lateks EPEC
Opakowanie nr 4”
Lateks VTEC.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
1)Krótki opis
Krążki do antybiogramów: Erytromycyna 15μg
Krążki do antybiogramów: Kwas fusydowy 10μg
Krążki do antybiogramów: Imipenem 10μg
Krążki do antybiogramów: Meropenem 10μg
Krążki do antybiogramów: Netylmycyna 30μg
Krążki do antybiogramów: Norfloksacyna 10μg
Krążki do antybiogramów: Piperacylina 30μg
Krążki do antybiogramów: Piperacylina/Tazobactam 30/6 μg
Krążki do antybiogramów: Pefloksacyna 5μg
Krążki do antybiogramów: Sulfamethoxazole/Trimethoprim 23,75/1,25 μg
Krążki do antybiogramów: Tetracyklina 30μg
Krążki do antybiogramów: Ticarcylina 75μg
Krążki do antybiogramów: Ticarcylina/kwas klawulanowy 75 /10μg.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Pakiet nr 1 36,68
Pakiet nr 2 84,60
Pakiet nr 3 65,68
Pakiet nr 4 14,34
Pakiet nr 5 46,75
Pakiet nr 6 92,33
Pakiet nr 7 88,23
Pakiet nr 8 250,63
Pakiet nr 9 46,86
Pakiet nr 10 21,81
Pakiet nr 11 10,91
Pakiet nr 12 19,82
Pakiet nr 13 17,29
Pakiet nr 14 191,82
Pakiet nr 15 319,30
Pakiet nr 16 60,89
Pakiet nr 17 434,31
Pakiet nr 18 140,65
Pakiet nr 19 81,59
Pakiet nr 20 116,82
Pakiet nr 21 64,67
Pakiet nr 22 56,41
Pakiet nr 23 32,15
Pakiet nr 24 104,00
Pakiet nr 25 20,23
Pakiet nr 26 6,60
Pakiet nr 27 127,52
Pakiet nr 28 14,18
Pakiet nr 29 105,88
Pakiet nr 30 105,63
Pakiet nr 31 39,95
Pakiet nr 32 70,47
Pakiet nr 33 276,72
Pakiet nr 34 36,19
Pakiet nr 35 12,35
Pakiet nr 36 44,11
Pakiet nr 37 71,32
Pakiet nr 38 26,32
Pakiet nr 39 61,36
Pakiet nr 40 57,58
Pakiet nr 41 39,29
Pakiet nr 42 14,83
Pakiet nr 43 19,57
Pakiet nr 44 16,32
Pakiet nr 45 32,69
Pakiet nr 46 508,00
Pakiet nr 47 76,13
Pakiet nr 48 965,02
Pakiet nr 49 955,60
Pakiet nr 50 49,72
Pakiet nr 51 30,50
Pakiet nr 52 11,48
Pakiet nr 53 915,25
Pakiet nr 54 1,28.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
30 – dniowy termin płatności za realizację zamówienia licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b.posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d.znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
a)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
a)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24.ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d)aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz złączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub czy są wykonywane należycie. Wymagana przynajmniej 1 dostawa na co najmniej 10 % wartości zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin dostawy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OA.272.1.2.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.4.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.4.2016 - 10:30
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.3.2016

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 09:53:38 Celina Zabdyr

Edycja

2017-09-22 09:52:44 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:40 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:38 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:35 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:33 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:30 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:27 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-09-22 09:52:24 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2016-06-15 12:58:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-06-15 12:58:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-20 12:00:21 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-20 12:00:21 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-04 14:27:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-04 14:27:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-01 12:11:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-01 12:11:16 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-01 12:10:24 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-04-01 12:10:24 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-18 13:29:55 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-18 13:29:55 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 20:39:18 Monika Wieczorek

Usunięcie załącznika

2016-03-11 20:34:31 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-03-11 20:34:31 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-03-11 14:22:37 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 14:22:37 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 14:19:02 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2016-03-11 09:38:46 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:38:46 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:36:03 Celina Osuch

Usunięcie załącznika

2016-03-11 09:33:11 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:33:11 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:32:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:32:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-03-11 09:31:04 Celina Osuch

Edycja

2016-03-11 09:29:42 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

6753

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-03-11 09:29:42

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-03-11 09:29:42

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch