Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawę i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Ogłoszenie nr 595206-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 29688000000000, ul. ul. Raciborska  39 , 40-074   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3512345, e-mail wsse.katowice@pis.gov.pl, faks 32 3512318.
Adres strony internetowej (URL): www.wsse. katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.wsse.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice- Kancelaria Ogólna Budynek A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
Numer referencyjny: OA.272.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
87


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.Zamówienie podzielone jest w sumie na 87 części. Opis pakietów (części): Pakiet nr 1 – Systemy do filtracji próżniowej;Pakiet nr 2 – Kolumny do chromatografii gazowej ; Pakiet nr 3 – Końcówki do pipet Eppendorf ; Pakiet nr 4 – Końcówki do pipet Transferpette; Pakiet nr 5 – Końcówki do pipet Biohit i Interscience; Pakiet nr 6 – Rurki sorpcyjne ; Pakiet nr 7 – Akcesoria do systemu Simplicity; Pakiet nr 8 – Wzorce masy; Pakiet nr 9 – Sprzęt ochronny; Pakiet nr 10 – Materiały i drobny sprzęt do PCR; Pakiet nr 11 – Igły i strzykawki Pakiet nr 12 – Wymazówki; Pakiet nr 13 – Kompresy i ochraniacze; Pakiet nr 14 – Ezy, głaszczki, rozprowadzacze (6 pozycji); Pakiet nr 15 – Rękawiczki diagnostyczne, jednorazowe; Pakiet nr 16 – Drobny sprzęt laboratoryjny; Pakiet nr 17 – Akcesoria do statywów; Pakiet nr 18 – Probówki i szalki Petriego (14 pozycji); Pakiet nr 19 – Statywy i akcesoria (7 pozycji); Pakiet nr 20 – Drobny sprzęt z tworzyw sztucznych (16 pozycji); Pakiet nr 21 – Drobny sprzęt laboratoryjny szklany i metalowy (21 pozycji); Pakiet nr 22 – Minutniki, termometry i rejestratory temperatury (6 pozycji) Pakiet nr 23 – Sprzęt do pobierania krwi.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych : a) w pakiecie nr 14,18,19,20,21,22 – dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu lub do poszczególnych części, b) w pakietach nr 1-13, 15-17,23– dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pakietu, pominięcie chociaż jednej pozycji z pakietu powodować będzie uznanie oferty jako nie spełniającej warunków SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 38000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38400000-9
18424300-0
15994200-4
38437000-7
33141310-6
33141320-9
33140000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Informacje dodatkowe W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art.25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn.zm) ,osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art.25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Informacje dodatkowe W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art.25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn.zm) ,osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art.25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca złoży Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania przez Wykonawcę oświadczeń z art.25a ustawy Pzp, uzupełnień czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn.zm) ,osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art.25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
w wersji elektronicznej lub papierowej, przykładowe certyfikaty, specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi lub inne dokumenty pozwalające ocenić spełnienie wymagań zawartych w SIWZ dla oferowanych produktów- zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp. Dopuszcza się przesłanie tych dokumentów również w języku angielskim. Ponadto dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo - Ofertę i wszystkie załączone do niej dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji (pieczątka imienna oraz czytelny podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
w wersji elektronicznej lub papierowej, przykładowe certyfikaty, specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi lub inne dokumenty pozwalające ocenić spełnienie wymagań zawartych w SIWZ dla oferowanych produktów- zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 Pzp. Dopuszcza się przesłanie tych dokumentów również w języku angielskim. Ponadto dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, na których można znaleźć informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Termin dostawy    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty zgodnie z art. 144ustawy, gdy taka zmiana dotyczy: a) przedmiotu umowy lub stawek podatku VAT. Warunkiem takiej zmiany jest wycofanie produktu zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu nowszym a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. W przypadku wstrzymania produkcji towaru danego producenta, co spowoduje nie dotrzymanie terminów dostawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego, który posiada parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. Na dostawę zamiennika Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany stawek podatku VAT – w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna. b)w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c)w przypadku wystąpienia zmian podmiotowych Wykonawcy (np.: w wyniku przekształcenia itp.)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn.zm.). „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być załączone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania – informacje stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - Nie dotyczy to informacji wymienionych w art.86 ust.4 PZP.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, napisane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHZałącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2018r. z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 8.08.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 7.08.2018
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania i zawiadomienie o modyfikacji i wyznaczeniu nowego terminu składania ofert z dnia 8.08.2018r.
Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 8.08.2018r.
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 14.08.2018r. + modyfikacja + zmiana terminu składania ofert
SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2018r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.08.2018r. do wszystkich uczestników postępowania
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 17.08.2018r. + modyfikacja + zmiana terminu składania ofert
Załacznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 17.08.2018r. z uwzględnieniem zmian z dnia 08.08.2018r. oraz 14.08.2018r.
Specyfikacja Istotych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 17.08.2018r.
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 20.08.2018r.
Odpowiedzi na pytania do wszystkich uczestników postępowania z dnia 22.08.2018r. + modyfikacja + zmiana terminu składania ofert
Załacznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 22.08.2018r. z uwzględnieniem zmian z dnia 08.08.2018r., 14.08.2018r. oraz 17.08.2018r.
SIWZ po modyfikacji z dnia 22.08.2018r.
Informacja z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania z dnia 31.08.2018r.
Korekta do informacji z otwarcia ofert do wszystkich uczestników postępowania zamieszczonej w dniu 31.08.2018r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.10.2018r. do wszystkich uczestników postępowania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-05 11:27:19 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-10-05 11:27:19 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-09-14 13:45:34 Anna Litke

Usunięcie załącznika

2018-09-14 13:44:01 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-09-14 13:43:55 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-09-14 13:43:55 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-31 15:25:02 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-31 15:25:02 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:12:54 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:12:53 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:11:59 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:11:59 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:10:09 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-22 09:10:09 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-20 14:16:55 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-20 14:16:55 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:19:33 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:19:33 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:17:06 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:17:06 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:14:17 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-17 14:14:17 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-16 13:17:22 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-16 13:17:22 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:11:34 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:11:34 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:09:20 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:09:20 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:07:15 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-14 13:07:15 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-08 12:45:00 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-08 12:45:00 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-08 12:43:53 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-08 12:43:53 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-07 10:08:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-08-07 10:08:49 Celina Zabdyr

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:46:15 Anna Litke

Edycja

2018-07-26 14:46:07 Anna Litke

Usunięcie załącznika

2018-07-26 14:44:25 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:44:25 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:38:53 Anna Litke

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-26 14:38:36 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:38:36 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:34:36 Anna Litke

Edycja

2018-07-26 14:34:00 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:34:00 Anna Litke

Dodanie załącznika

2018-07-26 14:31:00 Anna Litke

Edycja

2018-07-26 14:29:42 Anna Litke

Edycja

2018-07-26 14:26:26 Anna Litke

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5142

Podmiot udostępniający informację

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Czas wytworzenia informacji

2018-07-26 14:26:26

Osoba wytwarzająca informację

lek. med. Urszula Mendera - Bożek

Czas publikacji

2018-07-26 14:26:26

Osoba wprowadzająca informację

Anna Litke