Postępowanie poniżej 30 000 eurona: dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39 w 2017roku

                  Katowice, dnia 8.12.2016r.
OA.272.2.38.2016

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę paliw płynnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39 w 2017 roku w okresie 1.01.2017r. do 31.12.2017r.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Wykonawca może złożyć  jedną ofertę wraz z projektem umowy Wykonawcy,
b)    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, realizowanych w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. w formie tankowania do zbiorników samochodów służbowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach  i kanistrów.
c)    Wykonawca winien dysponować siecią stacji benzynowych na terenie Polski, w tym minimum 5 stacji benzynowych na terenie Miasta Katowice ( w tym co najmniej 1 oddaloną od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 5 km), co najmniej 1 stacją w każdym powiecie województwa śląskiego oraz minimum 1 stacją w każdym województwie, które są otwarte co najmniej 16 godzin w ciągu doby.
d)    Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od wybranego Wykonawcy następujące ilości paliw płynnych:
                     - benzyna bezołowiowa 95 – 1400 litrów
                     - olej napędowy – 14000 litrów
                     Ilość ta może być mniejsza niż określona wyżej, co wynikać będzie z
                      bieżącego zużycia paliw przez pojazdy służbowe Zamawiającego.
e)    Paliwa winny spełniać wymagania stosownych Polskich Norm i posiadać świadectwa jakości.
f)    Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wydał do dnia 5.01.2017r. dla pojazdów Zamawiającego karty elektroniczne lub inne dokumenty, umożliwiające bezgotówkowe tankowanie w sieci stacji własnych lub współpracujących z Wykonawcą na terenie całego kraju. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów zostanie dołączony do podpisanej umowy z Wykonawcą.
g)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
i)    Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym „Formularzu oferty”, który zawiera stosowne pole do określenia:
- cen jednostkowych (obowiązujących na stacji Wykonawcy) w dniu złożenia oferty,
- rabatu od cen jednostkowych (zł/litr) – stałego w całym okresie umowy,
- innych kosztów związanych z obsługą dostaw paliw w całym okresie umowy,
- wartości oferty wyliczonej zgodnie z układem formularza.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie prawdopodobne koszty, mające wpływ na jej wysokość.
2.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia – 100%.
3.    Termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2016r. do godziny 11.00.
4.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A lub przesłać bądź pocztą elektroniczną na adres: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl.
5.    Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.
6.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
7.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Wykonawcę telefonicznie.
8.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
9.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
10.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.
11.    Załączniki, które powinna zawierać oferta:
- formularz oferty dla przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- świadectwo jakości paliwa z ostatniej dostawy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
- dokument potwierdzający posiadanie koncesji na obrót paliwami.
- wykaz stacji na terenie całego kraju.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-19 08:32:57 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2016-12-19 08:32:57 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2016-12-08 11:10:23 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-08 11:10:23 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-08 11:09:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-08 11:09:57 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-08 11:07:51 Celina Osuch

Edycja

2016-12-08 11:06:45 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2405

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-12-08 11:06:45

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-12-08 11:06:45

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch