Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę i transport do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych.

02/03/2017    S43    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
Polska-Katowice: Szczepionki
2017/S 043-079367
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE)
ul. Raciborska 39
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
40- 074 Katowice
Polska
Tel.: +48 323512345
E-mail: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl; wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice
magazyn.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 1
Szczepionka przeciwko WZW A+B; (przeciwko WZW A inaktywowana, przeciwko WZW B rekombinowana, adsorbowana).
Dla młodzieży i dorosłych od 16 roku życia, cykl szczepień 0-1-6 miesięcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml
ampułkostrzykawka
Ilość 300 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 2
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia włącznie,
cykl szczepień 0 – (6-12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 20 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 3
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla osób dorosłych od 19 roku życia,
cykl szczepień 0 – (6 do 12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 200 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 4
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych
cykl szczepień 0 – (6 do 12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 400 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 5
Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób powyżej 2 roku życia,
cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 500 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 6
Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi adsorbowana dla osób powyżej 7 roku życia,
cykl szczepień 0-1-( 6-12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułka lub ampułkostrzykawka
Ilość 700 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część nr 7
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia,
cykl szczepień 0 – (1-3miesięcy) – (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca,
z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0-14 doba, 5-12 miesięcy zawierającą szczep Neudörfl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część nr 8
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych,
cykl szczepień: 0- (1-3 miesięcy) – (9-12 miesięcy) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0-7 doba- 21 doba, po 12-18 miesiącach dawka przypominająca, zawierająca szczep K23.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 9
Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka (zawierający atenuowany szczep świnkowy inny niż URABE AM-9).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka lub fiolki (liofilizat + rozpuszczalnik)
Ilość: 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część nr 10
Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana dla osób po ukończeniu 2 miesiąca życia,
cykl szczepień 0-1-12 miesięcy, osób po 20 roku życia 1 dawka przypominająca.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 50 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część nr 11
Szczepionka przeciwko grypie inaktywowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, szczepionka typu „Split”,
cykl szczepień w zależności od wieku i poprzednio wykonywanych szczepień, szczepionka na 1 sezon 2017/2018.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość 100 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część nr 12
Szczepionka przeciwko żółtej febrze- atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia,
cykl szczepień 1 dawka na okres 10 lat.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
liofilizat+ rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce
Ilość: 400 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 13
Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y,
cykl szczepień jedna dawka 0,5 ml.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
liofilizat + rozpuszczalnik
Ilość: 50 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 14
Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia profilaktycznego:
szczepienie podstawowe- 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupełniająca po upływie 1 roku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
liofilizat+ rozpuszczalnik
ampułkostrzykawka
Ilość: 50 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 15
Szczepionka przeciwko WZW B rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień – 1 rok.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml
fiolka lub ampułkostrzykawka
Ilość: 70 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 16
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób po ukończeniu 4 roku życia i dla osób dorosłych jako szczepienie przypominające.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 150 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 17
Szczepionka przeciwko cholerze, doustna, dla osób po ukończeniu 2 roku życia,
cykl szczepień:
dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe- 3 dawki, dawka przypominająca po 2 latach.
Dorośli i dzieci powyżej 6 r. ż. szczepienie podstawowe 2 dawki, dawka przypominająca po 2 latach.
Produkt zamawiany w procedurze importu docelowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
Opakowania
dwudawkowe
Ilość: 20.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 18
Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego:
2 dawki w odstępie 28 dni,
Produkt zamawiany w procedurze importu docelowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość: 20 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Katowicach; 40–074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Część 19
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana dla osób w wieku od 2 miesiąca życia
cykl szczepień:
niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia szczepienie pierwotne -3 dawki
niemowlęta od 6 miesiąca życia dzieci, młodzież i dorośli – szczepienie pierwotne- 2 dawki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
ampułkostrzykawka
Ilość 20 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Wadium
poz. 1 997,80 PLN
poz. 2 36,86 PLN
poz. 3 592,04 PLN
poz. 4 880 PLN
poz. 5 1 680 PLN
poz. 6 378 PLN
poz. 7 16,01 PLN
poz. 8 12,40 PLN
poz. 9 12,47 PLN
poz. 10 53,89 PLN
poz. 11 49,08 PLN
poz. 12 1243,92 PLN
poz. 13 146,89 PLN
poz. 14 113,98 PLN
poz. 15 70,07 PLN
poz. 16 228,36 PLN
poz. 17 71,28 PLN
poz. 18 131,32 PLN
poz. 19 114 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. Wykonawca przedłoży Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Część 1: 50 000 PLN
Część 2: 1 900 PLN
Część 3: 30 000 PLN
Część 4: 44 000 PLN
Część 5: 84 000 PLN
Część 6: 19 000 PLN
Część 7: 800 PLN
Część 8: 600 PLN
Część 9: 600 PLN
Część 10: 2 700 PLN
Część 11: 2 500 PLN
Część 12: 62 000 PLN
Część 13: 7 400 PLN
Część 14: 5 700 PLN
Część 15: 3 500 PLN
Część 16: 11 500 PLN
Część 17: 3 500 PLN
Część 18: 6 600 PLN
Część 19: 5 700 PLN.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumą ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę preparatów szczepionkowych o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż 20 % wartości zaoferowanej przez Wykonawcę ceny brutto.
Podając wartość dostawy, Wykonawca: w przypadku dostawy wykonanej w całości – wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku dostawy będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) – wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Termin dostawy. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OA.272.1.1.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.4.2017 - 10:30
Miejscowość:
Katowice.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I kwartał 2018 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2017


Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:04:51 Celina Zabdyr

Edycja

2017-10-12 11:04:17 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:13 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:11 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:08 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:06 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:03 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:04:01 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:58 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:55 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-05-23 12:43:29 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-23 12:43:29 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-19 14:15:54 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-19 14:15:54 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-10 07:44:37 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-10 07:44:37 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-10 07:43:34 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-04-04 09:32:32 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:32:32 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:31:24 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:31:24 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:30:20 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:30:19 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:28:43 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-04 09:28:43 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 13:00:56 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 13:00:56 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 13:00:05 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 13:00:05 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 12:58:44 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 12:58:44 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-03-03 12:57:31 Celina Zabdyr

Edycja

2017-03-03 12:55:59 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3168

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2017-03-03 12:55:59

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2017-03-03 12:55:59

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr