Postępowanie poniżej 30 000 Euro na: Budowę zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Katowice, dnia 23.11.2016r.
OA.272.2.35.2016

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Budowa zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach”1. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
b) Wykonawca przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,
c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d) Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2. Termin składania ofert do dnia 28 listopada 2016r. do godziny 11.00.
3. Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4. Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na: „Budowę zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach”
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.12.2016r.
6. Zamawiający wyznacza termin wizji na dzień 25.11.2016r. na godz. 8.30.
7. Osobą do kontaktów z Wykonawcami wyznacza się Panią Agnieszkę Wojtasiak, tel. 32 351 23 41 email: a.wojtasiak@wsse.katowice.pl.
8. Termin płatności: do 7 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
9. Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
11. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
12. O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
13. Kupujący może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
14. Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
15. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

16. Załączniki :
a) Formularz ofertowy – Zał. nr 1,
b) Projekt umowy – Zał. nr 2.
c) Oświadczenie o podwykonawcach – Zał. nr 3.
d) Zakres rzeczowy i STWIOR

Zaproszenie z dnia 23.11.2016r.
Oferta cenowa załącznik nr 1
Projekt umowy załącznik nr 2
Oświadczenie o podwykonawcach Załącznik nr 3
STWiOR i dokumentacja graficzna
Informacja z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania z dnia 28.11.2016r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-11-28 12:57:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-28 12:57:44 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:08:51 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:08:51 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:07:19 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:07:19 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:06:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:06:13 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:05:41 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:05:41 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:04:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:04:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-23 12:04:16 Celina Osuch

Edycja

2016-11-23 12:01:41 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2530

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-11-23 12:01:41

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-11-23 12:01:41

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch