Postępowanie poniżej 30000 Euro na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w 2017r. dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

                                                                            Katowice, dnia 29.11.2016r.
OA.272.2.36.2016

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w 2017 roku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Wykonawca może złożyć  jedną ofertę,
b)    Wykonawca przygotuje ofertę cenową przedstawiając indywidualny cennik dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na świadczenie usług pocztowych wraz z projektem umowy.
c)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2016r. do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą firmy i oznaczeniem: „Oferta na świadczenie usług pocztowych w 2017r.”
5.    Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
6.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
7.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
8.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
9.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
10.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-08 13:26:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-08 13:26:15 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-11-30 09:19:43 Celina Osuch

Edycja

2016-11-30 09:18:28 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2442

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-11-30 09:18:28

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-11-30 09:18:28

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch