Postępowanie poniżej 30000 Euro na: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, chemicznych i niebezpiecznych wytwarzanych w obiektach WSSE w Katowicach i Rudzie Śląskiej w 2017r.

Nr sprawy: OA.272.2.37.2016            Katowice, dnia 13.12.2016r.                        

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Katowicach zaprasza do składania ofert na:

„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, chemicznych i niebezpiecznych wytwarzanych w obiektach WSSE w Katowicach i Rudzie Śląskiej  w 2017 roku”

I. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych, chemicznych i niebezpiecznych wytwarzanych w obiektach WSSE w Katowicach i Rudzie Śląskiej szczegółowo opisanych w załączniku nr 2.

2.    Odbiór odpadów:
a) odpady medyczne zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.              2013 poz. 21z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami               wykonawczymi:
-    z WSSE w Katowicach - co najmniej 1 raz w tygodniu lub zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
-    z WSSE w Rudzie Śląskiej- według potrzeb zgłaszanych odrębnymi zleceniami przez Zamawiającego,
b) odpady chemiczne i inne niebezpieczne:
-    z WSSE w Katowicach- co najmniej 1 raz w miesiącu lub zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
-      z   WSSE w Rudzie Śląskiej - według potrzeb zgłaszanych przez Zleceniodawcę odrębnymi  zleceniami.
3.    Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tzn.- posiadanie aktualnego na dzień składania ofert zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów oraz zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Wykonanie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016, poz. 1987) oraz innymi przepisami określającymi sposób postępowania z odpadami. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację oraz do każdego odbioru dostarczy Kartę przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1973) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz z ustawą o odpadach.

4.    Wykonawca dostarczy do Zamawiającego każdorazowo puste, czyste i odkażone:
-    pojemniki na odpady o kodach: 16 05 06*, 16 10 03*, 16 10 01* i 06 04 04* o pojemności 5 litrów. Pojemniki powinny być wykonane z odpowiedniego tworzywa odpornego na w/w odpady z zakrętką z uszczelką uniemożliwiającą wyciek (w przypadku odpadów płynnych).  
-    pojemniki na odpady o kodzie  18 01 03*: o pojemności 2, 3, 5 litra, 5 litrów i 10 litrów powinny być z przykrywką z otworem, z możliwością szczelnego, jednokrotnego zamknięcia, koloru czerwonego, pojemniki powinny być sztywne i mechanicznie odporne na przekłucia, z etykietą oznakowaną „materiał zakaźny” i polem do uzupełnienia na kod odpadów, siedzibę wytwórcy odpadów i datę zamknięcia pojemnika.
Pojemniki o pojemności 2 litrów powinny być w dwóch rozmiarach:
a) 1 –szy wysoki o wysokości ≈ 22 cm i średnicy dna ≈ 11 cm.
b) 2-gi niski o wysokości ≈ 14 cm i średnicy dna ≈ 13,5 cm.
Pojemniki pojemności 3,5 litra o wysokości ≈ 13 cm i średnicy dna 20 cm.
Pojemniki o 5 litrów i 10 litrów o wysokości min. 22 cm, w chwili dostarczenia nie zamknięte przykrywką.
- pojemniki na odpady o kodzie 18 01 06* o pojemności 0,25 litra i 0,5 litra.

Odpady z Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody (KB) oraz z Pracowni Badań i Pomiarów na Stanowiskach Pracy (KS) powinny być odbierane w Rudzie Śląskiej – Wirek, ul. Dąbrowskiego 9.
Wykonawca będzie unieszkodliwiał odpady poprzez termiczne przekształcenie w spalarniach na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Unieszkodliwienie odpadów powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.

5.    Oświadczenie Wykonawcy, iż dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Wykonawca będzie realizował usługę w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska w oparciu o aktualnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
- Ustawę z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987),
- Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.)
- Ustawę z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1834 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015 r. w sprawie rodzaju odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalnych (Dz. U. z 2015, poz. 1116)

III. Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

IV. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto (z doliczonym podatkiem VAT).

V. Oferty proszę składać w kancelarii WSSE w Katowicach do dnia 19.12.2016r. do godz. 1000
z dopiskiem:

„OFERTA na Odbiór, transport  i unieszkodliwianie odpadów medycznych,
chemicznych i niebezpiecznych wytwarzanych
w obiektach WSSE w Katowicach i Rudzie Śląskiej w 2017r.”

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do CEIDG.

Zapraszamy do składania ofert.


Wykaz załączników:  
- Załącznik nr 1 – oferta,
- Załącznik nr 2 – formularz cenowy,
- Załącznik nr 3 – zaparafowany Projekt umowy,
- Załącznik nr 4 –  decyzje w zakresie przedmiotu zamówienia tzn. na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych.

Załącznik nr 1 oferta
Załącznik nr 2 formularz cenowy
Załącznik nr 3 Projekt umowy
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-15 10:42:43 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:42:43 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:42:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:42:04 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:41:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:41:27 Celina Osuch

Dodanie załącznika

2016-12-15 10:39:28 Celina Osuch

Edycja

2016-12-15 10:38:25 Celina Osuch

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2598

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2016-12-15 10:38:25

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2016-12-15 10:38:25

Osoba wprowadzająca informację

Celina Osuch