Postępowanie poniżej 30 000 Euro: Dostawa i transport materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu WSSE w Katowicach w 2017r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu do 30 000 EURO

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę i transport materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu WSSE w Katowicach w 2017 roku.

1.    Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    Sprzedający może złożyć  jedną ofertę,
b)    Sprzedający przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia,  
c)    Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do oferty zaparafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zaproszenia,
d)    Sprzedający przedstawi  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e)    Pełnomocnictwo dla osoby lub osób składających ofertę, a nie ujawnionych w dokumentach rejestracyjnych Oferenta jako osoby uprawnionej do jego reprezentowania.
2.    Termin składania ofert do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 11.00.
3.    Miejsce składania ofert: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, Kancelaria Ogólna, Budynek A.
4.    Forma składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą firmy i oznaczeniem: „Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”
5.    Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r.
6.    Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7.    Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
9.    Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
10.    O terminie podpisania umowy Kupujący zawiadomi Sprzedającego telefonicznie.
11.    Kupujący  może odstąpić od przeprowadzenia zamówienia bądź unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
12.    Kupujący może odrzucić ofertę w przypadku niezgodności z zaproszeniem.
13.    Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. Nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w znaczeniu określonym w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych.
14.    Załączniki :
a)    Formularz ofertowy z kalkulacją cenową – Zał. nr 1.
b)    Projekt umowy – Zał. nr 2.


Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Kalkulacja cenowa - AKTUALIZACJA z dnia 14.07.2017r.
Informacja z otwarcia ofert fo wszystkich uczestników postępowania z dnia 17.07.2017r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-07-17 14:45:25 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-17 14:45:25 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-14 10:01:52 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-14 10:01:52 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:29:52 Anna Litke

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-06 14:27:15 Anna Litke

Usunięcie załącznika

2017-07-06 14:26:02 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:26:02 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:25:31 Anna Litke

Edycja

2017-07-06 14:25:00 Anna Litke

Usunięcie załącznika

2017-07-06 14:23:42 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:23:15 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:23:15 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:23:05 Anna Litke

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-06 14:22:31 Anna Litke

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-06 14:22:18 Anna Litke

Usunięcie załącznika

2017-07-06 14:20:37 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:20:37 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 14:19:35 Anna Litke

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-06 13:57:32 Anna Litke

Edycja

2017-07-06 13:56:46 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:56:46 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:56:11 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:56:11 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:55:29 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:55:19 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:55:19 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:54:30 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:54:30 Anna Litke

Dodanie załącznika

2017-07-06 13:52:26 Anna Litke

Edycja

2017-07-06 13:45:41 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2672

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2017-07-06 13:45:41

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2017-07-06 13:45:41

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke