Postępowanie poniżej 30 000 Euro: Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z transportem na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach gazów technicznych i specjalnych oraz dzierżawa butli gazowych w 2...

                                                                                  Katowice, dnia 14.11.2016r.
OA.272.2.28.2016

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę wraz z transportem na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, gazów  technicznych i specjalnych oraz dzierżawa butli gazowych w 2017 roku.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Sprzedający może złożyć  jedną ofertę,
b)    Sprzedający przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 23 listopada 2016r. do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli”
5.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r.
6.    Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
10.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
11.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
12.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
13.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.
14.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
b)    Projekt umowy – Zał. nr 2.

Formularz ofertowy załącznik nr 1
Projekt umowy załącznik nr 2
Oferta wykonania zamówienia
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2016
Informacja o złożonych ofertach do wszystkich uczestników postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-30 09:34:41 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-30 09:34:41 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-18 14:21:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-18 14:21:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:43:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:43:42 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:43:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:43:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:42:29 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:42:29 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-15 13:34:26 Celina Osuch

Edycja

2016-11-15 13:31:15 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2478

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-11-15 13:31:15

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-11-15 13:31:15

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch