Zamówienie w trybie z wolnej ręki: Sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoży mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Woje...

Ogłoszenie nr 313713 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.
Katowice: Sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoży mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Katowicach, ul. Raciborska 39.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 29688000000000, ul. ul. Raciborska  39, 40074   Katowice, państwo , woj. śląskie, tel. 323 512 345, faks 323 512 318, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.wsse.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jdnostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoży mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Katowicach, ul. Raciborska 39.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OA.272.1.12.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sukcesywna dostawa według potrzeb Zamawiającego odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoży mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Katowicach, ul. Raciborska 39. Poniżej kwot określonych w ar. 11 ust.8 Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV: 33696300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
    
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:     
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT5899.00
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Odczynniki Sp. z o.o. Sp.k.,  biuro@odczynniki-chemiczne.com,  ul. Kościuszki 227,  40-600,  Katowice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7116.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67.1.4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Odczynniki chemiczne niezbędne są do zapewnienia ciągłości prac jednostki, do wykonywania swoich zadań.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:07:41 Celina Zabdyr

Edycja

2016-09-27 11:22:27 Celina Osuch

Edycja

2016-09-27 11:21:14 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3133

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-09-27 11:21:14

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-09-27 11:21:14

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch