Klauzula informacyjna w zamówieniach publicznych


Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej    „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)* informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach reprezentowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39, e-mail: wsse.katowice@sanepid.gov.pl, telefon 32 351 23 15;

2.    Dane osobowe są przetwarzane w celu :
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ……………………. prowadzonego w trybie …………………… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym  określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje nie podania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

3.    Pani/Pana dane osobowe  będą udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Ma Pani/Pan prawo:
•    dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO
•    prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO z tym, że skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie  niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników,
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych art. 18 ust. 2 Rozporządzenia RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  ze środków ochrony prawnej lub  w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia  przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5. Nie przysługuje Pani/Panu
•    prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
•    prawo  przenoszenia  danych  osobowych  o  czym  mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia RODO;

6. Pani/Pana   dane   nie   są   przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  w  formie    
  profilowania, nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  przez okres 4 lat od dnia zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz przez okres 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

8. Ma  Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.wsse.katowice@sanepid.gov.pl, telefon 32 351 23 15.

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 Rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 Rozporządzenia RODO.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-11-06 11:14:56 Krzysztof Borek

Edycja

2023-11-06 11:14:26 Krzysztof Borek

Edycja

2023-11-06 11:11:50 Krzysztof Borek

Aktywacja

2017-07-05 08:57:04 Anna Litke

Utworzenie