Przetarg nieograniczony na: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odnies...

21/03/2018    S56    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

                 Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

 

                                     2018/S 056-123529  

 

                                Ogłoszenie o zamówieniu

                                                 Dostawy

 

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Regon 000296880 ul. Raciborska 39 Katowice 40-074 Polska Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk Tel.: +48 323512345 E-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl Faks: +48 323512345 Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wsse.katowice.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wsse.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39 Katowice 40-074 Polska Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk E-mail: j.pietrzyk@wsse.katowice.pl Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wsse.katowice.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39 Katowice 40-074 Polska Osoba do kontaktów: Kancelaria Ogólna, Budynek A, pokój 05 E-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wsse.katowice.pl

Inny rodzaj: jednostka budżetowa

Inna działalność: kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia

Sekcja II: Przedmiot

Dostawa odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

Numer referencyjny: OA.272.1.1.2018

33696300

Dostawy

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Pakiet nr 1

Część nr: 1

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań metoda ELISA i WESTERN BLOT. Pakiet obejmuje dostawę 35 pozycji asortymentowych i użyczenie sprzętu do badań.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 2

Część nr: 2

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowic Salmonella. Pakiet obejmuje dostawę 8 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 3

Część nr: 3

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowic Salmonella II. Pakiet obejmuje dostawę 35 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 4

Część nr: 4

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowic, osocza króliczego i sporali. Pakiet obejmuje dostawę 12 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 5

Część nr: 5

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników diagnostycznych. Pakiet obejmuje dostawę 10 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 6

Część nr: 6

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań metodą PCR i materiałów odniesienia do mikrobiologii wody. Pakiet obejmuje dostawę 8 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 7

Część nr: 7

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań metodą PCR I. Pakiet obejmuje dostawę 7 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 8

Część nr: 8

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań metodą PCR II. Pakiet obejmuje dostawę 3 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 9

Część nr: 9

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych. Pakiet obejmuje dostawę 6 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 10

Część nr: 10

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów immunoenzymatycznych i immunofluorescencji. Pakiet obejmuje dostawę 10 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 11

Część nr: 11

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do systemu mini Vidas. Pakiet obejmuje dostawę 7 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 12

Część nr: 12

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów do badań bakteriologicznych. Pakiet obejmuje dostawę 14 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 13

Część nr: 13

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. Pakiet obejmuje dostawę 7 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 14

Część nr: 14

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań mikrobiologicznych (pożywki, dodatki, suplementy). Pakiet obejmuje dostawę 72 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 15

Część nr: 15

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych do mikrobiologii. Pakiet obejmuje dostawę 9 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 16 pozycja 1

Część nr: 16

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań mikrobiologicznych - zestawu do kolumienkowej izolacji DNA. Pakiet obejmuje dostawę 1 pozycji asortymentowej.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 16 pozycja 2

Część nr: 17

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań mikrobiologicznych - zestawu realtime PCR. Pakiet obejmuje dostawę 1 pozycji asortymentowej.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 16 pozycja 3

Część nr: 18

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do badań mikrobiologicznych - zestawu ELISA do wykrywania toksyn. Pakiet obejmuje dostawę 1 pozycji asortymentowej.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 17

Część nr: 19

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych i wzorców substancji (środków zastępczych i psychoaktywnych). Pakiet obejmuje dostawę 31 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 18

Część nr: 20

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów referencyjnych i wzorców substancji (pestycydy, środki zastępcze i psychoaktywne, aminy, barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące). Pakiet obejmuje dostawę 187 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 19

Część nr: 21

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych do badań wody i ICP. Pakiet obejmuje dostawę 12 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 20

Część nr: 22

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników nieorganicznych. Pakiet obejmuje dostawę 67 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 21

Część nr: 23

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa buforów pH, standardów konduktometrycznych i redox. Pakiet obejmuje dostawę 19 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 22

Część nr: 24

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników organicznych. Pakiet obejmuje dostawę 73 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 23

Część nr: 25

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stężonych kwasów nieorganicznych. Pakiet obejmuje dostawę 16 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 24

Część nr: 26

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odważek analitycznych i roztworów mianowanych. Pakiet obejmuje dostawę 14 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 25

Część nr: 27

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych metali. Pakiet obejmuje dostawę 12 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 26

Część nr: 28

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych mętności, barwy i testów do oznaczania detergentów. Pakiet obejmuje dostawę 13 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 27

Część nr: 29

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpuszczalników. Pakiet obejmuje dostawę 35 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 28

Część nr: 30

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawa buforów do badań HPLC. Pakiet obejmuje dostawę 5 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Pakiet nr 29

Część nr: 31

33696300

33631600

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

40-074 Katowice ul.Raciborska 39

Przedmiotem zamówienia jest dostawaroztworów do elektrod Hanna Instruments. Pakiet obejmuje dostawę 3 pozycji asortymentowych.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 0.40

Cena - Waga: 0.60

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Pakiet 1: 90509,00 zł.

Pakiet 2: 2970,00 zł.

Pakiet 3: 6435,00 zł.

Pakiet 4: 1124,00 zł.

Pakiet 5: 108440,00 zł.

Pakiet 6: 29378,10 zł.

Pakiet 7: 57630,00 zł.

Pakiet 8: 3200,00 zł.

Pakiet 9: 3278,00 zł.

Pakiet 10: 16000,00 zł.

Pakiet 11 25230,00 zł.

Pakiet 12: 8932,00 zł.

Pakiet 13: 4588,14 zł.

Pakiet 14: 83924,49 zł.

Pakiet 15: 15788,40 zł.

Pakiet 16: pozycja 1: 3481,60 zł.

Pakiet 16: pozycja 2: 2955,00 zł.

Pakiet 16: pozycja 3: 4502,00 zł.

Pakiet 17: 24085,54 zł.

Pakiet 18: 151531,00 zł.

Pakiet 19: 11879,00 zł.

Pakiet 20: 27015,10 zł.

Pakiet 21: 5005,59 zł.

Pakiet 22: 23297,70 zł.

Pakiet 23: 12019,47 zł.

Pakiet 24: 10735,39 zł.

Pakiet 25: 5852,99 zł.

Pakiet 26: 8952,80 zł.

Pakiet 27: 61225,71 zł.

Pakiet 28: 2299,72 zł.

Pakiet 29: 331,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumą ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których wyżej mowa, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) dostarczenie w wersji papierowej lub elektronicznej, wraz z ofertami (oprócz wskazania w ofercie producenta i numeru katalogowego), przykładowych certyfikatów analizy, świadectw kontroli jakości lub specyfikacji jakościowych oferowanych produktów, a dla materiałów odniesienia, standardów, roztworów wzorcowych przykładowych certyfikatów materiału odniesienia, świadectw wzorcowania lub certyfikatów z niepewnością. Certyfikaty, świadectwa, specyfikacje itp. dostarczane z produktami, powinny zwierać wszystkie dane zamieszczone w przykładowych dokumentach przekazanych wraz z ofertami. Dopuszcza się dostarczenie certyfikatów i świadectw w języku angielskim.

a) zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych lub deklaracja zgodności CE. Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych lub deklaracja zgodności (CE) oferowanego wyrobu (dotyczy oferowanych odczynników - Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3 poz. 8-35,Pakiet 4 poz 1-8 i 11-12, Pakiet 5, Pakiet 7,Pakiet 9 poz. 2 i 6, Pakiet 10, Pakiet 12 poz. 1-10, Pakiet 13 poz. 1, 4,5; Pakiet 14 pozycja 70-72; Pakiet 15 pozycja 3,6; Pakiet 16 pozycja 3. Dokumenty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - płyta CD lub inny.

b) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej- aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Jeżeli dany odczynnik nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny i nie wymaga dostarczenia karty charakterystyki, złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę. Dokumenty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - płyta CD lub inny.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 cyt. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje dostawy odczynników lub produktów opisanych niżej o wartości co najmniej:

Pakiet 1 - Zestawy do badań metodą ELISA i WESTERN BLOT 90509,00 zł.

Pakiet 2 - Surowice I 2970,00 zł.

Pakiet 3 - Surowice II 6435,00 zł.

Pakiet 4 - Surowice III osocze królicze + sporale 1124,00 zł.

Pakiet 5 - Odczynniki diagnostyczne 108440,00 zł.

Pakiet-6 - Zestawy do badań metodą PCR i materiał odniesienia do mikrobiologii wody 29378,10 zł.

Pakiet 7 - Zestawy do badań metodą PCR - I 57630,00 zł.

Pakiet 8 - Zestawy do badań metodą PCR - II 3200,00 zł.

Pakiet 9- Materiały do badań mikrobiologicznych 3278,00 zł.

Pakiet 10 - Testy immunoenzymatyczne i immunofluorescencji 16000,00 zł.

Pakiet 11 - Materiały do systemu mini Vids 25230,00 zł.

Pakiet 12- Odczynniki i materiały do badań bakteriologicznych 8932,00 zł.

Pakiet 13 - Środki dezynfekcyjne 4588,14 zł.

Pakiet-14 Materiały do badań mikrobiologicznych (pożywki, dodatki, suplementy) 83924,49 zł.

Pakiet 15 - Materiały pomocnicze do mikrobiologii 15788,40 zł.

Pakiet 16 - Zestawy do badań bakteriologicznych pozycja 1: 3481,60 zł.

Pakiet 16 - Zestawy do badań bakteriologicznych pozycja 2: 2955,00 zł.

Pakiet 16 - Zestawy do badań bakteriologicznych pozycja 3: 4502,00 zł.

Pakiet 17- Roztwory wzorcowe i wzorce substancji (środki zastępcze i psychoaktywne) 24085,54 zł.

Pakiet 18 - Materiały referencyjne i wzorce substancji (pestycydy, środki zastępcze i psychoaktywne, aminy, barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące) 151531,00 zł.

Pakiet 19 - Roztwory wzorcowe do badań wody i ICP 11879,00 zł.

Pakiet 20 - Odczynniki nieorganiczne 27015,10 zł.

Pakiet 21 - Bufory pH, standardy konduktometryczne i redox 5005,59 zł.

Pakiet 22 -Odczynniki organiczne 23297,70 zł.

Pakiet 23 - Roztwory stężonych kwasów nieorganicznych 12019,47 zł.

Pakiet 24 - Odważki analityczne i roztwory mianowane 10735,39 zł.

Pakiet 25 -Roztwory wzorcowe metali 5852,99 zł.

Pakiet 26 - Roztwory wzorcowe mętności, barwy i testy do oznaczania detergentów 8952,80 zł.

Pakiet 27 – Rozpuszczalniki 61225,71 zł.

Pakiet-28 - Bufory do badań metodą HPLC 2299,72 zł.

Pakiet 29 - Roztwory do elektrod produkcji Hanna Instruments 331,00 zł.

Podając wartość dostawy, Wykonawca: w przypadku dostawy wykonanej w całości - wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku dostawy będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) - wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia.

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

Powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. następuje łącznie; oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i zawodowa.

b) wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).

Pakiet 1- 1810,18 zł.

Pakiet 2 – 59,40 zł.

Pakiet 3- 128,70 zł.

Pakiet 4 - 22,48 zł.

Pakiet 5 - 2 168,80 zł.

Pakiet 6 - 587,56 zł.

Pakiet 7 - 1 152,60 zł.

Pakiet 8 - 64,00 zł.

Pakiet 9 - 65,56 zł.

Pakiet 10 - 320,00 zł.

Pakiet 11 - 504,60 zł.

Pakiet 12 - 178,64 zł.

Pakiet 13 – 91,76.

Pakiet 14 - 1 678,49 zł.

Pakiet 15 – 315,77 zł.

Pakiet 16 pozycja 1- 69,63 zł.

Pakiet 16 pozycja 2 - 59,10 zł.

Pakiet 16 pozycja 3 - 90,04 zł.

Pakiet 17 - 481,71 zł.

Pakiet 18- 3 030,62 zł.

Pakiet 19- 237,58 zł.

Pakiet 20 – 540,30 zł.

Pakiet 21 - 100,11 zł.

Pakiet 22 - 465,95 zł.

Pakiet 23 - 240,39 zł.

Pakiet 24 - 214,71 zł.

Pakiet 25 - 117,06 zł.

Pakiet 26 - 179,06 zł.

Pakiet 27 - 1 224,51 zł.

Pakiet 28 - 45,99 zł.

Pakiet 29 - 6,62 zł.

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 3 - Projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

Procedura otwarta

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Data: 30/04/2018

Czas lokalny: 09:00

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 28/06/2018

Data: 30/04/2018

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

40 - 074 Katowice

Otwarcie ofert nastąpi, w pokoju nr 7 B, Budynek B, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp zgadza się na powierzenie podwykonawcom części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp (Zamawiający w pierwszej kolejności przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza ul.Postępu 17a Warszawa 01-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn.

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 01-676 Polska Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

19/03/2018

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-OA.272.1.1.172.2018
Informacja z otwarcia ofert(zamieszczona w dniu 14.05.2018)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2
SIWZ-27kwietnia2018
załacznik nr 2 z dnia27.04.2018
2odpowiedż na pytania-27 kwietnia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ 1- 2018 wersja 20.04.
odpowiedzi na pytania + modyfikacja
SIWZ
załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 5 -JEDZ
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-08-21 12:32:10 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-21 12:31:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-08-21 12:31:58 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-07-11 13:47:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-11 13:46:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-07-11 13:46:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-05-14 15:08:40 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 15:08:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-05-14 15:08:24 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-28 22:21:53 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-28 22:21:14 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-28 22:21:14 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:23:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-27 12:23:23 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:23:23 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:22:21 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-27 12:21:26 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:21:26 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:19:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-27 12:18:35 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:18:35 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:01:52 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-27 12:00:57 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-27 12:00:57 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-25 20:33:12 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-25 20:33:12 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:46:46 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:46:46 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:10:20 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:10:20 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:07:55 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:07:55 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:05:09 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-04-20 13:05:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:44:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:44:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:43:57 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 12:32:02 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:31:22 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:31:22 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:30:47 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 12:06:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:06:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:05:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:05:15 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:03:59 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:03:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:03:29 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 12:03:04 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 12:02:54 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 12:02:47 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 11:57:53 Justyna Bonk-Pietrzyk

Usunięcie załącznika

2018-03-21 11:55:03 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:55:03 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:46:09 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 11:44:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:44:28 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:42:08 Justyna Bonk-Pietrzyk

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-21 11:41:32 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:41:32 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:37:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:37:48 Justyna Bonk-Pietrzyk

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:36:01 Justyna Bonk-Pietrzyk

Edycja

2018-03-21 11:32:31 Justyna Bonk-Pietrzyk

Utworzenie

Liczba odwiedzin

6690

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-03-21 11:32:31

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2018-03-21 11:32:31

Osoba wprowadzająca informację

Justyna Bonk-Pietrzyk