Przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wsse.katowice.pl

Katowice: Malowanie pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
Numer ogłoszenia: 161175 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach , ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3512345, faks 32 3512318.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach - malowanie ścian wewnętrznych wraz z pracami przygotowawczymi..

II.1.5)
      przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowień jej art. 44, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 90
    2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)
      przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych. a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: b) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w kosztorysie inwestorskim, a wynikających ze stwierdzonych wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. c) Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. d) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. e) przedmiotu umowy lub stawek podatku VAT ; f) Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany stawek podatku VAT - w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, g) - w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, h) - w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np.: w wyniku przekształcenia itp.),

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE ) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE ) 40- 074 Katowice, ul. Raciborska 39, Kancelaria (budynek A).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:08:32 Celina Zabdyr

Edycja

2017-10-12 11:08:13 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:11 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:08 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:05 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:03 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:08:01 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:07:58 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:07:56 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:07:54 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:07:51 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:07:48 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2016-08-18 10:41:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-08-18 10:41:09 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-08-11 11:27:45 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-08-11 11:27:45 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:05:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:05:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:04:40 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:04:40 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:04:06 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:04:06 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:03:28 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:03:28 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:02:56 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:02:56 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:02:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 11:02:20 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:57:15 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:57:15 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:56:34 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:56:34 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:56:06 Monika Wieczorek

Edycja

2016-07-27 10:55:12 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:55:12 Monika Wieczorek

Dodanie załącznika

2016-07-27 10:54:37 Monika Wieczorek

Edycja

2016-07-27 10:52:19 Monika Wieczorek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3180

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-07-27 10:52:19

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-07-27 10:52:19

Osoba wprowadzająca informację

Monika Wieczorek