Postępowanie poniżej 30 000 Euro na: Dostawę i transport materiałów biurowych i baterii dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2017r.

Katowice, dnia 11.04.2017r.
OA.2600.2.2.2017

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty  na dostawę i transport materiałów biurowych i baterii
dla   WSSE w Katowicach w 2017 roku.1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Sprzedający może złożyć  jedną ofertę,
b)    Sprzedający przygotuje ofertę cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
c)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2017r. do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwa firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę materiałów biurowych i baterii dla WSSE w Katowicach”
5.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r.
6.    Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
10.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
11.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić  postępowanie bez podania przyczyny.
12.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
13.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.

14.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy z kalkulacją cenową – Zał. nr 1,
b)    Projekt umowy – Zał. nr 2.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-04-20 10:38:13 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:38:13 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:24:39 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:24:39 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:24:06 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:24:06 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:23:35 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:23:35 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-12 07:23:12 Celina Zabdyr

Edycja

2017-04-12 07:21:05 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2565

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2017-04-12 07:21:05

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2017-04-12 07:21:05

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr