przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych

20/03/2018    S55    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
•    I.
•    II.
•    III.
•    IV.
•    VI.
Polska-Katowice: Szczepionki
2018/S 055-122820
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach (WSSE)
OA.272.1.2.2018
ul. Raciborska 39
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
40-074 Katowice
Polska
Tel.: +48 323512345
E-mail: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl, wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa i transport do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa i transport preparatów szczepionkowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko WZW A+B; (przeciwko WZW A inaktywowana, przeciwko WZW B rDNA, adsorbowana).
Dla młodzieży i dorosłych od ukończenia 16 roku życia,
Cykl szczepień 0-1-6 miesięcy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml ampułkostrzykawka - ilość 100 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 2 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia włącznie,
Cykl szczepień 0 - (6-12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml ampułkostrzykawka.
Ilość - 20 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla osób dorosłych od 19 roku życia,
Cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml ampułkostrzykawka.
Ilość - 300 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko WZW A inaktywowana, adsorbowana dla młodzieży od 16 roku życia i osób dorosłych.
Cykl szczepień 0 - (6 do 12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml ampułkostrzykawka.
Ilość - 500 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 5 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu z polisacharydem otoczkowym Vi, dla osób powyżej 2 roku życia,
Cykl szczepień 1 dawka na 3 lata.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml ampułkostrzykawka.
Ilość - 500 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 6 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenu dla osób powyżej 7 roku życia,
Cykl szczepień 0-1-(6-12 miesięcy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml ampułka lub opakowanie 15 dawkowe.
Ilość - 700 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 7 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana), od 16 roku życia,
Cykl szczepień 0 - (1-3miesięcy) - (5-12 miesięcy), co 3 lata dawka przypominająca, z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0-14 doba, 5-12 miesięcy zawierającą szczep Neudörfl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 8 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (inaktywowana) od 12 roku życia i dorosłych,
Cykl szczepień: 0- (1-3miesięcy) - (9-12 miesięcy) z zarejestrowanym skróconym schematem szczepień: 0 -7 doba- 21 doba, po 12-18 miesiącach dawka przypominająca, zawierająca szczep K23.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 10 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 9 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce dla osób od 12 miesiąca życia,
Cykl szczepień 1 dawka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka lub fiolka (liofilizat + rozpuszczalnik).
Ilość - 10 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 10 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko poliomyelitis inaktywowana dla osób po ukończeniu 6 tygodnia życia lub po ukończeniu 2 miesiąca życia,
Nieszczepione osoby dorosłe - cykl szczepień 0-1-12 miesięcy,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 11 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko grypie czterowalentna, inaktywowana, szczepionka typu „Split”, szczepionka na sezon 2018/2019
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin ważności szczepionki przeciwko grypie minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 12 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko żółtej febrze - atenuowana, dla osób powyżej 6 miesiąca życia, cykl szczepień 1 dawka.
Okres ochronny wynosi przynajmniej 10 lat i może utrzymywać się przez całe życie.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Liofilizat + rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce.
Ilość - 300 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 13 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W 135, Y.
Cykl szczepień 1 dawka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Liofilizat + rozpuszczalnik.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 14 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana, dla dzieci i dorosłych,
Cykl szczepienia profilaktycznego:
Szczepienie podstawowe - 3 wstrzyknięcia w dniach 0, 7 i 28, dawka uzupełniająca po upływie 1 roku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 m liofilizat + rozpuszczalnik.
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 15 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko WZW B rekombinowana dla dorosłych z zarejestrowanym przyśpieszonym cyklem szczepień 0- 7 dzień -21 dzień - 1rok.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
1,0 ml fiolka lub ampułkostrzykawka.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 16 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów dla osób w wieku od 3 lat,jako szczepienie przypominające.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml ampułkostrzykawka.
Ilość - 200 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 17 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko cholerze, inaktywowana, doustna,
Dla osób po ukończeniu 2 roku życia,
Cykl szczepień:dzieci 2-6 lat szczepienie podstawowe- 3 dawki, dawka przypominająca po 6 miesiącach,
Dorośli i dzieci powyżej 6 r. ż. szczepienie podstawowe 2 dawki, dawka przypominająca po 2 latach.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
Opakowania dwudawkowe.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 18 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, inaktywowana, adsorbowana, dla osób od 2 miesiąca życia, cykl szczepienia podstawowego:
2 dawki w odstępie 28 dni,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 50 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Część nr: 19 Nazwa: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, preparatów szczepionkowych
1)Krótki opis
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana,
Dla osób w wieku od 2 miesiąca życia.
Cykl szczepień: 8
Niemowlęta od 2 do 5 miesiąca życia szczepienie pierwotne - 3 dawki.
Niemowlęta od 6 miesiąca życia dzieci, młodzież i dorośli - szczepienie pierwotne - 2 dawki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600, 33651670, 33651680, 33651660, 33651640
3)Wielkość lub zakres
0,5 ml
Ampułkostrzykawka.
Ilość - 10 sztuk.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Terminy ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Wadium.
Poz. 1 320,00 PLN.
Poz. 2 37,24 PLN.
Poz. 3 870,00 PLN.
Poz. 4 1 100,00 PLN.
Poz. 5 1 720,00 PLN.
Poz. 6 392,00 PLN.
Poz. 7 16,00 PLN.
Poz. 8 14,40 PLN.
Poz. 9 12,60 PLN.
Poz. 10 58,00 PLN.
Poz. 11 35,00 PLN.
Poz. 12 948,00 PLN.
Poz. 13 150,00 PLN.
Poz. 14 140,00 PLN.
Poz. 15 50,55 PLN.
Poz. 16 307,52 PLN.
Poz. 17 182,00 PLN.
Poz. 18 334,00 PLN.
Poz. 19 57,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
b) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. Wykonawca przedłoży Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Część 1: 17 000,00 PLN.
Część 2: 2 000,00 PLN.
Część 3: 47 000,00 PLN.
Część 4: 59 000,00 PLN.
Część 5: 93 000,00 PLN.
Część 6: 22 000,00 PLN.
Część 7: 800,00 PLN.
Część 8: 700,00 PLN.
Część 9: 600,00 PLN.
Część 10: 3 000,00 PLN.
Część 11: 1 800,00 PLN.
Część 12: 50 000,00 PLN.
Część 13: 8 000,00 PLN.
Część 14: 7 000,00 PLN.
Część 15: 2 500,00 PLN.
Część 16: 16 000,00 PLN.
Część 17: 9 000,00 PLN.
Część 18: 18 000,00 PLN.
Część 19: 3 000,00 PLN.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumą ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia – jeżeli dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
Powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien wykazać przynajmniej jedną dostawę preparatów szczepionkowych o wartości jednostkowego zamówienia nie mniejszej niż 20 % wartości zaoferowanej przez Wykonawcę ceny brutto.
Podając wartość dostawy, Wykonawca: w przypadku dostawy wykonanej w całości - wpisuje kwotę brutto za całość tego zamówienia; w przypadku dostawy będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) - wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferta brutto. Waga 60
2. Termin dostawy. Waga 40
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OA.272.1.2.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.4.2018 - 10:30
Miejscowość:
Katowice
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: I kwartał 2019
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.3.2018


Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia+ JEDZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 12.04.2018r.
Informacja z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania z dnia 30.04.2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.05.2018r. do wszystkich uczestników postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-05-25 14:21:27 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:15:18 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:15:18 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:14:42 Celina Zabdyr

Usunięcie załącznika

2018-05-25 12:13:59 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:13:52 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:13:29 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:13:29 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:11:32 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:11:32 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:11:30 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:11:30 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:11:27 Celina Zabdyr

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-25 12:11:27 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:11:17 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-05-25 12:11:17 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-04-30 12:52:11 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-04-30 12:52:11 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-04-12 11:14:23 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-04-12 11:14:23 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:48:12 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:48:12 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:46:58 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:46:58 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-03-21 11:46:08 Celina Zabdyr

Edycja

2018-03-21 11:46:00 Celina Zabdyr

Edycja

2018-03-21 11:44:35 Celina Zabdyr

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4656

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-03-21 11:44:35

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2018-03-21 11:44:35

Osoba wprowadzająca informację

Celina Zabdyr