Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, ...

19/04/2017    S76    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 076-147807
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE )
OA.272.1.2.2017
ul. Raciborska 39
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
40- 074 Katowice
Polska
Tel.: +48 323512345
E-mail: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl, wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice
magazyn.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 1 – Kwasy I
Kwas azotowy (65 % cz.d.a; odcz.FP – Dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy),
Kwas azotowy (stężenie 65 %, czystość cz.d.a., certyfikat, szklana butelka, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy)
Kwas azotowy (cz.d.a 65 %, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy.)
Kwas borowy (cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości)
Kwas chlorowy (VII) – (cz.d.a., roztwór ≥ 60 %, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy)
Kwas fluorowodorowy – roztwór 40 % cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości,
Kwas metafosforowy-cz.d.a.; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy,
Kwas octowy-cz.d.a., 80 %, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy,
Kwas ortofosforowy (V)-cz.d.a., roztwór 85 %, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy,
Kwas siarkowy (VI)-roztwór 95-97 % cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości,
Kwas solny-35-38 % cz.d.a-. Dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy,
Kwas solny-35 – 38 %; cz.d.a.; zawartość metali ciężkich: As max. 0,000005 %; Mg max. 0,00005 %; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości + karta charakterystyki; Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy,
Kwas octowy lodowaty -'cz.d.a; 99,5 % – 99,9 %
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 2 – Kwasy II
Kwas azotowy-'65 % o czystości suprapur; zawartość metali:
Al ≤ 5.0 ppb
Na ≤ 10.0 ppb
Sn ≤ 0.5 ppb
As ≤ 0.5 ppb
Ca ≤ 2.0 ppb
Mg ≤ 1.0 ppb
Cd ≤ 0.5 ppb
Pb ≤ 2.0 ppb dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
'Kwas azotowy
(max. 0.005 ppm Hg)'- '65 %, do oznaczania pierwiastków śladowych, o zawartości metali:
Pb: ≤ 0,02 ppm;
Cd: ≤ 0,01 ppm,
Hg: ≤ 0,005 ppm;
w butelce z ciemnego szkła,
dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy';
Kwas bromowodorowy-'cz.d.a.,
Titration (T) NaOH 1M: 48,0÷50,0 %,
w butelce z ciemnego szkła;
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy;
Kwas ortofosforowy (V)-'do HPLC, roztwór 85 %,
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości,
okres ważności: minimum rok od daty dostawy,
'Kwas siarkowy (VI)
(max. 0.005 ppm Hg)- 'do oznaczania śladowych ilości rtęci, czystość: 95-97 %, zawartość Hg ≤ 0,005 ppm, w butelce z ciemnego szkła, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Kwas siarkowy (VI)-' 95÷97 %, cz.d.a.;
Substancje redukujące KMnO4 (jako SO2) max 2 ppm;
Świadectwo lub certyfikat jakości
Okres ważności min. 1,5 roku od daty dostawy;
kwas solny 30 %-'czystość suprapur
zawartość metali:
Al ≤ 1.0 ppb
Na ≤ 10.0 ppb
Sn ≤ 1.0 ppb
As ≤ 1.0 ppb
Ca ≤ 5.0 ppb
Mg ≤ 2.0 ppb
Cd ≤ 0.5 ppb
Hg ≤ 2.0 ppb
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
kwas solny 30 %-'czystość ultrapur
zawartość metali:
Al ≤ 100 ppt
Na ≤ 200 ppt
Sn ≤ 200 ppt
As ≤ 100 ppt
Ca ≤ 500 ppt
Mg ≤ 100 ppt
Cd ≤ 50 ppt
Hg ≤ 50 ppt
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 3 – Odważki analityczne i roztwory gotowe
Jod-0,05 mol/l (0,1N) odważka analityczna, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Kwas azotowy-0,1 mol/l (0,1 N) odważka analityczna, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Kwas siarkowy-0,05 mol/l (0,1 N) odważka analityczna, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Kwas solny-roztwór 3 N w metanolu, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Kwas solny-0,1 mol/l (0,1 N) odważka analityczna, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Potasu jodan-jodek -0,05 mol/l odważka analityczna, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Skrobia rozpuszczalna-'roztwór 1 %,
dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum 1/2 roku od daty dostawy;
Sodu tiosiarczan-roztwór mianowany 0,1 mol/dm3 (stabilizowany węglanem sodu), dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Sodu węglan -0,5 mol/l roztwór wodny; eluent do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Tiosiarczan sodu-0,1 mol/l odważka analityczna, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum 2 lata daty dostawy;
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 4 – Odczynniki nieorganiczne I
'Amonu żelaza (II) siarczan
6-hydrat-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 1,5 roku od daty dostawy;
Amonu molibdenian 4.hydrat-cz.d.a, odcz FP, zawartość min 99 %; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Arsenu (III) tlenek-99,5 % cz.d.a. w postaci stałej, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości, okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Cynku siarczan heptahydrat-cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Fosforan (V) trisodu dodekahydrat-cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Heksacyjanożelazian (II) potasu trihydrat-cz.d.a.; dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Jod krystaliczny -czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Magnezu chlorek sześciowodny-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Magnezu siarczan bezwodny-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Nadtlenek wodoru 30 %-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Podchloryn sodu-6-15 % aktywnego chloru, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości;
Potasu bromek-cz.d.a.; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Potasu chlorek-cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Potasu chlorek-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Potasu diwodorofosforan (V)-do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Potasu diwodorofosforan bezwodny-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Potasu dwuchromian-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Potasu jodek-cz.d.a, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy;
Potasu wodortlenek-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu chlorek-cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu chlorek-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min.2 lata od daty dostawy;
Sodu diwodorofosforan(V) dihydrat-cz.d.a.; dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
'Sodu nadsiarczan
(peroksodisiarczan sodu )-GR do analizy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Sodu siarczan-bezwodny, do organicznej analizy śladowej, granulowany (0,63-2,0mm), dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Sodu węglan-bezwodny, cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Sodu węglan bezwodny-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu wodoroselenin-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 1,5 roku od daty dostawy;
Sodu wodorotlenek-cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Sodu wodorowęglan-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu wodorowęglan-cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 5 – Odczynniki nieorganiczne II
Amoniak-'cz.d.a 28-30 %,
w butelce z ciemnego szkła,
Pb – max. 0,000005 %
Cd – max. 0,00001 %
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej; Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy.;
Amonowy siarczan-'cz.d.a. zawartość min. 98 %,
Cl: max 0,001 %,
NO3: max 0,002 %
dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
'Chlorek sodu;
substancja wzorcowa do nastawiania miana -'wzorzec wtórny argentometrii, w oparciu o NIST;
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego;
Hydrazyny siarczan-cz.d.a. 99 %; chlorki (Cl) max. 0,005 %, metale ciężkie (Pb) max. 0,002 %; dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Miedzi (II) siarczan 5 wodny-'cz.d.a. min. 98 %, N: < 0,004 %,
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lat od daty produkcji;
Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony-cz.d.a. Straty po prażeniu (900°C): max 0,1 %; analiza sitowa ziarna: wielkość ziarna: 0,1÷0,3 mm ≥ 90 %; substancje rozpuszczalne w HCl max. 0,2 %; dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Rtęci (II) jodek czerwony-GR do analizy ACS, reag.Ph Eur; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Sodu borowodorek-'≥ 96 % cz.d.a. ; zawartość metali:
metale cięzkie ( Pb) ≤ 0.005 %,
As ≤ 0.001 %, Fe ≤ 0.005 %
Hg ≤ 0,00001 %, Sb ≤ 0,005 %
Se ≤ 0,0002 %
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy.;
Sodu molibdenian 2-wodny-'cz.d.a., zawartość: min. 99,5 %. Fosforany – max. 0,001 %
dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Srebra azotan-czystość > 99,9 %, świadectwo lub certyfikat jakości, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Wapnia chlorek-'bezwodny, granulat o średnicy 6 ÷ 14 mm, do eksykatorów,
czystość > 94,0 %, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 6 – Odczynniki nieorganiczne III
Amonu molibdenian 4-hydrat-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Amonu azotan-cz.d.a.; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości ,okres ważności min 3 lata od daty ważności;
Amonu chlorek-'cz.d.a.,
okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Amonu fosforan-jednozasadowy cz.d.a dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakoś Okres ważności min. 3 lata;
Cezu chlorek -'≥ 99,999 % cz.d.a. (exstra pure,)
Zawartość;
potasu (K) 0,0004 %
sodu (Na) 0,0002 %
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości + karta charakterystyki
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Cyny (II) chlorek 2-Hydrat -'cz.d.a.
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości i kartą charakterystyki
Okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy;
Potasu jodek -'cz.d.a
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości i kartą charakterystyki
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Potasu jodek -'cz.d.a.,
okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Rtęci (II) chlorek-'cz.d.a.,
okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
'Sodu arsenin
(Metaarsenin sodu)-'cz.d.a.,
okres ważności: minimum 3 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Węglan wapnia -strącony, cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy;
Żelza (II) siarczan siedmiowodny FeSO4 x 7H2O-GR do analizy ACS, ISO, Reag.Ph Eur; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 7 – Odczynniki nieorganiczne IV
Amoniak-roztwór 25 % cz.d.a; Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy; Dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Heksacyjanożelazian (III) potasu-cz.d.a. certyfikat jakości; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Miedzi ( II ) siarczan 5.hydrat-czystość min 99 %; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu chlorek-„cz.d.a., zawartość min. 99,5 %, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy;
Sodu diwodorofosforan 1 hydrat-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu diwodorofosforan 2 hydrat-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu diwodorofosforan bezwodny-cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Sodu siarczan bezwodny-cz.d.a; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Sodu wodorotlenek -cz.d.a. ; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Sodu wodorotlenek mikrogranulki -”cz.d.a. czystość > 98,0 %;
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Wodorofosforan dipotasu bezwodny-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy;
Wodorofosforan disodu 12 wodny-czda; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 3 lata od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 8 – Roztwory wzorcowe I
Antymon – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Sb-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST; Sb2O3 w 7 % HCl; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
Arsen – roztwór wzorcowy 1000 mg/l As-roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do NIST SRM 3103a H3AsO4 w HNO3 2-3 % dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Cynk – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Zn-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO3)2 w roztwrze HNO3; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
Kadm – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Cd -'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO3)2 w HNO3 2-3 %; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Magnez – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Mg-
'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do NIST SRM 3131a
Mg(NO3)2 w 2-3 % HNO3 dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy;
Mangan – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Mn-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO3)2 w roztwrze HNO3; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
Miedź – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Cu-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO3)2 w roztwrze HNO3; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
'Rtęć – roztwór wzorcowy
1000 mg/l Hg-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO3)2 w HNO3 10 % ; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
'Selen – roztwór wzorcowy
1000 mg/l Se-'roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST; SeO2 w HNO3 2-3 %; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego
Okres ważności minimum 2,5 roku od daty dostawy;
Wapń – roztwór wzorcowy 1000 mg/l Ca-roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w HNO3; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego; kres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
'Wapń roztwór wzorcowy
1000 mg/l Ca-roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do NIST SRM 3109a Ca(NO3)2 w 2-3 % HNO3 dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 9 – Roztwory wzorcowe II
Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego w wodzie (OWO) 1000 ± 10mg/l-okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego;
Roztwór wzorcowy barwy wody 500 ± 5 mg/l Pt (Color Standard 500 Units)-Wartość barwy wyrażona wg skali platynowo-kobaltowej, z niepewnością wyrażoną w mg/l Pt; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 10 – Wzorce i testy do badań wody
Roztwór wzorcowy chloru-25-30 mg/L Cl2 (NIST), w ampułkach PourRite;np.. HACH nr 2630020 lub równoważny; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego;
'2-Azocyklononanon
(8-oktanolaktam, kaprylolaktam)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
Testy do oznaczania chloru wolnego i ogólnego -'Zestaw uzupełniający do kolorymetrycznego oznaczania chloru wolnego i ogólnego w wodzie; metoda oznaczania z DPD;
zakres 0,1-2,0 mg/l Cl2; np. Visocolor Eco Chlorine 2, Machery-Nagel nr 931215 lub równoważny;
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości;
Zestaw formazynowych wzorców kalibracyjnych mętności -
o mętnościach: 0÷0,1; 20±1; 200±10; 1000±50; 4000±200 i 7500±375 NTU, do kalibracji mętnościomierza 2100 ANIS firmy HACH; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć świadectwo lub certyfikat analizy z niepewnością
'Test do oznaczania detergentów niejonowych w wodzie
w zakresie: 0,2÷6,0 mg/l'-'Test kuwetowy z kodem paskowym z naniesionym na kuwetach pomiarowych, do odczytu na spektrofotometrze Cadas 200; Okres ważności minimum1 rok od daty dostawy;
np.. HACH-LANGE nr LCK 333 lub równoważny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje).
Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 11 – Roztwory do elektrod
Roztwór konserwujący do elektrod-„roztwór do przechoowywania elektrod produkcji Hanna Instruments,
np. HI 70300L lub równoważny”;
Roztwór czyszczący do elektrod- roztwór do czyszczenia elektrod produkcji Hanna Instruments, np. HI 7061L lub równoważny;
Roztwór uzupełniający do elektrod -„roztwór elektrolitu 3.5 M KCl+AgCi do uzupełniania ekltrod redox i pH produkcji Hanna Instruments,
np. HI 7071 lub równoważny”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 12 – Standardy i bufory pH
Bufor pH 1,09 (25ºC)-'
dokładność ± 0,02, certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością,
okres ważności: minimum rok od daty dostawy
';
Bufor pH 10,01 ± 0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor pH 2.00±0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor pH 4,01 ± 0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor pH 6,00 ±0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor pH 7.00±0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor pH 8,00 ± 0,02-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor redox 271 ± 5 mV-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Bufor redox 475 ± 5 mV-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Standard konduktometryczny 84 µS/cm±1 % w 25°C-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego;
Standard konduktometryczny 1413 µS/cm ±1 % w 25°C-w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 13 – Materiały referencyjne
„Materiał referencyjny o certyfikowanej zawartości ochratoksyny A
w zakresie 0,1-60,0 µg/kg”-matryca: artykuły żywnościowe, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością
„Materiał referencyjny o certyfikowanej zawartości barwników dozwolonych do stosowania w żywności
w zakresie 3,0-1000 mg/kg
lub 1,0-500 mg/L”-matryca: artykuły żywnościowe, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 14 – Materiały odniesienia I
Butylohydroksyanizol-„czystość minimum 96,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
»;
Butylohydroksytoluen-«czystość minimum 96,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
”;
Kofeina-czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Kwas L-(+)-askorbinowy-czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 15 – Materiały odniesienia II
„Materiał odniesienia do badań wody powierzchniowej (Surface Water);
0,5 % roztwór wodny HNO3 zawierający pierwiastki o stężeniach w 20ºC:
Al, Ba, Sr = 50 ng/ml,
Cu, Fe, Zn = 20 ng/ml,
As, Mn, Ni, V = 10ng/ml,
Pb = 5 ng/ml,
Cr, Se = 2 ng/ml,
Cd, U = 0,50 ng/ml”-„Dopuszczalna tolerancja stężeń dla wszystkich wymienionych pierwiastków: ±5 %;
roztwór może zawierać oprócz wymienionych równiez inne pierwiastki w stężeniach w 20ºC nie większych niż 2000 ng/ml;
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego”
„Materiał odniesienia do badań wody powierzchniowej (Surface Water);
0,5 % roztwór wodny HNO3 zawierający pierwiastki o stężeniach w 20ºC:
Al, Ba, Sr = 250 ng/ml,
Cu, Fe, Zn = 100 ng/ml,
As, Mn, Ni, V = 50ng/ml,
Pb = 25 ng/ml,
Cr, Se = 10 ng/ml,
Cd, U = 2,50 ng/ml;»-«Dopuszczalna tolerancja stężeń dla wszystkich ww. pierwiastków: ±1 %;
roztwór może zawierać oprócz wymienionych równiez inne pierwiastki w stężeniach w 20ºC nie większych niż 10000 ng/ml;
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 16 – Wzorce – Aminy i bisfenol
Anilina-„czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
»;
Bisfenol A-‘czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

1,5-diaminonaftalen-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
4,4-diaminodifenylometan-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
3,3«-dimetylobenzydyna-»czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

1,3-fenylenodiamina-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
4,4’-oksydianilina-«czystość minimum 97,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

2,4–toluilenodiamina-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
2,6–toluilenodiamina-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 17- Wzorce – barwniki
Amarant-„czystość minimum 84,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
»
Azorubina-czystość minimum 85,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Błękit brylantowy FCF-‘czystość minimum 85,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Czerń brylantowa PN-‘czystość minimum 82,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Czerwień Allura AC-‘czystość minimum 80,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Czerwień koszenilowa A-‘czystość minimum 80,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Erytrozyna-czystość minimum 85,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Indygotyna-‘czystość minimum 80,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Para red-‘czystość minimum 93,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Sudan II-‘czystość minimum 86,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Sudan III-‘czystość minimum 93,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Sudan IV-‘czystość minimum 86,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Tartrazyna-‘czystość minimum 88,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Żółcień pomarańczowa FCF-‘czystość minimum 84,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Żółcień chinolinowa-«czystość minimum 70,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 18 – Wzorce – Mykotoksyny
Cytrynina-stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu; buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy
Deoksyniwalenol-„stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością,
okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”
Fumonizyny-mieszanina FB1, FB2 w acetonitrylu z wodą (1:1); stężenie 50 µg/mL każda, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy
Ochratoksyna A-„stężenie 10 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”
Patulina-„stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”
Toksyna T-2-„stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością,
okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”
Toksyna HT-2-„stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością,
okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”
Zearalenon-„stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu,
buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością,
okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 19 – Wzorce – Substancje słodzące i konserwujące
Acesulfam K-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Aspartam-czystość minimum 97,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Cyklaminian sodu-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości z podaniem niepewności pomiaru; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Kwas benzoesowy-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Kwas sorbowy-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Sacharyna-czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 20 – Rozpuszczalniki I
Aceton-'cz.d.a. minimum 99,5 %
okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy; dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem kontroli jakości '
Alkohol etylowy-'min. 96 % cz.d.a.;
— 'min. 96 % cz.d.a.;
1) certyfikat lub świadectwo kontroli jakości;
2) karta charakterystyki
Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy '
Alkohol etylowy-≥ 99,8 % bezwodny; H2O max 0,2 %, cz.d.a. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy.
Butanol-1-cz.d.a. dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości, okres ważności: minimum 3 lata daty dostawy
Chloroform-cz.d.a.; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Denaturat 92 %-Wymagane dokumenty: certyfikat lub świadectwo kontroli jakości; karta charakterystyki; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
Dwusiarczek węgla-
czystość > 99,0 %, zawartość benzenu max 1 ppm, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 21 – Rozpuszczalniki II
2-Propanol-„do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
»
Acetonitryl-do HPLC, czystość gradientowa, czystość minimum 99,9 %, filtracja 0,2 µm, odpowiedni do analiz WWA dla elucji w gradiencie na detektorze fluorescencyjnym; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Chlorek metylenu-‘do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Chloroform-‘do HPLC, zawartość ≥ 99,8 %, stabilizowany amylenem, rodzaj opakowania: butelka z ciemnego szkła, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. ’
Metanol-‘do HPLC, czystość gradientowa,
czystość minimum 99,8 %, filtracja 0,2 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy’
n-Heksan-‘do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy

n-Heptan-‘do HPLC, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Octan etylu-«do HPLC, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy

Woda-do HPLC gradient grad, 1 µS/cm lub lepsza, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Woda-do HPLC, czystość gradientowa, filtracja 0,2 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 22 – Rozpuszczalniki III
Benzen-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dichlorometan-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Heksan-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Izooktan-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Izooktan-cz.d.a. Świadectwo lub certyfikat jakości. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy
Izopropanol-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Keton metylo-izobutylowy-„cz.d.a min. 99 %, w butelce z ciemnego szkła,
Cd – max. 0,000005 %
Pb – max. 0,00001 %
dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy”
Metanol-czystość > 95,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Octan etylu-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Pentan-czystość > 95,0 %, zawartość wody max 0.01 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Toluen-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 23 – Odczynniki organiczne – I
Cytrynian trisodu dihydrat-cz.d.a.; dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
D(+)-Rafinoza pięciowodna-„certyfikat kontroli jakości
okres ważności min 3 lata od daty dostawy”
Dialdehyd ftalowy-czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Gliceryna bezwodna -„cz.d.a. certyfikat lub świadectwo kontroli jakości.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy”
Glikol polietylenowy-średni ciężar czasteczkowy 8000, dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Glukoza bezwodna-cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Kwas L(+)-askorbinowy -„cz.d.a.; max. 0,0003 As
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości + karta charakterystyki Okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy.”
Kwas tioglikolowy-„cz.d.a.
Zawartość: min. 97.5 %
Żelazo: max. 0,00005 %
Świadectwo lub certyfikat jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy.”
Laktoza jednowodna-„cz.d.a.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
L-cysteina-czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
L-Cysteina monochlorowodorek-okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Mocznik-„cz.d.a.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 3 lata od daty dostawy”
Octan sodu bezwodny -„czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości;
okres ważności: minimum rok od daty dostawy”
Octan sodu bezwodny -cz.d.a. dostarczyć z certyfikatem jakosci, okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy
Potasu sodu winian 4hydrat-cz.d.a., odcz. FP; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Rezazuryna-Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Sacharoza-„cz.d.a.
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy”
Sodu L(+)-glutaminian 1xhydrat-czystość min.99 %; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Trietylenoamina-cz.d.a.; odcz FP; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Wersenian di-sodowy dwuwodny -„cz.d.a.
dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości + karta charakterystyki Okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy.”
Wodorosiarczan tetrabutyloamoniowy-czysty; czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 24- Odczynniki organiczne – II
1-octen-3-ol-„min. 99 %
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy”
„4-aminoantypiryna
(4-Amino-2,3-dimetylo-1-fenylo-3-pirazolino-5-on)”-GR do analizy ACS; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dichlorowodorek N-(1-Naftylo) etylenodiaminy-GR do analizy ACS; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Inozytol-okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Kwas masłowy-czystość min 99,0 %; okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości
„Wersenian dwusodowo-magnezowy 2.hydrat
( EDTA – Na2Mg )”-czystość min 98,0 %; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 25 – Odczynniki organiczne – III
2-Methylisoborneol-roztwór 100 µg/ml w metanolu; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć świadectwo lub certyfikat analizy z niepewnością;
Etylenodiamina-p.a. >99,5 %; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Geosmin-roztwór 100 µg/ml w metanolu; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Kwas pirolidyno-1-ditiokarboksylowy, sól amonowa (APDC)-„cz.d.a. > 98,0 %,
zawartość Pb – ≤ 0,001 %
dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy. ”
Maślan etylu-„Do syntezy
Czystość: ≥ 98,0 %
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej.
Okres ważności min.2 lata od daty dostawy dostarczyć z certyfikatem jakości. ”
Zieleń bromokrezolowa-„wskaźnik rozpuszczalny w wodzie
pH 3,8- pH5,4
dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 3 lat od daty produkcji.”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 26- Odczynniki organiczne – IV
1 – antrylonitryl -czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
4 – dimetyloaminopirydyna-czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy
4-dimetyloaminobenzaldehyd-„cz.d.a.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy”
Błękit trwały B- chlorek cynku, sól podwójna (Fast Blue Salt)-Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Chlorowodorek fenylohydrazyny -cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Cykloheksymid-dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy
D-Mannitol-okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Fosforan 1-naftylu sól disodowa (1-Naphthyl phosphate disodium salt)-Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Kreatyna jednowodna-„min 99 %
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy”
Kwas fenyloboronowy-Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 1,5 rou od daty dostawy
L- Ornityna-okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
N,N-dimetylo-p-fenylenodiaminy dichlorowodorek-cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości
Skrobia rozpuszczalna-cz.d.a, odcz. FP; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 27 – Bufory do HPLC
Bufor-fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS), 10 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy fumonizyn, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Bufor-do mykotoksyn, fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS) z Tween 20 (0,01 M PBS; NaCl-0,138 M, KCl-0,0027 M, Tween 20-0,05 %), pH=7.4, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Bufor-„do przemywania, z 0,01 % roztworem Tween 20, 5 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości,
okres ważności: minimum rok od daty dostawy”
Bufor-do przemywania, mieszanina PBS i 0.01 % roztworu Tween 20, 10 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy
Bufor-do przemywania, mieszanina PBS i 0.1 % roztworu Tween 20, 10 – krotnie stężony, odpowiedni do analizy cytryniny, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje).
Część nr: 28 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 28 – Roztwory wzorcowe do badań wody
'Roztwór wzorcowy 10-cio pierwiastkowy (Ba, Be, Bi, Ce, Co, In, Li, Ni, Pb, U)
w 5 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
10 ppm±0,6 % '-do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
'Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków
10 ppm±0,6 % '-do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
'Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2 % wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków 10 ppb±0,6 %
'-'do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego'
Roztwór wzorcowy chlorynów w wodzie o stężeniu 1000±2mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1/2 roku od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
'Roztwór wzorcowy rtęci o stężeniu 10,00±0,02 ppm
w 10 % wodnym roztworze HCl (v/v) '-'do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy;
dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego'
Wzorzec twardości ogólnej w roztworze wodnym; (3,57±0,02) mmol/l CaCO3-Okres ważności minimum 1/2 roku od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 29 – Roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej
Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy azotynów 1000±5 mg/l-nr kat. IC-NO2-10X-1 lub równoważny, okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy azotynów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy chlorków w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy fluorków w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy ortofosforanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy ortofosforanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy siarczanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego
Roztwór wzorcowy siarczanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l-do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 30 – Wzorce do chromatografii gazowej – I
1,1-Dietoksyetan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1,2,3-Trichlorobenzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1,2,4-Trichlorobenzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1,2-Dichloroetan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1,3,5-Trichlorobenzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1,4-Difluorobenzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1-Butanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1-Pentanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
1-Propanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
2-Butanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
2-Butoksyetanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
2-Metylo-1-butanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
2-Metylo-1-propanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
3-Metylo-1-butanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Aceton-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Acetonitryl-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Aldehyd octowy-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Benzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Bromodichlorometan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Bromoform-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Chloroform-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Cykloheksan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dibromochlorometan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dichlorometan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dodekan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Epichlorohydryna-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Etanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Etylobenzen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Fenol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Fosalon-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Glikol etylenowy-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Glikol propylenowy-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Heksan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Izofluran-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Izopropanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Karbaminian etylu-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Karbaminian propylu-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Metanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Metyloetyloketon-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
m-Krezol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
m-Ksylen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Octan butylu-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Octan etylu-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
o-Krezol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
o-Ksylen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
p-Krezol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
p-Ksylen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Sewofluran-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Styren-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tert-butanol-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tetrachloroetylen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tetrachlorometan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Toluen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Trichloroetylen-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tridekan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Undekan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 31- Wzorce do chromatografii gazowej – II
C 22:2, omega-6, ester metylowy kwasu cis-13,16-dokozadienowego-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Halotan-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Kaprolaktam-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 32 – Materiały referencyjne do badań żywności i wody
Materiał referencyjny – mleko w proszku-'zawartość tłuszczu > 20 %,
np.. nr BCR-380R firmy LGC Standards lub produkt równowazny; certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał referencyjny – wołowina/wieprzowna mieszanka tłuszczowa-'zawartość kwasów tłuszczowych: >2 %,
np.. nr BCR-163 firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał referencyjny – omega-3,6 fish oil-' materiał powinien zawierać kwasy z grupy Omega-3 i Omega-6;
np.. nr NIST-3275 firmy LGC Standards lub produkt równoważny,, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał refrencyjny – pestycydy fosforoorganiczne w wodzie -'materiał powinien zawierać m.in. azinofos etylowy, azinofos metylowy, chlorpiryfos, diazynon, dichlorfos, dimetoat, fenitrotion, malation, paration metylowy, paration etylowy;
np. nr RTC-QC1377-2ML firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
materiał refrencyjny – czekolada-'materiał powinien zawierać kwasy: myristic acid, palmitic acid, palmitoleic acid, stearic acid, oleic acid, vaccenic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidic acid, behenic acid, lignoceric acid,
np. nr NIST-2384 firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
materiał refrencyjny – woda pitna-'zawartość substancji:
benzen (1,0-20,0 μg/l),
etylobenzen (1,0-20,0 μg/l),
styren (1,0-20,0 μg/l),
toluen (1,0-20,0 μg/l),
1,2,4-trichlorobenzen (1,0-20,0 μg/l),
o-ksylen(1,0-20,0 μg/l),
m-ksylen(1,0-20,0 μg/l),
p-ksylen(1,0-20,0 μg/l),
np. nr U-QCM-111 firmy LGC Standards lub produkt równoważny; certyfikat z niepewnością okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał refrencyjny – woda pitna-'zawartość substancji:
bromoform (1,0-20,0 µg/l),
chloroform (1,0-20,0 µg/l),
dibromochlorometan (1,0-20,0 µg/l),
bromodichlorometan (1,0-20,0 µg/l),
np. nr U-QCM-120 firmy LGC Standards lub produkt równoważny; certyfikat z niepewnością okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał refrencyjny – woda pitna-'zawartość substancji:
bromoform (10,0-50,0 µg/l),
chloroform (10,0-50,0 µg/l),
dibromochlorometan (10,0-50,0 µg/l),
bromodichlorometan (10,0-50,0 µg/l),
np. nr U-QCM-125 firmy LGC Standards lub produkt równoważny; certyfikat z niepewnością okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Materiał refrencyjny – whisky -'zawartość substancji:
metanol(1,5-1200,0 g/hl);
propanol(1,5-1200,0 g/hl);
2-metylo-1-propanol(1,5-1200,0 g/hl);
2-metylo-1-butanol(1,5-1200,0 g/hl);
3-metylo-1-butanol (1,5-1200,0g/hl);
np. nr LGC 5100 firmy LGC Standards lub produkt równoważny; ≥ 94,0 %; standard do GC; certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy'
Woda – materiał referencyjny o certyfikowanych wartościach minimum dla: wapnia, magnezu, sodu, potasu, twardości ogólnej, przewodności, pH, rozpuszczonego węgla organicznego, fluorków, siarczanów, sumy azotu azotanowego i azotynowego, --'Materiał referencyjny wody o certyfikowanej zawartości w mg/l:
Ca: 30÷100; Mg: 5÷100;
B: 0,02÷1,0; Na: 10 ÷100;
K: 1 ÷50: DOC: 1÷10;
F-: 0,1÷ 5, Cl- – 10÷ 200;
SO42-: 10÷200;
∑ (NNO2 i NNO3): 0,2÷20 mg/l N oraz
twardości: 50÷500 mg/l CaCO3;
przewodności w 25°C: 200÷2000 µS/cm; pH: 6,5÷9,5;
okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 33 – Wzorce pestycydów
Acefat-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Azinofos etylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Azinofos metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Chlorfenwinfos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Chlorpiryfos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Chlorpiryfos metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Cyprodinil-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Diazynon-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Dimetoat-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Etion-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Etoprofos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Fenarimol-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Forat-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Fosmet-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Heksakonazol-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Malaoxon-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Malation-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Mekarbam-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Mepanipyrim-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Metydation-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Mychlobutanil-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Paraoxon etylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Paraoxon metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Paration etylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Paration metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Pirymifos metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Pirymikarb-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Profenofos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Terbufos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tolclofos metylowy-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Triadimefon-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Triazofos-czystość > 95,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Trifenylofosfat (TPP)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Tris-(1,3-dichloroizopropylo)-fosfat (TDCPP)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 34 – Gotowe podłoża – I
'BCYE z cysteiną /BCYE bez cysteiny (płytki dwudzielne)- podłoże agarowe do
wykrywania Legionella
'-'gotowa do użycia pożywka
agarowa na dwudzielnych płytkach Petriego do wykrywania bakterii z rodzaju Legionella. Okres ważności: min. 2 m-ce od daty dostawy.
Skład według normy PN-ISO
11731-2, taki jak np. w katatogu BIOCORP nr kat. PD015 lub równoważny. Kontrola jakości zgodna z aktualnym wydaniem PN-EN ISO 11133
Certyfikat kontroli jakości'
'GVPC – gotowe podłoże
agarowe do wykrywania
Legionella
'-'gotowa do użycia pożywka
agarowa na płytkach Petriego do
wykrywania bakterii z rodzaju
Legionella. Okres ważności: min. 2 m-ce od daty dostawy.
Skład według normy PN-ISO
11731-2, taki jak np. w katatogu BIOCORP nr kat. PP0025 lub równoważny. Kontrola jakości zgodna z aktualnym wydaniem PN-EN ISO 11133
Certyfikat kontroli jakości'
Bacillus cereus AGAR (MYP)-'Specyfikacja produktu:
Gotowe podłoże na płytkach o średnicy 90 mm, skład zgodny z PN-EN ISO 7932:2005. Wymagane dokumenty: Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości
Okres ważności: minimum 3 miesiące od daty dostawy'
Zbuforowana woda peptonowa-'Specyfikacja produktu: Podłoże gotowe do użycia, w butelkach po 90 ml. Skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003. Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości. Okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy.'
Zbuforowana woda peptonowa-'Specyfikacja produktu: Podłoże gotowe do użycia, w butelkach po 225 ml. Skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003. Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości. Okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy.'
Podłoże do wykrywania dekarboksylacji L-lizyny-'Specyfikacja produktu: Podłoże płynne w probówkach plastikowych po 2-5 ml, gotowe do użycia, do identyfikacji biochemicznej Salmonella. Skład zgodny z: PN-EN ISO 6579:2003.
Okres ważności: 9 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat lub świadectwo kontroli'
Pożywka tryptonowo-tryptofanowa-'Specyfikacja produktu: Podłoże płynne w probówkach plastikowych po 5 ml, gotowe do użycia, do identyfikacji biochemicznej Salmonella. Skład zgodny z: PN-EN ISO 6579:2003.
Okres ważności: 9 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat lub świadectwo kontroli'
'Agar z mocznikiem
( wg Christensena)'-Specyfikacja produktu: Podłoże agarowe w probówkach plastikowych 7-10 ml w postaci skosu, gotowe do użycia, do identyfikacji biochemicznej Salmonella. Skład zgodny z: PN-EN ISO 6579:2003. Okres ważności: minimum 5 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: certyfikat lub świadectwo kontroli
Agar tryptozowo- sojowy (TSA) – podłoże referencyjne-'Podłoże referencyjne do hodowli bakterii, gotowe w butelce do rozpuszczenia i rozlania na płytki
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy'
Agar Sabouraud z chloramfenikolem -podłoże referencyjne -'Podłoże referencyjne do hodowli grzybów, gotowe w butelce do rozpuszczenia i rozlania na płytki
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 35 – Gotowe podłoża-II
Podłoże Mueller-Hinton Agar z 5 % krwi końskiej i 20 mg/L NAD (MH-F) Badanie wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych zgodnie z wytycznymi EUCAST-„Certyfikat jakości
Okres ważności minimum 3 tygodnie od daty dostawy Podłoże wylane na płytki o średnicy 90 mm, pakowane hermetycznie po 10 szt.”
Podłoże Chocolate Agar z Biovitexem do hodowli Neisseria spp., Haemophilus spp.-„Certyfikat jakości
Okres ważności minimum 10 tygodni od daty dostawy Podłoże wylane na płytki o średnicy 90 mm, pakowane hermetycznie po 10 szt.”
Podłoże XLD-„Certyfikat jakości
Okres ważności minimum 10 tygodni od daty dostawy Podłoże wylane na płytki o średnicy 90 mm, pakowane hermetycznie po 10 szt.”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 36- Osocza królicze
Jałowe, liofilizowane osocze królicze do diagnostyki in vitro -„diagnostyka gronkowców w testach: szkiełkowym i probówkowym.
Okres ważności: min. rok od daty dostawy.
Certyfikat jakości”
Osocze królicze-„Specyfikacja produktu: do testu na koagulazę. Jałowe, liofilizowane, w ampułkach 2 ml.
Do oznaczenia metodą probówkową.
Okres ważności min. rok od daty dostawy. Temp. przechowywania: 5±3°C. Wymagane dokumenty:
certyfikat jakości”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 37 – Materiały do badań mikrobiologicznych – I
Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej-„50 ampułek x 0,75 ml odczynnika do wykrywania oksydazy cytochromowej
w drobnoustrojach. Wynik pozytywny po 10-30 sek. Odczynnik gotowy do użycia. Okres ważności: min. rok od daty dostawy. Certyfikat jakości”
Wankomycyna -„Antybiotyk liofilizowany
np. Biomerieux nr kat 412498. lub równoważny.Certyfikat kontroli jakości. Data ważności min. 1,5 roku od daty dostawy”
Zestaw do barwienia preparatów metodą Grama-„Specyfikacja produktu: odczynniki gotowe do użycia,
w butelkach o pojemności
240-250ml, zgodnie z normą
PN-EN ISO 7218:2008;
1) roztwór fioletu krystalicznego
2) roztwór jodu
3) alkohol etylowy 95 % (zamiennie inny odbarwiacz Grama)
4) roztwór safraniny.
Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości
2) karta charakterystyki.
Okres ważności każdego
z w/w odczynników min. 18 miesięcy od daty dostawy.”
Odczynnik Kovacsa-„Specyfikacja produktu: do wykrywania indolu dla mikrobiologii.
Skład zgodny z normą
PN-EN ISO 6579:2003
Okres ważności min. rok od daty dostawy.
Wymagane dokumenty: certyfikat jakości, karta charakterystyki”
„Krążki ONPG do wykrywania
b-galaktozydazy u Enterobacteriaceae”-„Specyfikacja produktu: do mikrobiologii. Gotowe do użycia. Skład krążków zgodny z normą
PN-EN ISO 6579: 2003.Pakowane w fiolkach w ilości od 30 do 50 krążków. Okres ważności min. rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości ”
Bulion M-„Specyfikacja produktu: gotowe do użycia podłoże w probówkach o pojemności 10 ml. Wybiórczy, wzbogacony bulion zawierający składniki odżywcze i bufor umożliwiający wzrost Salmonella.
Inkubacja hodowli
w w/w bulionie w 41,5 st.C
Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy.
Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości
Nr kat. 42077 bioMerieux
lub równoważny
»
Bulion Muller-Kauffmanna z czterotionianem i nowobiocyną (MKTTn)-«Specyfikacja produktu: gotowe do użycia podłoże w probówkach po 10 ml. Skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579:2003 +AC:2014 (pH pożywki 8,0±0,2 w temp. 25°C).
Probówki szklane, zakręcane, wysokość (bez korka) 11-15 cm.
Wymagane dokumenty:
1)certyfikat jakości.
Okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy podłoża”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 38 – Materiały do badań mikrobiologicznych – II
Test lateksowy do jakościowej identyfikacji paciorkowców z grup A, B, C, D, F i G.- Jedno opakowanie ma zawierać: odczynnik lateksowy A, B, C, D, F, G (min. 1ml), kontrola dodatnia (min.0,5ml), enzym ekstrakcyjny (2x min. 10ml), jednorazowe karty z 6 polami reakcyjnymi, jednorazowe pałeczki do mieszania. Butelki z lateksami grupowymi oraz kontrolą dodatnią mają być wyposażone w kroplomierze. Certyfikat jakości. Okres ważności min. 1rok od daty dostawy.
System do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej-„Specyfikacja produktu: w postaci saszetek pochłaniających tlen i wydzielających dwutlenek węgla. Do umieszczania w pojemnikach 2,5L. Saszetki wytwarzające atmosferę odpowiednią dla Campylobacter. Bez dodawania wody. W opakowaniu każda saszetka pakowana osobno.
Okres ważności min. rok od daty dostawy. Wymagane dokumenty:
Certyfikat kontroli jakości
Nr kat. OXOID CN0025A lub równoważny”
Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej-„Saszetki do hodowli Campylobacter do woreczków na 2 płytki
Certyfikat jakości
Termin ważności min 1 rok od daty dostawy.”
Wkłady do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej-„Wkłady do hodowli Campylobacter do pojemników o poj 2,5l na 10 płytek.
Certyfikat jakości.
Termin ważności min 1 rok od daty dostawy.”
Legionella lateks test-„test lateksowy do identyfikacji Legionelli.
Zestaw zawiera: test Legionella pneumophila sg 1, test Legionella pneumophila sg 2-14 oraz test na 7 innych gatunków legionella, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, lateks kontrolny, bufor, 50 kart reakcyjnych.Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy.”
Test lateksowy aglutynacyjny do identyfikacji E. coli O157-„Specyfikacja produktu: w skład zestawu muszą wchodzić:
1) Test lateksowy – odczynnik z cząsteczkami lateksu opłaszczonymi specyficznymi przeciwciałami reagującymi z antygenem somatycznym O157, wystarczający do przeprowadzenia 100 reakcji
2) Kontrola lateksu
3) Kontrola dodatnia – zawiesina inaktywowanych komórek E. coli O157
4) Kontrola ujemna – zawiesina komórek innego szczepu E. coli
4) Karty do przeprowadzania reakcji
5) Instrukcja w języku polskim.
Wymagane dokumenty:
1) certyfikat jakości
Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy
Nr katalogowy OXOID:
DR 0620M lub równoważny”
Szczep odniesienia Salmonella enteritidis WDCM 00030 ATCC 13076 ( preparat jakościowy)-Specyfikacja produktu: pasaż ≤ 4, fiolka/ ampułka z liofilizatem, załączona instrukcja ożywienia szczepu, odpowiednie do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania 5±3 st.C. Certyfikat kontroli jakości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 39 – Materiały do badań mikrobiologicznych – III
Płytki odciskowe, szczelnie pakowane-agar z neutralizatorami do kontroli czystości powierzchni mikrobiologicznej (do sprawdzania ogólnej liczby drobnoustrojów oraz grzybów), data ważności min. 5 m-cy od daty dostawy. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości
Płyn płuczący z neutralizatorami-'Płyn płuczący gotowy w butelkach
Skład wg normy:
PN ISO 18593, taki jak w katalogu GRASO nr kat. 3666 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy'
'Płytki odciskowe
Agar TSA z neutralizatorami
'-'Płytki odciskowe, szczelnie pakowane
Agar TSA z neutralizatorami do kontroli czystości powierzchni mikrobiologicznej do sprawdzania ogólnej liczby drobnoustrojów
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 6 miesięcy od daty dostawy'
'Płytki odciskowe
Agar SABOURAUD z 4 % dekstrozą i neutralizatorami
'-'Płytki odciskowe,
szczelnie pakowane
Agar SABOURAUD z 4 % dekstrozą i neutralizatorami do kontroli czystości powierzchni mikrobiologicznej do sprawdzania ogólnej liczby pleśni i grzybów
Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 6 miesięcy od daty dostawy'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 40 – Materiały do badań mikrobiologicznych – IV
Woda do real time PCR-woda do reakcji real time PCR, wolna od kwasów nukleinowych, DNaz, RNaz; rozporcjowana po 1-1,5 ml; wymagane dokumenty: certyfikat jakości
Zestaw do kolumienkowej izolacji DNA-Zestaw do izolacji DNA bakterii z krwi, kultur bakteryjnych i tkanek. Zestaw musi zawierać: Bufor lizujący do tkanek; Bufor wiążący; Proteinaza K w postaci liofilizatu; Bufor usuwający inhibitory; Bufor płuczący; Bufor elucyjny; Kolumienki do izolacji materiału genetycznego; Probówki do łączenia z kolumienkami, do izolacji materiału genetycznego – co najmniej 4 probówki na 1 próbę badaną. Każdy etap przemywania kolumny zachodzi w nowej probówce. High Pure PCR Template Preparation Kit Nr kat. 11 796 828 001 Roche lub równoważny Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy.
Zestaw ELISA do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału-Testy do wykonywania badań metodą ELISA. Do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału. Test musi zawierać (w osobnych fiolkach): rozcieńczalnik prób badanych objętość min. 40 ml;koniugat zawierający mysie przeciwciała monoklonalne swoiste dla toksyny A, połączone z peroksydazą chrzanową oraz kozie przeciwciała poliklonalne swoiste dla toksyny B, połączone z peroksydazą chrzanową, objętość min. 7 ml; substrat dla enzymu; kontrola dodatnia objętość min. 3,5ml; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję; mikropłytka testowa 12 pasków po 8 dołków, opłaszczone przeciwciałami kozimi swoistymi dla toksyn A i B. Wykrywalność toksyn: nie gorsza niż 0,8 ng/ml dla toksyny A oraz nie gorsza niż 2,5 ng/ml dla toksyny B. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 9 miesięcy od daty dostarczenia. Clostridium difficile TOX A/B IITM Test Nr kat. 30397 Techlab lub równoważny
Preparat do usuwania RNaz, RNA, DNA-„Preparat do usuwania RNaz, RNA, DNA. Musi gwarantować 100 % skuteczność w usuwaniu RNaz oraz RNA. Ma być wydajny i łatwy w użyciu. Bezpieczny dla zdrowia zamiennik kancerogennego DEPC. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.
RNase AWAY® lub równoważny. ”
Testy z octanem indoksylu-„Specyfikacja produktu: dla mikrobiologii. Paski gotowe do użycia, do wykrywania zdolności hydrolizy octanu indoksylu. Skład zgodny z normą
PN-EN ISO 10272-1:2007
Opakowanie max 100 testów
Okres ważności min. rok od daty dostawy.
Wymagane: certyfikat jakości”
Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody-„mikrobiologiczny materiał odniesienia certyfikowany w kierunku Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococccus faecalis, Clostridium perfringens, Bacillus cereus.
Zestaw 3 fiolek z liofilizatem (10ml).
Dołączony certyfikat producenta, opisujący liczbę mikroorganizmów (CFU) z dolną i górną granicą odchylenia. Min. data ważności: 4 miesiące
Certyfikat kontroli jakości ”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
(dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje).
Część nr: 41 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 41 – Materiały do badań mikrobiologicznych – V
System do przechowywania mikroorganizmów w obniżonej temperaturze-„System zawiera:
64 probówki (mix kolorów) z hipertonicznym roztworem gwarantującym długoterminową przeżywalność mikroorganizmów,
w każdej probówce po ok. 25 koralików, stalowy statyw do pracy po wyjęciu z głębokiego zamrożenia i plastikowy statyw do przechowywania w zamrożeniu.
Posiane fiolki można przechowywać w temperaturze od -20°C do -80°C. Okres ważności min. 6 m-cy od daty dostawy.
Certyfikat lub świadectwo jakości
»
System do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia-«Specyfikacja produktu: różnokolorowe fiolki z koralikami i roztworem.
Średnica koralika: 3mm. Ilość koralików we fiolce: 20-30
Wymiary fiolek:
wysokość: 47mm, średnica: od 10 do14 mm.
Wymagane: Certyfikat jakości.
”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 42 – Materiały do badań mikrobiologicznych – VI
Paski testowe -„do kontroli środowiska beztlenowego dla mikrobiologii – zmiana barwy z niebieskiej na białą (do kontroli odczynników Anaerocult i anaerocult mini f. MERCK). Okres ważności min. 10 m-cy od daty dostawy.
Certyfikat jakości”
RINGERA tabletki do przygotowania roztworu Ringera-
„1)certyfikat jakości
2) karta charakterystyki
Okres ważności min. 15 m-cy od daty dostawy. ”
Paski testowe -„do wykrywania aminopeptydazy L-alaniny w drobnoustrojach, gotowe do użycia. Okres ważności min. 10 m-cy od daty dostawy.
Certyfikat jakości”
Test do kontroli środowiska beztlenowego-„Specyfikacja produktu: w postaci pasków zmieniających barwę w atmosferze beztlenowej.
Do stosowania w mikrobiologii.
Okres ważności min. rok od daty dostawy.
Wymagane dokumenty:
Certyfikat kontroli jakości”
Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słoju 2,5l dla beztlenowców, dla mikrobiologii -okres ważności min. 15 m-cy od daty dostawy. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości
Układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej-Wkłady + woreczki do inkubacji od 1 do 4 szalek Petriego, do inkubacji Clostridium. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości. Okres ważności min. rok od daty dostawy
Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej-„Specyfikacja produktu: do stosowania w mikrobiologii. Gotowe do użycia, pakowane – max po 50 testów w opakowaniu.
Skład zgodny z normą:
PN- ISO 21528-2:2005
Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy.
Wymagane dokumenty:
1) certyfikat jakości
”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 43 – Środki dezynfekcyjne
Płyn do odkażania powierzchni-'roztwór gotowy do użycia,
szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, Tbc, grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota, preparat wolny od aldehydów, doskonała tolerancja przez użytkowników, krótki czas działania,
dobra tolerancja materiałowa. Wymagane dokumenty: karta charakterystyki. Okres ważności: min. 1 rok od daty dostawy. '
Płyn do odkażania rąk-'alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania m.in. działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym
Wymagane dokumenty: karta charakterystyki.
Okres ważności: min. rok od daty dostawy.'
Preparat do dezynfekcji małych powierzchni o szerokim spektrum działania-'gotowy do użycia. Działanie: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy.
Nie zawierający aldehydów. Butelka 1L ze spryskiwaczem. Wymagane dokumenty:
1) karta charakterystyki
Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy.'
Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu dezynfekcyjnym-' Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie nie zanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi.Wymagane dokumenty: karta charakterystyki.
Okres ważności: min. rok od daty dostawy.'
Gaziki do dezynfekcji-'do oczyszczania i dwzynfekcji skóey przed iniekcją, nasączone 70 % akloholem izopropylowym, każdy gazil zapakowany osobno, pakowane po 100szt.,
Opakowanie zawierające włókninę o wymiarach: 3÷6 cm x 6÷12 cm'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 44 – Sporale
Sporal A-Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (wszystkie cykle sterylizacji), pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus;wskaźnik zawiera nie mniej niż 105 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne CFU. W opakowaniu papierowo-foliowym. Certyfikat jakości. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy.
Sporal S-Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji gorącym suchym powietrzem, krażek bibuły zawierający 108 – 109 zarodników Bacillus subtilis zdolnych do przejścia w formy wegetatywne. Certyfikat jakości. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 45 – Testy sterylizacji
Testy sterylizacji parowej-klasa 6 – testy emulacyjne, zmiana koloru w 121°C po15 min sterylizacji parowej (tylko wówczas, gdy została osiągnięta wzajemna zależność temperatury i czasu w parze nasyconej), deklaracja zgodności. Okres ważności min. 6 m-cy od daty dostawy.
Testy sterylizacji gorącym, suchym powietrzem-rurkowy wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem. 160 st. C/120 min i 170 st. C/65 min., deklaracja zgodności. Okres ważności min. 6 m-cy od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 46 – Peptony i materiały do sporządzania pożywek
Agar bakteriologiczny-„Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Ekstrakt drożdżowy-„Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton bakteriologiczny-„Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton kazeinowy-„Enzymatyczny hydrolizat kazeiny. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton proteozowy-„Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton sojowy-„Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton tryptonowy-„Enzymatyczny hydrolizat kazeiny, źródło tryptofanu. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pepton tryptozowy-„Taki jak w katalogu BTL nr. kat. S-0024. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Wątroba suszona kostki-„Dodatek do podłoża Wrzoska
Certyfikat kontroli jakości” (wymagane jest aby, okres ważności produktu, w chwili dostawy wynosił minimum ¾ okresu ważności od daty produkcji).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 47 – Pożywki agarowe do badań mikrobiologicznych
Agar ALOA wg Ottaviani i Agosti-„Specyfikacja produktu:
gotowe podłoże na płytkach o średnicy 90 mm, skład zgodny z
PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005
Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości
Okres ważności: minimum 3 miesiące od daty dostawy”
Agar chromogenny (do oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie)-
„Skład zgodny z normą PN-EN ISO 9308-1:2014, taki jak w katalogu MERCK nr kat. 1104260500 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Agar ESIA-„Skład zgodny z PKN-ISO/TS 22964, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS173 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy”
Agar Kliglera-„Skład zgodny z normą:
PN EN ISO 10273, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS08 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Agar krwawy podstawa-„Skład zgodny z normą PN EN ISO 7932, taki jak w katalogu OXOID nr kat. CM0271 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Agar MacConkey-„Skład w g/l: pepton 20,0;
chlorek sodu 5,0;
dezoksycholan sodu 1,5;
agar 9,0 – 20,0
laktoza 10,0;
czerwień obojętna 0,03;
fiolet krystaliczny 0,001;
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy
»
Agar odżywczy -‘Skład w g/l: pepton – 5g; ekstrakt wołowy-3g; agar-15g. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar odżywczy -‘Skład w g/l: pepton – 5g; ekstrakt wołowy-1g; ekstrakt drożdżowy-2g; chlorek sodu- 5g; agar-15g. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar Sabouraud -Skład g/l: Pepton-10g; Glukoza-40g; Agar-15g. Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności 2 lata od daty dostawy
Agar Salmonella Shigella (SS) -‘Skład w g/l:
ekstrakt wołowy: 5,0
pepton: 5,0
sole żółci: 8,5
tiosiarczan sodu: 8,5
cytrynian sodu: 8,5
laktoza: 10,0
cytrynian żelaza: 1,0
czerwień obojętna:0,025
zieleń brylantowa: 0,33 mg
agar: 9,0 – 20,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy

Agar Slanetza i Bartley-‘Skład zgodny z normą PN-EN ISO 7899-2, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS67 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar Sorbitol Mac Conkey (SMC)-‘Skład w g/l: pepton 20,0;
sorbitol 10,0;
sole żółci nr 3: 1,5;
chlorek sodu 5,0;
fiolet krystaliczny 0,001; czerwień obojętna 0,03;
agar 9,0-20,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy

Agar SSDC-‘Skład zodny z nomą ISO 10273, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS170 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar tryptonowo-sojowy TSA-‘Skład zgodny z PKN-ISO/TS 22964, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS22 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar tryptozowo-sojowy (TSA)-‘Specyfikacja produktu: podłoże w butelkach 100 – 200 ml, gotowe do użycia po upłynnieniu. Wymagane dokumenty: Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości
Okres ważności: minimum 9 miesięcy od daty dostawy’
Agar Wilson-Blaira-‘Skład w g/l:
pepton 10,0
fosforan dwusodowy 4,0
ekstrakt wołowy 5,0
siarczyn bizmutu 8,0
glukoza 5,0
zieleń brylantowa 0,025
siarczan żelaza 0,3
agar 9,0 – 20,0
Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar z chloramfenikolem-‘Skład w g/l:
ekstrakt drożdżowy 5,0
glukoza 20,0
chloramfenikol 0,1
agar 9,0 – 20,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar z ekstraktem drożdżowym-‘Skład (g/l):
Pepton kazeinowy: 6,0
Ekstrakt drożdżowy: 3,0
Agar: 9 do 20
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów-‘Skład wg normy PN-EN ISO 4833, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS37 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar z ksylozą i lizyną XLD-‘Skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579: 2003, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS45 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy’
Agar z zielenią brylantową, ksylozą, lizyną i wskaźnikiem (BXLH)-«Skład w g/l:
Ekstrakt mięsny: 5,0
Pepton 15,0
Ekstrakt drożdżowy 3,0
Chlorowodorek L- lizyny 5,0
Pabiamid 100 % 0,75
Sacharoza 10,0
Ksyloza 3,8
Tiosiarczan sodu 4,3
Cytrynian żelazowo- amonowy 0,8
Zieleń brylantowa 0,006
Czerwień fenolowa 0.09
Agar 9,0 – 20,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoża mikrobiologiczne oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 48 – Buliony i płyny do rozcieńczeń w postaci suchej
Bulion kazeinowo-sojowy TSB -„Skład (g/l):
pepton kazeinowy: 17
pepton sojowy: 3
chlorek sodu: 5
glukoza: 2,5
ortofosforan dipotasu: 2,5
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Bulion odżywczy zwykły -„Skład w g/l:
ekstrakt wołowy 10,0
pepton 10,0
chlorek sodu 5,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Bulion wzbogacony-„Skład podłoża (g/l):
enzymatyczny hydrolizat kazeiny: 5,4
Pepton: 4,0
Ekstrakt mięsny: 0,4
Chlorek sodu: 3,5
Ekstrakt drożdżowy: 1,7
certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Bulion z sorbitolem i solami żółci-Taki jak w katalogu BTL PO246 lub równoważny. Certyfikat jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Bulon laurylotryptozowy z manitolem i tryptofanem-Taki jak katalogu BTL nr kat – P0229 lub równoważny. Certyfikat jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Podłoże Christensena z mocznikiem w modyfikacji Hormaecha i Munilla-„Skład podłoża (g / l):
pepton: 1,0
chlorek sodu: 5,0
diwodorofosforan potasu: 2,0
mocznik: 20,0
czerwień krezolowa: 0,0096
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Podłoże Wrzoska – podstawa-Skład w g/l: Ekstrakt wątrobowy-4g; Pepton-10g; Chlorek sodu-5g; Glukoza-5g. Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Podłoże z malonianem sodu-„skład w g/l:
Ekstrakt drożdżowy: 1,0
Chlorek sodu: 2,0
Fosforan potasu II zasadowy: 0,6
Fosforan potasu I zasadowy: 0,4
Malonian sodu: 3,0
Siarczan amonu: 2,0
Błękit bromotymolowy: 0,024
Glukoza: 0,25
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Pożywka Moellera-Skład g/l: Pepton-5g; Ekstrakt wołowy-5g; Dekstroza-0,5g; Purpura bromokrezolowa- 0,01g;czerwień krezolowa-0,005g; Pirydoksal- 0,005g. Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności 2 lata od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 49 – Suplementy i pożywki z suplementami
Agar CN do wykrywania Pseudomonas aeruginosa – podstawa-„Skład zgodny z normą PN-EN ISO 16266:2009, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS144 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Agar CYE dla Legionella-„Skład w g/l:Ekstrakt drożdżowy- 10g; Węgiel aktywny-2g; Agar-13g. Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Agar Karmali-Skład w g/l: Columbia agar-39g; Węgiel bakteriologiczny-4g; Hemina-0,032g. Certyfikat kontroli jakości Okres wazności min 2 lata od daty dostawy.
Agar mCP – podstawa do oznaczania Clostridium perfringens metodą filtrów membranowych.-Skład zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS138 lub równoważny. Certyfikat kontoli jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy
Agar TSC – podstawa-„Skład zgodny z normą PN EN ISO 7937, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS96 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Bulion Boltona – podstawa-„Skład zgodny z normą PN EN ISO 10272-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS179 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy”
Bulion Frazera – podstawa-„Skład wg normy PN EN ISO 11290-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. PS99 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 2 lata od daty dostawy. Odpowiedni do przygotowania bulionu półFrazera i bulionu Frazera”
Dodatek wybiórczy BCYE z cysteiną do agaru CYE dla Legionella-„Skład fiolki zgodny
z PN EN ISO 11731-2, taki jak w katalogu OXOID nr kat. SR0110A lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy”
„Dodatek wybiórczy GVPC do agaru CYE
dla Legionella”-„Skład fiolki zgodny
z PN EN ISO 11731-2, taki jak w katalogu OXOID nr kat. SR0152E lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy”
Emulsja żółtka jaja-„Sterylna, bez dodatku tellurynu potasu, bez dodatku polimyksyny
Dodatek do agaru MYP i Baird Parkera
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 9 miesięcy od daty dostawy”
Krew końska-„Sterylna, dodatek do bulinu Boltona dla Campylobacter
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy”
NAD suplement -„suplement do pożywki Mueller Hinton z krwią końską; zawartość fiolki- 10mg NAD
»
Suplement do agaru ALOA-‘Skład zgodny z normą PN EN ISO 11290-1 i 11290-2, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0001 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do agaru CN-‘Skład fiolki wg normy: PN EN ISO 16266, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0057 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do agaru Karmali-‘Skład fiolki (mg):
Pirogronian sodu: 50,0
Cefoperazon: 16,0
Cykloheksymid: 50,0
Wankomycyna: 10,0
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy’
Suplement do agaru mCCDA-‘Skład zgodny z normą PN EN ISO 10272-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0005 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do agaru mCP-Skład zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0026 lub równoważny. Certyfikat kontoli jakości. Okres ważności min 1 rok od daty dostawy
Suplement do agaru Oxford-‘Skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1:1999, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0021 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy’
Suplement do agaru TSC – D-cykloseryna-‘Skład zgodny z normą PN EN ISO 7937, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0008 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do bulionu Boltona dla Campylobacter-‘Skład zgodny z normą
PN EN ISO 10272-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0050 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do bulionu Frazera-‘Skład wg normy PN EN ISO 11290-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0012 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy’
Suplement do bulionu ITC dla Yersinia enterocolitica
‘Skład zgodny z normą
PN EN ISO 10273, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0015 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy’
Suplement do bulionu MacConkeya (mieszanina cefixim-telluryn)-‘Skład fiolki:
0,025mg cefixim
1,25mg telluryn potasu
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności 1 rok od daty dostawy’
Suplement do bulionu półFrazera-«Skład wg normy PN EN ISO 11290-1, taki jak w katalogu BIOCORP nr kat. SL0014 lub równoważny.
Certyfikat kontroli jakości
Okres ważności min 1 rok od daty dostawy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 50 – Zestawy do badań metodą ELISA i WESTERN BLOT
Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi. Metoda ELISA – ilościowa.-Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z PMR. Płytka opłaszczona rekombinowanymi antygenami: OspC (=p21 B. afzelii pKo), p41/i (B.bavariensis pBi) oraz VlsE (różnych genogatunków). Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Barwne oznaczenie brzegów studzienek, różne dla klasy IgM i IgG. Rózne zabarwienia buforów do rozcieńczeń dla klasy IgM i IgG. Odczynniki i kontrole gotowe do użycia. Bufor do rozcieńczania próbek zawierający odczynnik neutralizujący czynnik reumatoidalny (RF). Zestaw po otwarciu ważny co najmniej 3 miesiące. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. BI21042 Biomedica lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciwko Borrelia burgdorferi. Metoda ELISA – ilościowa. -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z PMR. Płytka opłaszczona rekombinowanymi antygenami: OspC (p21 B. burgdorferi sensu stricto B31, B. garinii 20047), p18 (=DbpA B. afzelii pKo), p100 (B. afzelii pKo) oraz VlsE (różnych genogatunków). Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Barwne oznaczenie brzegów studzienek, różne dla klasy IgM i IgG. Różne zabarwienia buforów do rozcieńczeń dla klasy IgM i IgG. Odczynniki i kontrole gotowe do użycia. Zestaw po otwarciu ważny co najmniej 3 miesiące. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. BI21032 Biomedica lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Cytomegalii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.- Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. CMVM0110 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Cytomegalii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.- Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. CMVG0110 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein-Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.-
Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EBVM0150 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epstein-Barr w próbkach osocza i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EBVG0150 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi odry w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. MEAM0330 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi odry w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.- Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. MEAG0330 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Varicella-Zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.VZVM0490 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Varicella-Zoster Virus w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -
Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.VZVG0490 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgA przeciwko toksynie krztuśca PT i hemaglutyninie włókienkowej FHA w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa. -Test wspólny dla klasy IgG i IgA, umożliwiający oznaczenie dwóch klas przeciwciał na jednej mikropłytce, zawierający oddzielne koniugaty i kontrole dla klas IgG i IgA. Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EC115.00 Sekisui, Virotech lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Toxocara canis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. TOCG0450 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).-Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p18 w rozbiciu na gatunki Borrelia. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. Ocena wyników testu w sposób punktowy – punkty przypisane poszczególnym prążkom. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. 4273 Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego). -Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p18 w rozbiciu na gatunki Borrelia. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. Ocena wyników testu w sposób punktowy – punkty przypisane poszczególnym prążkom. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. 4272 Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego). -Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p18 w rozbiciu na gatunki Borrelia. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. Ocena wyników testu w sposób punktowy – punkty przypisane poszczególnym prążkom. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. 4277PL Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw typu Line, do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia bavariensis i Borrelia spielmanii w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i PMR (płynu mózgowo-rdzeniowego).- Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach, antygeny OspC i p18 w rozbiciu na gatunki Borrelia. Test wykorzystujący co najmniej antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18. Kontrola cut-off naniesiona na pasku nitrocelulozy. Ocena wyników testu w sposób punktowy – punkty przypisane poszczególnym prążkom. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. 4276PL Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Koniugat do zestawu typu Line do oznaczenia przeciwciał w klasie IgG przeciw Borrelia burgdorferi.-Koniugat do zestawu diagnostycznego recomLine Borrelia IgG (o nr kat. 4276PL lub 4272). Nr kat. 10014 Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Koniugat do zestawu typu Line do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM przeciw Borrelia burgdorferi.-Koniugat do zestawu diagnostycznego recomLine Borrelia IgM (o nr kat. 4277PL lub 4273). Nr kat. 10015 Mikrogen lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do wykrywania antygenów Entamoeba histolytica (szczep patogenny) w próbkach ludzkiego kału. Metoda ELISA.-Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. E-018-A Seramun Diagnostica GmbH lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Chlamydia trachomatis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.CHLM0070 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Chlamydia trachomatis w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.- Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.CHLG0070 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi świnki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.-Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.MUMM0340 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi świnki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.- Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.MUMG0340 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko HSV 1/2 w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.-Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.HSVM0250 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko HSV 1/2 w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.-Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.HSVG0250 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi różyczki w surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.RUBM0400 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi różyczki w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – ilościowa.-Wyliczanie wyniku w oparciu o krzywą kalibracji wyznaczoną na podstawie 4 kalibratorów. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.RUBG0400 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa. -
Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. TOXM0460 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii w osoczu i surowicy krwi ludzkiej. Metoda ELISA – ilościowa.-Wyliczenie wyniku w oparciu o 4 kalibratory. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. TOXG0460 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania awidności przeciwciał IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy krwi ludzkiej.-Do stosowania z zestawem testowym NovaLisa Toxoplasma gondii IgG – ELISA. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. TOXGA460 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesiący od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Brucella w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa.-Test wspólny dla klasy IgG i IgM, umożliwiający oznaczenie dwóch klas przeciwciał na jednej mikropłytce, zawierający oddzielne koniugaty i kontrole dla klas IgG i IgM. Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EC101.00 Sekisui, Virotech lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa. -Test wspólny dla klasy IgG i IgM, umożliwiający oznaczenie dwóch klas przeciwciał na jednej mikropłytce, zawierający oddzielne koniugaty i kontrole dla klas IgG i IgM. Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EC114.00 Sekisui, Virotech lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko enterowirusom w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – półilościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EC116G00 Sekisui, Virotech lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko enterowirusom w osoczu i surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa i półilościowa. -Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Test składający się z płytki testowej i płytki referencyjnej. Posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat. EC116M00 Sekisui, Virotech lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (FSME/TBEV) w osoczu lub surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – jakościowa.-Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off). Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.TICM0440 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu (FSME/TBEV) w osoczu lub surowicy ludzkiej. Metoda ELISA – ilościowa.-Wyliczanie wyniku w oparciu o krzywą kalibracji wyznaczoną na podstawie 5 kalibratorów. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Nr kat.TICG0440 NovaTec lub równoważny. Termin ważności – min. 6 miesięcy od daty dostarczenia.
Odczynnik do usuwania interferencji czynnikiem reumatoidalnym i przeciwciałami IgG w testach ELISA w kierunku IgM.-„Do wykonania 40 testów. Posiada certyfikat CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim Nr kat. BI-3501 Biomedica lub równoważny.
”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wymagania do całego pakietu: dostawca zobowiązany jest do dostarczenia/użyczenia sprzętu do przeprowadzenia badań.
Część nr: 51 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 51 – Surowice I
'Surowica Salmonella
dla antygenu H2
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu H5
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Ha
do aglutynacji szkiełkowej
'-'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hc
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hd
do aglutynacji szkiełkowej
'-'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Henx
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hgm
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hi
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hlv
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
— 'Surowica Salmonella
dla antygenu HM
do aglutynacji szkiełkowej,
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń
'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hm
do aglutynacji szkiełkowej
'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hm
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hq
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczemoraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń
'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hz6
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu O1,3,19
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu O4
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu O7
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu O8,20
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu O9
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Vi
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu 010
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'-
'Surowica Salmonella
dla antygenu BO
do aglutynacji szkiełkowej-'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu CO
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu DO
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu EO
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'
'Surowica Salmonella
dla antygenu Hk
do aglutynacji szkiełkowej
'
— 'Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń'.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 52 – Surowice II
„Surowica Salmonella
dla antygenu O13
do aglutynacji szkiełkowej”-„Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń”
„Surowica Salmonella
dla antygenu O46
do aglutynacji szkiełkowej”-Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hx
do aglutynacji szkiełkowej”-„Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hz10
do aglutynacji szkiełkowej”-„Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń”
„Surowica Salmonella
dla antygenu Hi
do hamowania antygenów rzęskowych”-„Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem”
„Surowica Salmonella
dla antygenu H2
do hamowania antygenów rzęskowych”-„Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości
Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01 %
Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 53 – Surowice III
Surowica Salmonella dla antygenu HM-„do aglutynacji szkiełkowej, do diagnostyki in vitro. Okres ważności: min. rok od daty dostawy.
Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości”
Surowica Samlonella dla antygenu grupowego AO-„Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”
Surowica Samlonella dla antygenu grupowego BO-„Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”
Surowica Samlonella dla antygenu grupowego CO
— „Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”
Surowica Samlonella dla antygenu grupowego DO-„Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”
Surowica Samlonella dla antygenu grupowego EO-„Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”
Surowica Samlonella dla antygenu powierzchniowego Vi-„Specyfikacja produktu: surowica do aglutynacji szkiełkowej. Okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy
Wymagane dokumenty:
Certyfikat jakości.”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 54 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 54 – Odczynniki diagnostyczne
'Lateks Salmonella
Zestaw wieloważny'-'Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około 3600 próbek. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 12 x 8 ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3=12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl.
'
'Lateks Salmonella
Zestaw podstawowy
'
— 'Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około1500 próbek wieloważnych oraz około 300 prób monowalentnych. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 5 x 8 ml, odczynniki jednoważne grupy B,C1, C2, D, E i G (po 1 buteleczce po 8 ml każda); latek kontrolny 1x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl).
Zestaw„Lateks S. sonnei”-'Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy.Jedno opakowanie ma zawierać odczynnik Shigella sonnei w ilości 5x8ml, lateks kontrolny 5x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Zestaw ma umożliwić wykonanie około1500 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl).
'
Lateks Shigella sonnei Odczynnik S.sonnei-'Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy.
Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie około 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. '
'Lateks Shigella sonnei
Lateks kontrolny'-'Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie około 300 oznaczeń.
Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. '
'Lateks EPEC
Opakowanie nr 1'-Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Zestaw ma umożliwić wykonanie około 500 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki wieloważne A, B, C i lateks kontrolny w ilości 3x5ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 250 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl.
'Lateks EPEC
Opakowanie nr 2'-Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (5x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl).
'Lateks EPEC
Opakowanie nr 3'-
Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (6x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl).
'Lateks EPEC
Opakowanie nr 4'-Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (3x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl).
Lateks VTEC-Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (7x2ml), lateks kontrolny(2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 55 – Krążki do antybiogramów
Krążki do antybiogramów: Amoksycylina/kwas klawulanowy 20/10 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ampicylina 10 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Cefotaksym 5 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Cefotaksym 30 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Cefoksytyna 30 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ceftazydym 10 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ceftazydym 30 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Cefuroksym 30 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ceftriakson 30 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ceftriakson 50 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Gentamycyna 10μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Imipenem 10μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Klindamycyna 2μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Meropenem 10μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Nitrofurantoina 100μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Penicylina G 1UJ-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Piperacylina/Tazobactam 30/6 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Sulfamethoxazole/Trimethoprim 23,75/1,25 μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Krążki do antybiogramów: Ticarcylina/kwas klawulanowy 75 /10μg-Certyfikat jakości Termin ważności co najmniej rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet-56 – Odczynniki do badań metodą PCR – I
Zestaw real time PCR do detekcji Salmonella w żywności -Zestaw do detekcji Salmonella zwalidowany na LC 2.0 i LC 480. Walidacja AOAC RI, MICROVAL, NordVal. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, roztwór zabarwiony w celu lepszej wizualizacji, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA Salmonella i kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowane na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Foodproof® Salmonella Detection Kit Nr kat.R31027 Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw real time PCR do detekcji E. coli i Shigella w żywności-Zestaw do detekcji E.coli i Shigella zwalidowany na LC 2.0 i LC 480 II. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, roztwór zabarwiony w celu lepszej wizualizacji, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA E.coli i Shigella spp. oraz kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowana na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl.Foodproof® E.coli and Shigella Detection Kit Nr katalogowy R30009, Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw real time PCR do detekcji Campylobacter w żywności-Zestaw do detekcji Campylobacter zwalidowany na LC 2.0 i LC 480 II. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji do stosowania w aparacie LC 2.0 – roztwór plazmidowego DNA, rozporcjowana na min. 3 fiolki; kontrola wewnętrzna amplifikacji do stosowania w aparacie LC 480 II – roztwór plazmidowego DNA, roztwór zabarwiony w celu lepszej wizualizacji, rozporcjowana na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA Campylobacter oraz kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowana na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Foodproof® Campylobacter Detection Kit Nr katalogowy R31005, Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw real time PCR do detekcji E. coli O157 w żywności-Zestaw do detekcji E.coli O157 zwalidowany na LC 2.0. Walidacja AOAC-RI. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA E.coli O157 oraz kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowana na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Foodproof® E. coli O157 Detection Kit, Hybridization Probes (LC1.X,2.0) for Food Testing Purposes Nr katalogowy R30010, Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw real time PCR do detekcji STEC w żywności-Zestaw do detekcji metodą real time PCR (geny stx1, stx2, eae) zwalidowany na LC 480. Zestaw musi zawierać: mieszaninę reakcyjną do reakcji real time PCR – w postaci liofilizatu rozporcjowanego na 96 dołków (8 pasków po 12 dołków), zawiera startery i sondy hydrolityczne specyficzne dla genów stx1, stx2 i eae E.coli oraz dla kontroli wewnętrznej reakcji, kontrolę wewnętrzną reakcji amplifikacji, polimerazę Taq, uracylo-N-glikozylazę; kontrolę pozytywną amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; wodę wolną od nukleaz, do PCR; zatyczki do dołków, na 96 dołków. Foodproof® STEC Screening LyoKit Nr katalogowy R60211, Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw do izolacji DNA E. coli ze wzbogaconych hodowli bakteryjnych z próbek żywności -Zestaw do izolacji DNA E.coli O157 ze wzbogaconych hodowli bakteryjnych z próbek żywności. Walidacja AOAC-RI. Procedura ekstrakcji dla pojedynczej próbki przeprowadzana maksymalnie w 1 probówce, bez przelewania. Foodproof® ShortPrep II Kit Nr katalogowy S40002, Biotecon Diagnostics lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Zestaw do kompensacji kolorów-Zestaw do kompensacji kolorów na aparacie LC 480. Zawiera próbę ślepą i min. 4 kalibratory, odpowiednie dla posiadanych testów do detekcji. Color Compensation Set 3 Nr kat. A50010 Biotecon Diagnostics lub równoważny. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.
Materiał odniesienia E. coli -Certyfikowane ilościowe materiały odniesienia Escherichia coli. Cechy produktu: max. 4 pasaż szczepu odniesienia,temperatura przechowywania 2-8°C, trwałość 6 miesięcy od daty dostarczenia, każdy pellet znajduje się w indywidualnej fiolce, wysoka gwarancja jakości liofilizatu; zestaw handlowy składa się z 2 fiolek ze szczepem i 2 fiolek z płynem uwadniającym (po 1ml), do produktu jest dołączony Certyfikat Analityczny. 2 pellety 104 CFU/pellet, pojedynczo pakowane, plus dwie fiolki (1ml) płynu uwadniajacego. MicroPellet RTPlus Escherichia coli ATCC 51813 Nr katalogowy MP-RTP4-E044 Mecconti lub równoważny
Materiał odniesienia Salmonella enterica subsp. enterica serovar typhimurium-Certyfikowane ilościowe materiały odniesienia Salmonella enterica. Cechy produktu: max. 4 pasaż szczepu odniesienia,temperatura przechowywania 2-8°C, trwałość 6 miesięcy od daty dostarczenia, każdy pellet znajduje się w indywidualnej fiolce, wysoka gwarancja jakości liofilizatu, zestaw handlowy składa się z 2 fiolek ze szczepem i 2 fiolek z płynem uwadniającym (po 1ml). Do produktu jest dołączony Certyfikat Analityczny. 2 pellety 104 CFU/pellet, pojedynczo pakowane, plus dwie fiolki (1ml) płynu uwadniajacego. MicroPellet RTPlus Salmonella enterica subsp. enterica serovar typhimurium. WDCM00031 ATCC 14028 Nr katalogowy MP-RTP4-S018 Mecconti lub równoważny
Materiał odniesienia Clostridium perfringens-Certyfikowane ilościowe materiały odniesienia Clostridium perfringens. Cechy produktu: max. 4 pasaż szczepu odniesienia,temperatura przechowywania 2-8°C, trwałość 6 miesięcy od daty dostarczenia, każdy pellet znajduje się w indywidualnej fiolce, wysoka gwarancja jakości liofilizatu, zestaw handlowy składa się z 2 fiolek ze szczepem i 2 fiolek z płynem uwadniającym (po 1ml). Do produktu jest dołączony Certyfikat Analityczny. 2 pellety 103 CFU/pellet, pojedynczo pakowane, plus dwie fiolki (1ml) płynu uwadniajacego. MicroPellet RTPlus Clostridium perfringens WDCM00007 ATCC 13124 Nr katalogowy MP-RTP3-C026 lub równoważny
Materiał odniesienia Staphylococcus aureus subsp. aureus-Certyfikowane ilościowe materiały odniesienia Staphylococcus aureus. Cechy produktu: max. 4 pasaż szczepu odniesienia, temperatura przechowywania 2-8°C, trwałość 6 miesięcy od daty dostarczenia, każdy pellet znajduje się w indywidualnej fiolce, wysoka gwarancja jakości liofilizatu, zestaw handlowy składa się z 2 fiolek ze szczepem i 2 fiolek z płynem uwadniającym (po 1ml). Do produktu jest dołączony Certyfikat Analityczny. 2 pellety 104 CFU/pellet, pojedynczo pakowane, plus dwie fiolki (1ml) płynu uwadniajacego. MicroPellet RTPlus Staphylococcus aureus subsp. aureus WDCM00034 ATCC 25923 Nr katalogowy MP-RTP4-S039 Mecconti lub równoważny
Materiał odniesienia do mikrobiologii wody i żywności Legionella pneumophila SG1 i Legionella bozemanii-Certyfikowany materiał odniesienia do mikrobiologii wody i żywności. Produkt jest dostarczany w postaci 3 fiolek z liofilizatem. Jedna fiolka pozwala na przygotowanie 1 L próbki testowej.Do każdego referencyjnego materiału odniesienia jest dołączony Reference Material Certificate od producenta, opisujacy liczbę mikroorganizów (CFU) z dolną i górną granicą odchylenia. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia( możliwość recertyfikowania). Nr katalogowy MV0037 IFM lub równoważny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 57 – Odczynniki do badań metodą PCR – II
Zestaw do detekcji TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E. muris metodą real-time PCR-Zestaw do detekcji TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E. muris metodą real-time PCR na aparacie LightCycler 480. Dwukrokowy. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 25µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 10µl. Zalecana izolacja RIBO-prep, transkrypcja – Reverta-L. Zawiera kontrolę inhibicji PCR oraz jakości izolacji. Posiada certyfikat –CE IVD, certyfikat jakości. AmpliSens TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophilum/E.chaffeensis/E.muris PCR KitNr kat. R-V59 f-my ILS lub równoważny.
Zestaw do izolacji materiału genetycznego TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E. murisAmpliSens -Zestaw do izolacji. Zalecany do zestawu AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E. muris – FRT PCR Kit. Posiada certyfikat –CE IVD, certyfikat jakości. RIBO-prep Extraxtion Kit lub równoważny
Zestaw do odwrotnej transkrypcji -Zestaw do odwrotnej transkrypcji. Zalecany do zestawu AmpliSens®TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis/E. muris – FRT PCR Kit. Posiada certyfikat –CE IVD, certyfikat jakości. Amplisens Reverta-L lub równoważny
Zestaw do detekcji materiału genetycznego Borrelia burgdorferi metodą real time PCR-Zestaw do detekcji Borrelia burgdorferi metodą real-time PCR na aparacie LC 2.0 i LC 480. Zawiera kontrolę inhibicji oraz jakości izolacji. Posiada certyfikat – CE IVD, certyfikat jakości. Zestaw musi zawierać: mieszanina odczynników do reakcji real time PCR, zawierajaca startery i sondy specyficzne dla Borrelia burgdorferi sensu lato ( w tym co najmniej B.B. sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), uracylo-N-glikozylazę, polimerazę DNA (rozporcjowane na min. 4 fiolki); kontrola wewnętrzna reakcji amplifikacji (rozporcjowana na min. 2 fiolki); kontrola pozytywna, zawierajaca Borrelia burgdorferi 102 kopii/µl (rozporcjowana na min. 2 fiolki). Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 40µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 10µl. GeneProof Borrelia PCR Kit Nr kat. BB/ISEX/100, f-my GeneProof lub równoważny.
Zestaw do kolumienkowej izolacji materiału genetycznego wirusów-Zestaw do kolumienkowej izolacji kwasów nukleinowych RNA wirusów (w jednym zestawie). Izolacja z płynów ustrojowych np.surowica, osocze. Objętość próbki do ekstrakcji kwasów: do 150 µl. Objętość eluatu: 50 µl. Czas izolacji 5 próbek: do 30 min. Zestaw zawiera zliofilizowane Carrier RNA. Zestaw musi zawierać: bufor lizujący, bufory płuczące, bufor elucyjny, wodę wolną od RNaz, kolumienki do izolacji materiału genetycznego, probówki do łączenia z kolumienkami do izolacji materiału genetycznego (co najmniej 4 probówki na 1 próbę badaną). Każdy etap przemywania kolumny zachodzi w nowej probówce. GeneProof Pathogen Free RNA Isolation Kit Nr kat. IRNA 050 GeneProof lub równoważny Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy.
Zestaw real time PCR do jakościowej diagnostyki wirusa grypy typ A, A/H1N1/v, B -Zestaw real time PCR typu one-step (nie wymaga osobnego użycia rewertazy) do jakościowej diagnostyki wirusa grypy typu A, A/H1N1/v i B, zwalidowany na LightCycler 480. Zestaw musi zawierać (w oddzielnych fiolkach): mieszanina reakcyjna do reakcji real time PCR, zawierająca startery i sondy specyficzne dla wirusów grypy oraz dla kontroli wewnętrznej; enzymy do reakcji real time RT-PCR; bufor reakcyjny; kontrola pozytywna; kontrola negatywna; kontrola wewnętrzna. Objętość reakcyjna 25 µl. Zestaw do kompensacji kolorów na aparat LightCycler 480 w cenie zestawu. Materiał do badań – wymazy z nosogardzieli. FTD Flu Nr kat. FTD-21.1-64 firmy Fast-track diagnostics lub równoważny. Posiada certyfikaty: CE IVD, certyfikat jakości. Okres ważności min. 11 miesięcy od daty dostarczenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 58 – Odczynniki do badań metodą PCR – III
Zestaw do detekcji materiału genetycznego Legionella spp. metodą real time PCR -Zestaw do detekcji Legionella spp. metodą real-time PCR na aparacie LightCycler 480. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): mieszaninę odczynników do przeprowadzenia reakcji real time PCR, zawierającą specyficzne startery i sondy dla Legionella spp.; polimerazę DNA, uracylo-N-glikozylazę (w postaci liofilizatu, rozporcjowane na min. 4 fiolki); kontrolę wewnętrzną reakcji amplifikacji (w postaci liofilizatu); odpowiedni bufor do rekonstytucji liofilizowanej mieszaniny reakcyjnej; kontrolę pozytywną amplifikacji (roztwór DNA); wodę wolną od nukleaz, do PCR. AquaScreen® Legionella spp. Detection Kit for qPCR Nr kat. 33-2100 Minerva Biolabs lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy.
Standard DNA Legionella pneumophila do real time PCR-Standardy do zestawu AquaScreen® Legionella spp. Detection Kit for qPCR z poz.1. Zawiera min.106 kopii genomów/µl. W zestawie z odpowiednim buforem Tris-HCl do sporządzania serii rozcieńczeń genomowego DNA (min. 3 fiolki po 1000 µl). Legionella pneumophila PCR Quantification Standards Nr kat. 52-0101 Minerva Biolabs lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy.
Zestaw do izolacji DNA bakteryjnego z wody-Zestaw do filtracji wody i izolacji DNA bakteryjnego. Zawiera: filtry membranowe o porach max. 0,45 µm, szalki inkubacyjne, probówki inkubacyjne, kolumny do izolacji materiału genetycznego z odpowiednimi probówkami, probówki do przechowywania wyizolowanego materiału genetycznego, bufor lizujący, max. 2 bufory płuczące do izolacji, bufor elucyjny rozporcjowany na min. 4 fiolki. AquaScreen® Fast Extract Kit for Conventional Filtration Systems Nr kat. 32-1050 Minerva Biolabs lub równoważny. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 59 – Odczynniki do badań metodą PCR w żywności
Zestaw real time PCR do jakościowego wykrywania materiału genetycznego Staphylococcus aureus w produktach żywnościowych. -Zestaw do detekcji materiału genetycznego Staphylococcus aureus metodą real time PCR. Zwalidowany na aparat LC 480. Zawiera co najmniej kontrolę pozytywną oraz wewnętrzną kontrolę reakcji amplifikacji. SureFast Staphylococcus aureus PLUS Nr kat. CONGEN F5116 lub równoważny. Certyfikat jakości. Termin ważności – min 1 rok od daty dostarczenia.
Zestaw real time PCR do jakościowego wykrywania materiału genetycznego Clostridium perfringens w produktach żywnościowych-Zestaw do detekcji materiału genetycznego Clostridium perfringens metodą real time PCR. Zwalidowany na aparat LC 480. Zawiera co najmniej kontrolę pozytywną oraz wewnętrzną kontrolę reakcji amplifikacji. SureFast Clostridium perfringens PLUS Nr kat. CONGEN F5123 lub równoważny. Certyfikat jakości. Termin ważności – min 1 rok od daty dostarczenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 60 – Testy immunoenzymatyczne i immunofluorescencji
Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu genogrupy 1 i 2 Norowirusa w próbkach kału -Zestaw musi zawierać: 12 pasków po 8 mikrostudzienek, pokrytych mieszaniną monoklonalnych przeciwciał swoistych dla genotypów 1 i 2 Norowirusa; rozcieńczalnik prób badanych, objętość min. 110 ml; koniugat, zawierający królicze przeciwciała poliklonalne i mysie przeciwciała monoklonalne, znakowane peroksydazą chrzanową, swoiste dla antygenu norowirusa genogrupy 1 i 2; substrat dla enzymu; kontrola dodatnia – liofilizat wirusopodobnych cząsteczek norowirusa, rozporcjowana na co najmniej 4 fiolki; rozcieńczalnik kontroli dodatniej; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję. IDEIA™ Norovirus Nr kat. K604411-2 OXOID lub równoważny. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.
Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu Adenowirusa w próbkach kału-Test do wykrywania wszystkich ludzkich serotypów adenowirusa. Zestaw musi zawierać: 12 pasków po 8 mikrostudzienek, pokrytych przeciwciałem monoklonalnym swoistym dla adenowirusa; rozcieńczalnik prób badanych, objętość min. 120 ml; koniugat, zawierający przeciwciała monoklonalne znakowane peroksydazą chrzanową, swoiste dla adenowirusa; substrat dla enzymu; kontrola dodatnia; kontrola ujemna; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję. W trakcie wykonywania oznaczenia 2 inkubacje, pierwsza maksymalnie 60 minut, druga maksymalnie 10 minut. ProSpecT™ Adenovirus Nr kat. R240096 OXOID lub równoważny. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.
Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu Rotawirusów (grupa A) w próbkach kału.-Zestaw musi zawierać: 12 pasków po 8 mikrostudzienek, pokrytych króliczym przeciwciałem poliklonalnym swoistym dla rotawirusa; rozcieńczalnik prób badanych, objętość min. 120 ml; koniugat, zawierający przeciwciała poliklonalne królicze znakowane peroksydazą chrzanową, swoiste dla rotawirusa; substrat dla enzymu; kontrola dodatnia; kontrola ujemna; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję. W trakcie wykonywania oznaczenia 2 inkubacje, pierwsza maksymalnie 60 minut, druga maksymalnie 10 minut. ProSpecT™ Rotavirus Nr kat. R240396 OXOID lub równoważny. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.
Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu swoistego Giardia (GSA 65) w próbkach kału.- Zestaw musi zawierać: 12 pasków po 8 mikrostudzienek, pokrytych króliczym przeciwciałem anty-GSA 65; rozcieńczalnik prób badanych, objętość min. 120 ml; koniugat, zawierający przeciwciała monoklonalne mysie anty-GSA znakowane peroksydazą chrzanową, butelka z zakraplaczem; substrat dla enzymu, butelka z zakraplaczem; kontrola dodatnia, butelka z zakraplaczem; kontrola ujemna, butelka z zakraplaczem; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję. W trakcie wykonywania oznaczenia 3 inkubacje, pierwsza maksymalnie 60 minut, druga maksymalnie 30 minut, trzecia maksymalnie 10 minut. ProSpecT™ Giardia Microplate Assay Nr kat. R2458096 OXOID lub równoważny. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.
Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania wirusa paragrypy typu I, II i III w wymazach z nosogardzieli-Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania wirusa paragrypy typu I, II i III w wymazach z nosogardzieli. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.IMAGEN™Parainfluenza Virus Typing Kit lub równoważny
Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania adenowirusa w wymazach z nosogardzieli-Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania adenowirusa w wymazach z nosogardzieli. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia. IMAGEN™ Adenovirus Kit lub równoważny
Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania RSV w wymazach z nosogardzieli.-Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania RSV w wymazach z nosogardzieli. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.IMAGEN™Respiratory Syncytial Virus lub równoważny
Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania wirusa paragrypy w wymazach z nosogardzieli – antygen grupowy-Test immunofluorescencji bezpośredniej do wykrywania wirusa paragrypy w wymazach z nosogardzieli – antygen grupowy. Certyfikaty – CE IVD, certyfikat jakości. Instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 1 rok od daty dostarczenia.IMAGEN™ Parainfluenza Virus Group lub równoważny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 61 – Materiały do systemu mini Vidas
VIDAS Salmonella (SLM) test do wykrywania Salmonella za pomocą automatycznego systemu mini Vidas.-„Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, 60 pipetek SPR, 60 pasków testowych. Na opakowaniu kod MLE. Wnętrze ścianki SPR opłaszczone przeciwciałami anty-Salmonella. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka perforowana. Pasek testowy zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę ważności, ostatnia studzienką jest kuwetą do pomiaru fluorescencji. Test jest kompatybilny z aparatem mini Vidas. Wymagane dokumenty: certyfikat kontroli jakości, karta charakterystyki. Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy.
np. nr kat. 30702 bioMerieux lub równoważny”
VIDAS Listeria monocytogenes (LMO2) test do wykrywania Listeria monocytogenes za pomocą automatycznego systemu mini Vidas.-„Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, 60 pipetek SPR, 60 pasków testowych.
Wnętrze ścianki SPR opłaszczone przeciwciałami anty-Listeria monocytogenes. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka perforowana. Na pasku testowym: kod paskowy określający nazwę testu, numer serii, data ważności. Ostatnia studzienka jest kuwetą do pomiaru fluorescencji. Zestaw kompatybilny z aparatem mini Vidas. Wymagane dokumenty: certyfikat kontroli jakości, karta charakterystyki. Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy.
np. nr kat. 30704 bioMerieux lub równoważny”
VIDAS Staph. Enerotoxin II (SET2) – test do wykrywania enterotoksyny gronkowcowej za pomocą automatycznego systemu mini Vidas.-„Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, 30 pipetek SPR, 30 pasków testowych, bufor ekstrakcyjny do przygotowania próbki do analizy. Na opakowaniu kod MLE. Wnętrze SPR opłaszczone przeciwciałami anty – enterotoksynie gronkowcowej. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza perforowana. Na folii paska kod określający nazwę testu, numer serii i datę ważności, ostatnia studzienka paska – kuweta do pomiaru fluorescencji. Test kompatybilny z aparatem mini Vidas. Wymagane dokumenty: certyfikat kontroli jakości, karta charakterystyki
Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy.
np. nr kat. 30705 bioMerieux lub równoważny”
VIDAS UP E. coli O157 test do wykrywania E. coli O157 za pomocą automatycznego systemu mini Vidas.
— „Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, 30 pipetek SPR, 30 pasków testowych. Na opakowaniu kod MLE. Wnętrze SPR opłaszczone rekombinowaną proteiną fagową włókna ogonka do wychwytywania E. coli O157 włączając H7. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza studzienka – perforowana. Na pasku testowym: kod paskowy określający nazwę testu, numer serii, data ważności, ostatnia studzienka – kuweta do pomiaru fluorescencji. Test kompatybilny z aparatem mini Vidas. Wymagane dokumenty: certyfikat kontroli jakości, karta charakterystyki. Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy. Nr kat. 30122 bioMerieux lub równoważny
»
VIDAS Immuno-Concentration E. coli O157 (ICE) zestaw do selektywnego namnażania E. coli O 157 za pomocą automatycznego systemu mini Vidas.
— ‘Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, 30 pipetek SPR, 30 pasków testowych. Na opakowaniu kod MLE.
Wnętrze SPR opłaszczone przeciwciałami anty – E. coli O 157. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, czwarta studzienka perforowana. Na folii paska kod z nazwą testu, numerem serii, datą ważności. Ostatnia studzienka paska – kuweta do pomiaru fluorescencji.
Test kompatybilny z aparatem mini Vidas Wymagane dokumenty: certyfikat jakości, karta charakterystyki. Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy.
np. nr kat. 30526 bioMerieux lub równoważny. ’
VIDAS Campylobacter (CAM) test do wykrywania Campylobacter za pomocą automatycznego systemu mini Vidas-‘Specyfikacja produktu: skład zestawu: standard, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, 30 pipetek SPR, 30 pasków testowych. Na opakowaniu kod MLE. Wnętrze SPR opłaszczone przeciwciałami anty-Campylobacter. Pasek testowy: 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza perforowana. Pasek testowy zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę ważności. Ostatnia studzienka – kuweta do pomiaru fluorescencji. Test kompatybilny z aparatem mini Vidas. Wymagane dokumenty: certyfikat kontroli jakości, karta charakterystyki. Okres ważności min. ½ roku od daty dostawy;
np. nr kat. 30111 bioMerieux lub równoważny.’
Quality Control Vidas. Test kontroli jakości dla mechanizmu pipetującego i systemu optycznego aparatu Vidas.-«Specyfikacja produktu: zestaw: 60 pipetek SPR i 60 pasków testowych. Pasek testowy składa się z 10 zakrytych folią studzienek, pierwsza i trzecia studzienka jest perforowana. Umieszczona na folii naklejka zawiera kod paskowy określający nazwę testu, numer serii i datę ważności.
Test ten stanowi kompatybilny zestaw wraz z aparatem mini Vidas
Okres ważności min. 15 miesięcy od daty dostawy
np. nr kat. 30706 bioMerieux lub równoważny”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 62 – Odczynniki do badań bakteriologicznych
Test ID 32 E do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram (-)-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności. Jedn opakowanie ma zawierać 25 pasków ID 32 E + 25 pokrywek inkubacyjnych
Test ID 32 STAPH do identyfikacji gronkowców-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważnościJedn opakowanie ma zawierać 25 pasków ID 32 STAPH + 25 pokrywek inkubacyjnych
Test Rapid ID 32 STREP do identyfikacji paciorkowców i enterokoków-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności Jedn opakowanie ma zawierać 25 pasków Rapid ID 32 STREP + 25 pokrywek inkubacyjnych.
Test API NH do identyfikacji Neisseria i Haemophilus-„Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności Jedno opakowanie ma zawierać:
10 pasków API NH, 10 ampułek API NaCl 0,85 % Medium (2 ml),
1 ampułka odczynnika JAMES,
1 ampułka odczynnika ZYM B,
10 komór inkubacyjnych i 10 kart wyników”
Odczynnik NIT1 + NIT 2-„Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności.
Odczynnik do testu ID 32 STAPH i ID 32 STREP. Jedno opakowanie ma zawierać po 2 fiolki (2x min.5ml) odczynnika NIT1 i 2 fiolki (2x min. 5ml) odczynnika NIT2”
Odczynnik VPA + VPB-„Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności.
Odczynnik do testu ID 32 STAPH i ID 32 STREP. Jedno opakowanie ma zawierać 1 fiolkę odczynnika VPA (min. 5ml) i 1 fiolkę odczynnika VPB (min. 5ml)”
Odczynnik FB-„Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności.
Odczynnik do testu ID 32 STAPH i ID 32 STREP. Jedno opakowanie ma zawierać 2 fiolki odczynnika = 2x min.5ml”
Odczynnik NIN-„Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności.
Odczynnik do testu ID 32 STREP. Jedno opakowanie ma zawierać 2 fiolki odczynnika = 2x min.5ml ”
James Reagent-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu ważności. Jedno opakowanie ma zawierać 2 fiolki odczynnika = 2x min.5ml
Suspension Medium-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości, Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu od daty ważności. Jedno opakowanie ma zawierać 100 ampułek po 2ml
0,85 % Medium-Produkt przeznaczony do pracy w systemie miniAPI. Certyfikat jakości. Okres ważności – 3/4 możliwego maksymalnego terminu od daty ważności. Jedno opakowanie ma zawierać 100 ampułek po 2ml.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.
1)Krótki opis
Pakiet 63- Wzorce estrów kwasów tłuszczowych
C 22:1, omega-9, ester metylowy kwasu erukowego (cis-13-dokozenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C20:5. omega-3, EPA, ester mewtylowy kwasu tymnodonowego (cis-5,8,11,14,17-eikozapentaenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 20:4, omega-6, ester metylowy kwasu arachidonowego (cis-5,8,11,14-eikozatetraenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 22:6, omega-3, DHA, ester metylowy kwasu cerwonowego (cis-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
„C 22:5, omega-3, DPA, ester metylowy kwasu klupanodowego
(cis-7,10,13,16,19-dokozapentaenowy)»-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 20:1. omega-9, ester metylowy kwasu cis-11-eikozenowego-
czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy-
C24:1, omega-9, ester metylowy kwasu nerwonowego (cis-15-tetrakozenowy)-
czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy-
C 18:3, omega-6, GLA, ester metylowy kwasu gamma-linolenowego (cis-6,9,12-oktadekatrienowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 18:2, omega-6, ester metylowy kwasu linolowego (cis-9,12-oktadekadienowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 18:3, omega-3, ALA, ester metylowy kwasu alfa-linolenowego (cis-9,12,15-oktadekatrienowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 18:1, omega-9, ester metylowy kwasu oleinowego (cis-9-oktadekenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 18:0, ester metylowy kwasu stearynowego (oktadekanowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
C 20:0, ester metylowy kwasu arachidowego (eikozenowy)-czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych qual mix fish-‘syntetyczna mieszanina kwasów tłuszczowych odpowiadająca składem naturalnemu tłuszczowi rybiemu, wzorzec powinien zawierać m.in. estry metylowe kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, omega-6, erukowy oleinowy, arachidonowy, linolowy, stearynowy, palmitynowy, czystość >94 %,
np. nr LA 89-5550 firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy’
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych ME 100 -‘mieszaniana powinna zawierać estry metylowe kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, omega-6 i erukowy, czystość > 94 %,
np.. nr LA 90-1100 firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy’
Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych FO 7-«Mieszanina powinna zawierać: ester metylowy kwasu mirystynowego (C 14:0), ester metylowy kwasu palmitynowego (C 16:0), ester metylowy kwasu stearynowego (C 18:0), ester metylowy kwasu oleinowego (C 18:1 omega-9, cis-9), ester metylowy kwasu linolowego (C 18:2, omega-6, cis-9,12), ester metylowy kwasu alfa-linolenowego (C 18:3, omega-3, cis-9,12,15), ester metylowy kwasu arachidowego (C 20:0), ester metylowy kwasu cis-11 eikozenowy (C 20:1, omega-9); ester metylowy kwasu behenowego (C 22:0), ester metylowy kwasu erukowego (C 22:1, omega-9, cis-13), ester metylowy kwasu lignocerynowy (C 24:0),
np. nr LA 90-1107 firmy LGC Standards lub produkt równoważny, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696300, 33631600
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 135 000 euro.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Pakiet 1 Kwasy I- 170,32 zł
Pakiet 2 Kwasy II – 206,80 zł
Pakiet 3 Odważniki analityczne i roztwory gotowe – 367,30 zł
Pakiet 4 Odczynniki nieorganiczne I – 409,29 zł
Pakiet 5 Odczynniki nieorganiczne II – 134,40 zł
Pakiet 6 Odczynniki nieorganiczne III – 35,80 zł
Pakiet 7 Odczynniki nieorganiczne IV – 33,97 zł
Pakiet 8 Roztwory wzorcowe I – 125,36 zł
Pakiet 9 Roztwory wzorcowe II – 38,39 zł
Pakiet 10 Wzorce i testy do badań wody:
pozycja 1 – 35,64 zł
pozycja 2 – 6,84 zł
pozycja 3 – 29,76 zł
pozycja 4 – 56,46 zł
pozycja 5 – 25,79 zł
Pakiet 11 Roztwory do elektrod – 12,45 zł
Pakiet 12 Standardy i bufory pH – 138,11 zł
Pakiet 13 Materiały referencyjne – 39,73 zł
Pakiet 14 Materiały odniesienia I – 66,82 zł
Pakiet 15 Materiały odniesienia II – 151,44 zł
Pakiet 16 Wzorce – aminy i bisfenol – 64,51 zł
Pakiet 17 Wzorce- barwniki – 130,94 zł
Pakiet 18 Wzorce – mykotoksyny – 382,24 zł
Pakiet 19 Wzorce- substancje słodzące i konserwujące – 38,39 zł
Pakiet 20 Rozpuszczalniki I – 185,79 zł
Pakiet 21 Rozpuszczalniki II – 1 283,12 zł
Pakiet 22 Rozpuszczalniki III – 435,51 zł
Pakiet 23 Odczynniki organiczne I – 144,63 zł
Pakiet 24 Odczynniki organiczne II – 46,92 zł
Pakiet 25 Odczynniki organiczne III – 63,38 zł
Pakiet 26 Odczynniki organiczne IV – 235,72 zł
Pakiet 27 Bufory do HPLC:
Pozycja 1 – 9,00 zł
Pozycja 2 – 26,39 zł
Pozycja 3 – 2,40 zł
Pozycja 4 –4,80 zł
Pozycja 5 – 2,40 zł
Pakiet 28 Roztwory wzorcowe do badań wody – 324,90 zł
Pakiet 29 Roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej – 83,20 zł
Pakiet 30 Wzorce do chromatografii gazowej I – 1 210,05 zł
Pakiet 31 Wzorce do chromatografii gazowej II – 27,78 zł
Pakiet 32 Materiały referencyjne do badań żywności i wody – 581,13 zł
Pakiet 33 Wzorce pestycydów – 479,81 zł
Pakiet 34 Gotowe podłoża I – 675,33 zł
Pakiet 35 Gotowe podłoża II – 254,01 zł
Pakiet 36 Osocza królicze – 34,80 zł
Pakiet 37 Materiały do badań mikrobiologicznych I – 263,80 zł
Pakiet 38 Materiały do badań mikrobiologicznych II – 150,81 zł
Pakiet 39 Materiały do badań mikrobiologicznych III – 105,18 zł
Pakiet 40 Materiały do badań mikrobiologicznych IV:
Pozycja 1 – 29,16 zł
Pozycja 2 – 104,44 zł
Pozycja 3 – 135,06 zł
Pozycja 4 – 55,31 zł
Pozycja 5 – 10,08 zł
Pozycja 6 – 8,26 zł
Pakiet 41 Materiały do badań mikrobiologicznych V – 25,05 zł
Pakiet 42 Materiały do badań mikrobiologicznych VI – 390,50 zł
Pakiet 43 Środki dezynfekcyjne – 100,10 zł
Pakiet 44 Sporale – 52,86 zł
Pakiet 45 Testy sterylizacji – 24,43 zł
Pakiet 46 Peptony i materiały do sporządzania pożywek – 110,50 zł
Pakiet 47 Pożywki agarowe do badań mikrobiologicznych – 1 449,29 zł
Pakiet 48 Buliony i płyny do rozcieńczeń w postaci suchej – 58,62 zł
Pakiet 49 Suplementy i pożywki z suplementami – 453,49 zł
Pakiet 50 Zestawy do badań metodą ELISA i WESTERN BLOT – 2 2357,34 zł
Pakiet 51 Surowice I – 122,04 zł
Pakiet 52 Surowice II – 67,20 zł
Pakiet 53 Surowice III – 36,96 zł
Pakiet 54 Odczynniki diagnostyczne – 2 791,50 zł
Pakiet 55 Krążki do antybiogramów – 5,58 zł
Pakiet 56 Odczynniki do badań metodą PCR I – 864,83 zł
Pakiet 57 Odczynniki do badań metodą PCR II – 2 001,00 zł
Pakiet 58 Odczynniki do badań metodą PCR III – 219,39 zł
Pakiet 59 Odczynniki do badań metodą PCR w żywności – 188,73 zł
Pakiet 60 Testy immunoenzymatyczne i immunofluoroscencji – 427,20 zł
Pakiet 61 Materiały do systemy mini Vidas – 818,52 zł
Pakiet 62 Odczynniki do badań bakteriologicznych – 97,23 zł
Pakiet 63 Wzorce estrów kwasów tłuszczowych – 369,09 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. Wykonawca przedłoży Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Pakiet 1: 5 700,00 zł
Pakiet 2: 6 900,00 zł
Pakiet 3: 12 300,00 zł
Pakiet 4: 13 700,00 zł
Pakiet 5: 4 500,00 zł
Pakiet 6: 1 200,00 zł
Pakiet 7: 1 200,00 zł
Pakiet 8: 4 200,00 zł
Pakiet 9: 1 300,00 zł
Pakiet 10 pozycja 1: 1 200 zł
Pakiet 10 pozycja 2: 230,00 zł
Pakiet 10 pozycja 3: 1 000,00 zł
Pakiet 10 pozycja 4: 1 900,00 zł
Pakiet 10 pozycja 5: 860,00 zł
Pakiet 11: 450,00 zł
Pakiet 12: 4 600,00 zł
Pakiet 13: 1 350,00 zł
Pakiet 14: 2 250,00 zł
Pakiet 15: 5 100,00 zł
Pakiet 16: 2 200,00 zł
Pakiet 17: 4 400,00 zł
Pakiet 18: 13 000,00 zł
Pakiet 19: 1 300,00 zł
Pakiet 20: 6 200,00 zł
Pakiet 21: 43 000,00 zł
Pakiet 22: 15 000,00 zł
Pakiet 23: 4 900,00 zł
Pakiet 24: 1 600,00 zł
Pakiet 25: 2 200,00 zł
Pakiet 26: 8 000,00 zł
Pakiet 27 pozycja 1: 300,00 zł
Pakiet 27 pozycja 2: 880,00 zł
Pakiet 27 pozycja 3: 80,00 zł
Pakiet 27 pozycja 4: 160,00 zł
Pakiet 27 pozycja 5: 80,00 zł
Pakiet 28: 11 000,00 zł
Pakiet 29: 2 800,00 zł
Pakiet 30: 41 000,00 zł
Pakiet 31: 1 000,00 zł
Pakiet 32: 19 500,00 zł
Pakiet 33: 13 000,00 zł
Pakiet 34: 22 500,00 zł
Pakiet 35: 8 500,00 zł
Pakiet 36: 1 200,00 zł
Pakiet 37: 9 000,00 zł
Pakiet 38: 5 100,00 zł
Pakiet 39: 3 500,00 zł
Pakiet 40 pozycja 1: 1 000,00 zł
Pakiet 40 pozycja 2: 3 500,00 zł
Pakiet 40 pozycja 3: 4 500,00 zł
Pakiet 40 pozycja 4: 1 850,00 zł
Pakiet 40 pozycja 5: 340,00 zł
Pakiet 40 pozycja 6: 280,00 zł
Pakiet 41: 850,00 zł
Pakiet 42: 13 000,00 zł
Pakiet 43: 3 400,00 zł
Pakiet 44: 1 800,00 zł
Pakiet 45: 800,00 zł
Pakiet 46: 3 700,00 zł
Pakiet 47: 48 300,00 zł
Pakiet 48: 2 000,00 zł
Pakiet 49: 15 150,00 zł
Pakiet 50: 79 000,00 zł
Pakiet 51: 4 100,00 zł
Pakiet 52: 2 250,00 zł
Pakiet 53: 1 250,00 zł
Pakiet 54: 93 000,00 zł
Pakiet 55: 200,00 zł
Pakiet 56: 29 000,00 zł
Pakiet 57: 67 000,00 zł
Pakiet 58: 7 300,00 zł
Pakiet 59: 6 300,00 zł
Pakiet 60: 14 300,00 zł
Pakiet 61: 27 300,00 zł
Pakiet 62: 3 300,00 zł
Pakiet 63: 12 300,00 zł
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumą ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajowi o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż 20 % wartości zaoferowanej przez Wykonawcę ceny brutto.
Podając wartość dostawy, Wykonawca: w przypadku dostawy wykonanej w całości – wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku dostawy będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) – wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Termin dostawy. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OA.272.1.2.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.5.2017 - 10:30
Miejscowość:
Katowice
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2018.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2017


Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-12 11:03:44 Celina Zabdyr

Edycja

2017-10-12 11:03:25 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:23 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:19 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:17 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:14 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:11 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:08 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:05 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:02 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:03:00 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:02:57 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:02:54 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-10-12 11:02:51 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2017-07-27 12:16:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-07-27 12:16:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-06-02 10:30:52 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-06-02 10:30:52 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:49:17 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 13:49:17 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 08:31:54 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 08:31:54 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 08:29:50 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-25 08:29:50 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:34:09 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-18 08:34:09 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-16 12:22:42 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-16 12:22:42 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:59:51 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:59:51 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:56:10 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:56:10 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:52:44 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-05-15 12:52:44 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:18:18 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:18:18 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:17:39 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:17:39 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:16:53 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:16:53 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2017-04-20 10:16:21 Celina Zabdyr

Edycja

2017-04-20 10:13:26 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

7979

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2017-04-20 10:13:26

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2017-04-20 10:13:26

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr