Przetarg nieograniczony na: Dostawę i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice ul. Raciborska 39

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wsse.katowice.pl
________________________________________
Katowice: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39
Numer ogłoszenia: 109235 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39 Poniżej 135 000 Euro.
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.70.00-7, 33.14.14.20-0, 33.14.13.20-9, 18.14.20.00-6, 18.14.30.00-3, 18.42.43.00-0, 15.99.42.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 92.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 4)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 4)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 4)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 4)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 4)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    inne dokumenty
Certyfikaty, specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi, świadectwa wzorcowania lub instrukcje postępowania dla oferowanych produktów przedstawiające każdy oferowany produkt i jego parametry należy dołączyć do oferty w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim. Na dokumentach wymienionych powyżej należy zaznaczyć, której części i której pozycji w załączniku nr 2, opisie przedmiotu zamówienia dotyczą.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 90
•    2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu umowy lub stawek podatku VAT. Warunkiem takiej zmiany jest wycofanie produktu zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. W przypadku wstrzymania produkcji towaru danego producenta, co spowoduje nie dotrzymanie terminów dostawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego, który posiada parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. Na dostawę zamiennika Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany stawek podatku VAT - w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, b) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np: w wyniku przekształcenia itp.).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-74 Katowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-74 Katowice Kancelaria Budynek A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:09:25 Celina Zabdyr

Edycja

2017-10-12 11:09:09 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:56 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:49 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:47 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:45 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:42 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:40 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2016-08-11 10:57:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-08-11 10:57:18 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-07-12 07:46:34 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-12 07:46:34 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-06 13:04:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-06 13:04:19 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-05 13:18:32 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-05 13:18:32 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-05 07:55:00 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-05 07:54:59 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-06-29 10:33:43 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-06-29 10:33:43 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-06-29 10:33:02 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-06-29 10:33:02 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-06-29 10:32:17 Celina Osuch

Edycja

2016-06-29 10:31:08 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3476

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-06-29 10:31:08

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-06-29 10:31:08

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch